เพื่อนรักสองเรา  1  
                                  การวางตัวต่อเพศตรงกันข้ามในสถานะความเป็นเพื่อนสนิท
                                  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและหญิง มักจะเกิดเมื่อคนเราอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นเป็นต้นไป
                จนกระทั่งตลอดชีวิต ชาย หญิงมีโอกาสเรียนหนังสือร่วมกัน ประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งภายในและนอกโรงเรียน   ตลอดจนอาจทำงาน                 หรือประกอบอาชีพในหน่วยงานเดียวกัน หลังจากได้สำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้        
                การที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพศตรงกันข้ามในสถานะความเป็นเพื่อน ควรปฏิบัติต่อเพศตรงกันข้ามดังนี้
          ฝ่ายชาย
                1.ควรให้เกียรติฝ่ายหญิง
                2.ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษ
                3.ปกป้องคุ้มครองฝ่ายหญิง
                4.ไม่ล่วงเกิน เอารัดเอาเปรียบ
                5.ไม่พูดจาหยาบคาย ก้าวร้าว หรือเสียดสี
                6.แสดงความห่วงใยในสวัสดิภาพ
                7.ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนตามสมควร
                8.ควรทักทายฝ่ายหญิงก่อน
                9.แต่งกายให้สุภาพ
        ฝ่ายหญิง
                1.พูดจาสุภาพสำรวมวาจา
                2.มีการสำรวมตน ระมัดระวังเรื่องการแต่งกาย
                3.ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา
                4.มีน้ำใจ เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ต่อฝ่ายชาย
                5.รู้จักกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับการสงเคราะห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้ประกอบแผนการสอนที่ 5
สาระการเรียนรู้ที่ 2  ชีวิตและครอบครัว
ชั่วโมงที่ 2
เรื่อง  เพื่อรักสองเรา 2
 
การวางตัวต่อเพศตรงกันข้ามในสถานะคนรัก
          ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายหญิงในสถานะคนรัก มักจะพัฒนาต่อเนื่องมาจากความเป็นเพื่อนก่อน จนกระทั่งมีอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย หรือชายหญิงบรรลุนิติภาวะ จะมีความรู้สึกรักเพศตรงกันข้ามและมีความรู้สึกว่าจะต้องมีกันและกันชีวิตจึงจะสมบูรณ์ สภาพคนรักกันจะเริ่มต้นตั้งแต่การนัดพบกัน อาจจะนัดพบเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเพื่อจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้อุปนิสัย  และความต้องการ ความสนใจซึ่งกันและกันตลอดจนประกอบกิจกรรมต่างๆร่วมกัน จนในที่สุดชายและหญิงเกิดมีความสนใจหรือเกิดต้องตาต้องใจกันเป็นพิเศษนอกเหนือจากคนอื่นๆ
การเกี้ยวพาราสีก็เกิดขึ้น  จนในที่สุดชายหญิงก็มีความสัมพันธ์เจริญงอกงามและพัฒนาต่อกลายเป็นคู่รัก  เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพศในสถานะเป็นคนรักได้พัฒนาไปด้วยดีจนกระทั่งกลายเป็นคู่ครองแต่งงานกัน  ชีวิตคู่อย่างมีความสุขต่อไป  ควรปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามดังนี้  คือ ผู้ชายควรให้เกียรติและไว้วางใจผู้หญิง  แสดงความเป็นสุภาพบุรุษ  คอยให้ความช่วยเหลือและปกป้องผู้หญิงแสดงความเป็นห่วงเปนใยในสวัสดิภาพต่างๆ  และเสียสละเวลาสำหรับผู้หญิงเพื่อจะได้มีโอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับอนาคต  พาไปเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจตามเวลาและสถานที่อันเหมาะสม  การกระทำใดๆควรจะให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงทราบอยู่ตลอดเวลาและพยายามไปเยี่ยฝเยียนพ่อแม่  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวฝ่ายหญิง  ส่วนฝ่ายหญิงควรจะไว้วางใจฝ่ายชาย ไม่แสดงความเห็นแก่ตัว ให้รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝ่ายชาย  คอยให้กำลังใจฝ่ายชายในการทำงาน   ถ้าชายและหญิงที่เป็นคู่กันสามารถปฏิบัติต่อกันได้ดังกล่าว  ความสัมพันธ์ในฐานะการเป็นคู่รัก  ก็จะพัฒนาต่อไปจนแต่งงานและมีโอกาสที่จะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขอีกคู่หนึ่ง
 
