คลื่น

          ความยาวคลื่น (Waave length) ใช้สัญลักษณ์เป็น (อ่านว่า แลมบ์ด้า) คือระทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ มีหน่วยเป็นเมตร(m) หรือหน่วยย่อยของเมตร เช่น นาโนเมตร (nm) โดย 1 nm = 1 x 10 -9 m
          ตวามถี่ของคลื่น ใช้สัญลักษณ์เป็น (อ่านว่า นิว) หมายถึง จำนวนรอบของคลื่นที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็น รอบต่อวินาที ( s-1 หรือ cycle/s) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เฮิร์ต (Hertz) มีสัญลักษณ์ Hz

          ความสัมพันธ์ระหว่าง ความยาวคลื่น ( ) ความถี่ของคลื่น ( ) และความเร็วของคลื่น ( c ) ดังนี้

    
c = ความเร็วของคลื่นแสง มีค่า = 3 x 10 8 m/s หรือ เขียนหน่วยเป็น ms-1

          จาก    ดังนั้น
               
               

ทฤษฎีของ มักซ์ พลังค์ (Max Planck)

“พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่นนั้น”
เขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้

     

เมื่อ E = พลังงานของคลื่น (มีหน่วยเป็น J)
h = ค่าคงที่ของพลังค์ ( = 6.625
x 10 -34 Js )
v = ความถี่ของคลื่น (มีหน่วยเป็น Hz หรือ s-1)

       จาก        และ จาก

                  
      ดังนั้น
                 

สรุปความสัมพันธ์ของความยาวคลื่น,ความถี่,ความเร็ว และพลังงานของคลื่น
           " คลื่นที่มีความยาวคลื่นมาก ความถี่จะน้อย พลังงานของคลื่นจะน้อย "
        " คลื่นที่มีความยาวคลื่นน้อยความถี่จะมาก พลังงานของคลื่นจะมาก "