วิชางานห้องสมุด1 (รหัสส 0247) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดย นายวิชา กิ่งทอง
...............................

1. ข้อใดคือความหมายของห้องสมุด

   1. แหล่งรวมหนังสือทุกประเภท

   2. แหล่งรวมโสตทัศนวัสดุทุกประเภท

   3. แหล่งรวมหนังสือ วารสาร และ โสตทัศนวัสดุ

   4. แหล่งรวมวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์


2. ใครเป็นผู้ดำเนินงานห้องสมุด

   1. ครูบรรณารักษ์

   2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

   3. อาจารย์ที่ปรึกษา

   4. ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ


3. วัสดุตีพิมพ์ที่ห้องสมุดนำมาบริการคือข้อใด

   1. ภาพ สมุดข่อย

   2. กฤตภาค จุลสาร

   3. กฤตภาค สไลด์

   4. จุลสาร แผนที่


4. นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่านนิตยสาร วารสารประเภทเบาสมองอย่างไร

   1. เพื่อการศึกษา

   2. เพื่อความรู้และข่าวสาร

   3. เพื่อความจรรโลงใจ

   4. เพื่อความเพลิดเพลิน


5. ห้องสมุดมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร

   1. ช่ายให้นักเรียนรู้จักบันทึกต่าง ๆ

   2. ช่วยให้นักเรียนค้นหานังสือสารคดีได้ครบถ้วน

   3. ช่วยให้นักเรียนมีนิสัยรักการค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

   4. ช่วยให้นักเรียนมีความรู้และข่าวสารโดยเฉพาะ


6. ห้องสมุดใดจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัสถุประสงค์ของหลักสูตร

   1. หอสมุดแห่งชาติ

   2. ห้องสมุดโรงเรียน

   3. ห้องสมุดประชาชน

   4. ห้องสมุดเฉพาะ


7. ห้องสมุดวัดลาดปลาเค้า จัดเป็นห้องสมุดประเภทใด

   1. ห้องสมุดโรงเรียน

   2. หอสมุดแห่งชาติ

   3. ห้องสมุดประชาชน

   4. ห้องสมุดเฉพาะ


8. ห้องสมุดประเภทใดที่ไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด

   1. ห้องสมุดเฉพาะ

   2. หอสมุดแห่งชาติ

   3. ห้องสมุดโรงเรียน

   4. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย


9. ข้อใดเป็นการสนองนโยบายในการจัดห้องสมุดให้เป็นโรงเรียน

   1. จัดห้องสมุดให้สะอาดเรียบร้อย

   2. จัดหาหนังสือให้ครบตามจำนวนนักเรียน

   3. จัดห้องสมึดให้กว้างขวางใหญ่โต

   4. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับนักเรียน


10. แหล่งเอกสารใดที่ให้บริการสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทางด้านวิทยาศาสตร์

   1.หอจดหมายแห่งชาติ

   2.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

   3.สำนักงานแถลงข่าวต่างประเทศ

   4.ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งชาติ


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546