โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ข้อทดสอบสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย

อ. วิลาวัลย์ เพ็งชัย


1. ข้อใดเป็นคำมูลทั้งหมด

   1.อ้อยควั่น นำตาล อร่อย

   2.ตะไคร่ สะระแหน่ อาหาร

   3.จำปี จำปา จำเป็น

   4.กระดังงา การะเกด ดาวรุ่ง


2. คำในข้อใดสร้างคำแบบ"คอมพิวเตอร์"

   1.นายอำเภอ

   2.หมอฟัน

   3.โรงภาพยนตร์

   4.กระดาษ


3. "เบาบางว่างพ้นจรดฟ้า หนักหนาแนวเขินเนินไศล" จากข้อความนี้ข้อใดเป็นคำมูล

   1.เบาบาง

   2.จรด

   3.เนินไศล

   4.หนักหนา


4. ข้อความใดประกอบด้วยคำมูลพยางค์เดียว

   1.มีความชำนาญในงาน

   2.คู่มืองานหัตถกรรม

   3.หัวหน้างานสั่งลูกน้อง

   4.สารคดีเรื่องนี้น่าสนใจ


5. ข้อใดเป็นคำประสม

   1.ลูกแมว

   2.ช่างเถอะ

   3.นำขุ่น

   4.แม่ยก


6. ข้อใดไม่ใช่คำประสม

   1.น้ำตาล

   2.บ้านแตก

   3.สาแหรก

   4.มือถือ


7. ข้อใดเป็นคำซ้อน

   1.อวดอ้าง

   2.เคยตัว

   3.เหล้ายา

   4.ตกยาก


8. ข้อใดเป็นคำสมาส

   1.ธุรการ

   2.ทุนทรัพย์

   3.หลักฐาน

   4.นครหลวง


9. ข้อใดเป็นคำสนธิ

   1.ราชการ

   2.วิทยาลัย

   3.เอกราช

   4.พลเมือง


10. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ

   1.คือสัปบุรุษสอนตามง่ายแท้

   2.เลื้อยบ่ทำเดโชแช่มช้า

   3.ก้านบัวบอกลึกตื้นชลธาร

   4.รู้น้อยว่ามากรู้เริงใจ