วิชางานช่างพื้นฐาน (รหัสง 2.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่องงานช่างพื้นฐาน
โดยนายสนั่น ศิริกุล
...................................

1. ลักษณะสำคัญของงานช่างพื้นฐานคืออะไร

   1. ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนมากนัก

   2. ใช้เวลานานในการซ่อมแซม

   3. มีความชำนาญมาก

   4. นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ


2. คุณสมบัติของช่างที่ดีจะต้องมีความรู้และ ฝีมือแล้วยังต้องมีอะไรเป็นรอง

   1. มีสถานประกอบการสวยงาม

   2. รู้จักปรับตัว

   3. มีความขยันหมั่นเพียร

   4. นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ


3. ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนจากการมีความรู้งาน ช่างพื้นฐานคือ

   1. สามารถสร้างงานเพื่อหารายได้

   2. ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในบ้าน

   3. ได้ออกกำลังกายจากการปฏิบัติงาน

   4. ร่วมพัฒนาชุมชน


4. งานช่างพื้นฐานในบ้านอาจแยกออกได้ 6 งานข้อใดไม่ใช่

   1. งานช่างไม้

   2. งานช่างไฟฟ้า

   3. งานทอผ้า

   4. งานช่างปะปา


5. งานช่างพื้นฐานข้อใดที่มีความยุ่งยากซับ ซับซ้อนมากที่สุด

   1. การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน

   2. การเปลี่ยนก๊อกน้ำปะปา

   3. แก้ไขปรับปรุงคอมพิวเตอร์

   4. ซ่อมแซมถนนเข้าบ้าน


6. คุณสมบัติที่ดีของช่างไม้ข้อใดคิดว่าสำคัญ ที่สุด

   1. ขยัน อดทน รับผิดชอบสูง

   2. มีความรู้เกี่ยวกับชนิด ประเภทของไม้

   3. ใช้เครื่องมือได้ทุกประเภท

   4. มีความคิดสร้างสรรค์


7. ฉากตายมีลักษณะอย่างไร

   1. สามารถวัดได้ทุกมุม

   2. วัดได้เฉพาะมุม 90 องศา

   3. ไม้บรรทัดฉากยึดกับด้ามฉาก

   4. ด้ามฉากกับบรรทัดฉากหมุนได้


8. สว่านชนิดใดใช้กับงานประดิษฐ์หรืองานที่ ต้องการความประณีต

   1. สว่านอัตโนมัติ

   2. สว่านข้อเสือ

   3. สว่านแท่น

   4. สว่านมือ


9. เหล็กสกัดมีหน้าที่สำคัญคือ

   1. ใช้จับยึดวัสดุ

   2. ขึ้นรูปและตัดโลหะ

   3. ใช้สำหรับเจาะงาน

   4. ใช้ทุบโลหะ


10. หน่วยวัดระยะระบบเมตริกที่เล็กที่สุดคือ

   1. เดซิเมตร

   2. เซนติเมตร

   3. นิ้ว

   4. หุน


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546