 
 
 
 
ใบความรู้ประกอบประกอบแผนการสอนที 6
 
เรื่อง ค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง
 
   ในประเทศไทย มีความเป็นไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะค่านิยมในเรื่องเพศ  ซึ่งมีมุมมองได้ 2 ทาง ดังนี้คือ
        1.ค่านิยมทางเพศในเรื่องที่ไม่ถูกต้องสำหรับคนไทย ได้แก่
1.1        การไม่เผยแพร่ความจริงในเรื่องเพศหรือการไม่ให้ความรู้เรื่องเพศแก่                         บุตรหลาน โดยคิดว่าเป็นเรื่องหยาบคาย หรือน่าอาย
1.2        การไม่สนันสนุนหรือส่งเสริมให้บุคคลในสังคมพูดคุยกันในเรื่องเพศอย่างเปิดเผย
1.3        การยกย่องให้เพศชายเป็นใหญ่กว่าเพศหญิง
1.4        การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสโดยถือว่าเพศชายไม่ผิด
ค่านิยมเหล่านี้ทำให้บุคคลในสังคมมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเอาเปรียบเพศตรงกันข้ามเมื่อมีโอกาส ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ การดูถูกเพศตรงกันข้าม อันเป็นผลต่อความรักความผูกพัน ความสงบสุข ในครอบครัวและสังคมโดยรวม
1.        ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
              1.หญิงไทยมักจะรักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
              2.ชายไทยไม่ควรสำส่อนทางเพศเพราะอาจเกิดผลเสียโดยการติดโรค
                 3.ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน้ำใจ
             4.ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว
วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี การสำส่อนทางเพศ เป็นต้น
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้ประกอบแผนการสอนที่ 7
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1
เรื่อง เธอและฉันฝันร่วมกัน (การวางแผนชีวิตและการสร้างครอบครัว)
 
เป้าหมายชีวิตและหลักในการเลือกคู่ครอง
        ชีวิตของคนเราสามารถกำหนดได้  และคนทุกคนควรมีการกำหนดเส้นทางชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางให้ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติสู่ความสำเร็จในอนาคต แต่ปัจจุบันนี้วัยรุ่นหลายคนมีการปล่อยให้ชีวิตของตนเองเป็นไปตามยถากรรม ขาดการวางแผน และควบคุมการดำเนินชีวิต จึงมักจะทำให้ชีวิตล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จ การวางแผนชีวิตเราสามารถกำหนดได้นับตั้งแต่   การคบเพื่อน   การเรียน    การทำงานหรือประกอบอาชีพ การเลือกคู่ครอง ตลอดจนการมีครอบครัว  จะเห็นได้ว่าคนที่มีเป้าหมายของชีวิต มักจะควบคุมตนเองได้ดี โดยมีการวงแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าทั้งระยะสั้นหมายถึงวางแผนชีวิตประจำวัน
และการวางแผนระยะยาวซึ่งหมายถึงการวางแผนสำหรับอนาคต
 
การเลือกคู่ครอง
         การเลือกคู่ครองเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของชีวิตคู่ นับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของชีวิตของชายและหญิง เพราะผลของการตัดสินใจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ บทบาท ความรับผิดชอบต่างๆ และสิ่งแวดล้อมในสังคม เปลี่ยนแปลงทางด้านส่วนตัว เศรษฐกิจและสังคม
            การเลือกคู่ครองจึงเป็นการช่วยในการตัดสินใจวิธีหนึ่ง เพราะการได้คู่ครองที่ดีทำให้ชีวิตครอบครัวประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ชายและหญิงมักมีเหตุผลในการเลือกคู่ครองต่างกันเช่นบางคนยเลือกคู่ครองเพื่อความรักความอบอุ่น บางคนเลือกเพราะต้องการลูกสืบสกุล  บางคนเลือกเพื่อสร้างