ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลผลการเรียน -> ชื่อ นามสกุล ม.3/5 เลขที่ 15
เช่น สมชาย สกุลเด่น ม.3/5 เลขที่ 10 ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อนักเรียน เว้นวรรค 1 เคาะ

ตอบแบบสอบถาม WAI


สรุป