วิชาสังคม (รหัสส 01) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ข้อสอบกลางปี
โดย นายจำเนียร บัวแก้ว
...............................

1. พระพุธศาสนามีความสำคัญต่อคนไทยและสังคมไทยมากที่สุดในข้อใด

   1. เป็นที่เคารพ

   2. เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

   3. เป้นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

   4. เป็นมาตราฐานด้านความประพฤติ


2. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ออกจากชมพูทวีปมายังดินแดนสุวรรณภุมิในสมัยใด

   1.พระเจ้าพิมพิสาร

   2.พระเจ้าอชาติศัตรู

   3.พระเจ้าปราสาททอง

   4.พระเจ้าอโศกมหาราช


3. พุทธประวัติมีความหมายว่าอย่างไร

   1.เรื่องราวของราชวงศ์ศากยะ

   2.เรื่องราวของพระสาวกพระสาวิกา

   3.เรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะ

   4.เรื่องราวของประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล


4. คำว่า "สิทธัตถะ" มีความหมายตามข้อใด

   1.ผู้รู้แจ้งเห็นจริง

   2.ผู้รอบรู้อย่างปรชญ์

   3.ผู้ต้องการความสำเร็จ

   4.ผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง


5. พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท ประดิษฐานม่นคงในประเทศไทยตั้งแต่สมัยใด

   1.สุโขทัย

   2.อยุธยา

   3.รัตนโกสินทร์

   4.ธนบุรี


6. ลำดับเหตุการณ์ในข้อใดถูกต้อง

   1.ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน

   2.ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ปฐมเทศนา

   3.ประสูตร ปฐมเทศนา ตรัสรู้ ปรินิพพาน

   4.ประสูติ ปรินิพพาน ปฐมเทศนา ตรัสรู้


7. เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนม์เท่าใด

   1.23 ปี

   2.29 ปี

   3.35 ปี

   4.40 ปี


8. ลักษณะนิสัยแบบใดที่นับว่าเป็นรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา

   1.วางเฉย ให้อภัย

   2.ไม่ริษยา ให้อภัย

   3.ใจกว้าง ชอบสงเคราะห์

   4.เมตตา กรุณาเกรงใจคนอื่น


9. พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระพุทธเจ้าคือใคร

   1.พระนันทะ - ฟ้าหญิงรูปนันทา

   2.พระเจ้าสุปปพุทธ - พระนางอมิตา

   3.พระเจ้าสุทโธทนะ - พระนางยโสธรา

   43พระเจ้าสุทโธทนะ - พระนางมายา


10. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของใครโดยตรง

   1.พระมหากษัตริย์

   2.รัฐบาล

   3.พทธศาสนานิกชน

   4.กรมศาสนา


11. ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยในเรื่องใดที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดที่สุด

   1.ความกล้าหาญอดทน

   2.ความสมานสามัคคี

   3.ความมักใหญ่ใฝ่สูง

   4.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546