วิชางานห้องสมุด 1 (รหัสง32222) ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่องการดำเนินงานห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือ
โดยนางวรรธนา บัวแก้ว
โรงเรียนกันทรารมณ์

1. เพราะเหตุใดห้องสมุดจึงต้องให้เลขหมู่หนังสือ

   ก.เพื่อให้หนังสือเรียงขึ้นชั้นตามลำดับ

   ข. เพื่อให้ดูสวยงาม

   ค.เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ

   ง. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกันมาอยู่ด้วยกัน


2. การจัดหมู่หนังสือตามโรงเรียนต่าง ๆ นิยมจัดตามระบบใด

   ก. ระบบรัฐสภา

   ข. ระบบโคลอน

   ค. ระบบทศนิยม

   ง. ระบบยูนิเวอร์แซล


3. ดิวอี้ได้จัดแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดใหญ่ ครั้งที่ 1 กี่หมวด

   ก. 5 หมวด

   ข. 10 หมวด

   ค. 15 หมวด

   ง. 20 หมวด


4. ข้อใดจัดเลขหมู่ไว้ผิดที่

   ก. 100 ปรัชญา

   ข. 200 ศาสนา

   ค. 500 ภาษาศาสตร์

   ง. 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์


5. เด็กชายพลับศึกษาวิธีเล่นเปียโน จากหนังสือหมวดใด

   ก. 100

   ข. 300

   ค. 500

   ง. 700


6. การเรียงหนังสือขึ้นชั้นจะจัดเรียงตามลำดับอะไร

   ก. เลขหมู่

   ข. เลขเรียกหนังสือ

   ค. เลขผู้แต่ง

   ง. เลขทะเบียนหนังสือ


7. เมื่อให้เลขหมู่แล้วห้องสมุดจะนำเลขหมู่ไปเขียนบนสันของหนังสือ ซึ่งจะมีอักษร อื่น ๆ ด้วย ดังนี้ อ 923.95 ส ตัวเลขและอักษ

   ก.เลขหมู่หนังสือ

   ข. เลขทะเบียน

   ค. เลขเรียกหนังสือ

   ง.เลขรหัสหนังสือ


8. จากข้อ 7 อ หมายถึงอะไร

   ก. อักษรย่อชื่อตัวแรกของผู้แต่ง

   ข. อักษรย่อตัวแรกของชื่อหนังสือ

   ค. อักษรย่อชื่อของห้องสมุด

   ง. อักษรบอกรหัสของหมวดหมู่หนังสือ


9. เลขเรียกหนังสือต่อไปนี้ ข้อใดจะอยู่ซ้ายมือสุด

   ก. 423ว

   ข. 423.1ว

   ค. 495.913ร

   ง. 495.9ร


10. ตามเหตุผลของดิวอี้ การเรียงตามลำดับข้อใดถูก

   ก. ศาสนา สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์

   ข. ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนา

   ค. ศาสนา ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์

   ง. สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546