วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส 02) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
รื่อง ข้อสอบกลางปี
โดย นางสาวเรืองรัตน์ เผ่าภูรี
โรงเรียนกันทรารมณ์

1. พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นได้แก่ประเทศใด

   1. ลาวพม่ากัมพูชาญี่ปุ่น

   2. เวียดนามกัมพูชาพม่าฝรั่งเศส

   3. อินโดนีเซียลาวกัมพูชาพม่า

   4. กัมพูชามาเลเซียเวียดนามเยอรมัน


2. ประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ คือคำตอบในข้อใด

   1.มาเลเซียเวียดนามลาว

   2.มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย

   3.ลาวกัมพูชาพม่า

   4.ลาวกัมพูชาเวียดนาม


3. ข้อใดเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีตามแนวทางของพระเจ้าอโศกมหาราช

   1.ให้สิทธิเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนา

   2.เมตตากายกรรม

   3.ปิยวาจา

   4.สมานัตตตา


4. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ(ความจริงอันประเสริฐ) คืออะไร

   1.อิทธิบาท4

   2.วิบัติ4

   3.สติปัฏฐาน4

   4.อริยสัจ4


5. "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม" ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

   1.สุโขปุญญส อุจจโย

   2.กลยาณการี กลยาณ ปาปการี จ ปาปกํ

   3.กมมุนา วตตตีโลโก

   4.ปูชโก ลภเต ปูชํ วนทโก ปฏิวนทนํ


พัฒนาโปรแกรม : ไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ร.ร.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ : trirat@thai.com : 2546