วิชา..สุขศึกษาพลศึกษา. (รหัสพ 4615...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..6.
เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ ... จำนวน5 ... ข้อ
โดย อ. ทรงเกียรติ จันทราภรณ์. โรงเรียน.กันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ..
คำสั่ง เลือก คำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อฮร์โมนอะดรีนาลีน ผลิตจากต่อมใด
   ตับอ่อน
   ต่อมใต้สมอง
   ต่อมหมวกใต
   ต่อมพาราไทรอยด์

ข้อที่ 2)
ฮอร์โมนไทรอกซิน มีหน้าที่อย่างไร
   ควบคุมการเผาผลาญอาหาร
   ควบคุมน้ำตาลในเลือด
   ควบคุมการเต้นของหัวใจ
   ควบคุมการมีประจำเดือน

ข้อที่ 3)
ฮอร์โมนอินซูลินเกี่ยวข้องกับข้อใด
   โรคหัวใจ
   โรคความดันโลหิตสูง
   โรคเบาหวาน
   โรคมะเร็ง

ข้อที่ 4)
ต่อมไร้ท่อที่มีบทบาทมากที่สุดคือข้อใด
   ต่อมใต้สมอง
   ไทรอยด์
   พาราไทรอยด์
   หมวกไต

ข้อที่ 5)
ต่อมไทรอยด์สัมพันธ์กับสารอาหารชนิดใด
   โปรตีน
   ไขมัน
   ไอโอดีน
   แคลเซี่ยม