วิชา..สุขศึกษาและพลศึกษา. (รหัส..พ.4615) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..6.
เรื่อง .การเลือกค่ครอง.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ. ทรงเกัยรติ จันทราภรณ์.. โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ...
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นเหตุผลในการเลือกค่ครองที่ดีที่สุด
   เพื่อขยายเผ่าพันธุ์
   เพื่อฐานะทางสังคม
   เพื่อฐานะครอบครัว
   เพื่อความรักความอบอ่น

ข้อที่ 2)
สุขภาพกับการเลือกคู่ครองคือควรพิจารณาข้อใด
   ความแข็งแรง
   โรคทางพันธุ์กรรม
   ความสามารถในการมีบุตร
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
วุฒิภาวะทางอารมณ์ด้านใดมีผลสำคัญต่อชีวิตคู่
   การปรับตัว
   การมีเหตุผล
   การควบคุมอารมณ์
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
สภาวะด้านใดทีมีผลต่อความเข้าใจกันในครอบครัวมากที่สุด
   ศาสนา
   บุคคลิกภาพ
   วัฒนธรรม
   การศึกษา

ข้อที่ 5)
การเลือกค่ครองเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะเหตุใด
   เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว
   มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต
   เป็นการยกระดับทางสังคม
   เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรฐกิจ