วิชาภาษาอังกฤษหลัก 16 ระดับ ม.6
เรื่อง Notices
โดย อ.นุชรี เชื้อทองพิทักษ์ อ.1 ระดับ 5
โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

1. What is the meaning of this notice ?

   a. Don’t leave paper, food etc here
   b. Don’t park here
   c. This place is private
   d. Don’t have picnics here.

2. What is the meaning of this notice ?

   a. You can’t park the car here.
   b. There is no park here.
   c. There are no cars here.
   d. You can’t get on car here.

3. What is the meaning of this notice ?

   a. The grass is dangerous.
   b. Don’t walk on the grass.
   c. Don’t pass the grass
   d. Don’t pick the flower.

4. What is the purpose of this notice ?

   a.To apologize
   b.To make a request
   c.To prohibit
   d.To inform

5. What is the purpose of this notice ?

   a. To apologize
   b. To make a request
   c. To inform
   d. To warn

6. Where would you expect to see this notice ?

   a. On the train
   b. In the Club
   c. In the park
   d. In the zoo

7. Where would you expect to see this notice ?

   a. In the park
   b. On the bus
   c. On the train
   d. In the Club

8. Which notice tell you to be careful ?
   a. No Horn
   b. Member only
   c. Mind your head
   d. Fasten your seat belt

9. Which notice tell you not to do someting ?
   a. Keep away from children
   b. No Horn
   c. Mind your head
   d. Member only

10. Which notice give you information ?
   a. car park full
   b. No smoking
   c. No Parking
   d. Don't feed animal

พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546