โครงสร้างอะตอม

บอห์ร
- คลื่น
-สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
-สรุปแบบจำลองอะตอมของบอห์ร
-การจัดเรียงอิเล็กตรอน
แบบกลุ่มหมอก

ผู้จัดทำ