สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โปรดสังเกต ความถี่ของคลื่นมีค่าน้อย ความยาวคลื่นจะมาก ความถี่มาก ความยาวคลื่นจะน้อย

สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีการสั่นในแนวตั้งฉากกัน และอยู่บนระนาบตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยไม่อาศัยตัวกลางจึงสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายชนืด เช่น
1. คลื่นวิทยุ 2. คลื่นโทรทัศน์และไมโครเวฟ 3. รังสีอินฟาเรด4. แสง (light) 5. รังสีอัลตราไวโอเลต 6. รังสีเอกซ์ 7. รังสีแกมมา

แสง(Light)

       แสง(light)แสงมีช่วงความถี่1014Hzหรือความยาวคลื่น4x10-7-7x10-7เมตร(m)เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประสาทตาของมนุษย์สามารถรับได้  เรียกว่า “แสงขาว” สเปคตรัมของแสงสามารถแยกได้ดังนี้

สเปคตรัมของธาตุและการแปลความหมาย

สรุป
1. สเปคตรัมเป็นสมบัติเฉพาะตัวของธาตุชนิดหนึ่งๆ ซึ่งแตกต่างจากธาตุชนิดอื่น
2. สเปคตรัมของโลหะชนิดเดียวกัน มีสี และตำแหน่งของสเปคตรัมเหมือนกัน
3. สเปคตรัมของโลหะต่างชนิดกัน จะไม่เหมือนกัน
4.สีของเปลวไฟที่ได้จากการเผาสารคือส่วนของพลังงานที่แปรรูปมาจากพลังงานความร้อนที่สารได้รับความร้อนแล้วคายออกมาในรูปของแสง

“ แสงสีต่างกันแสดงว่าคายพลังงานออกมาไม่เท่ากัน(มีความถี่และความยาวคลื่นต่างกัน)”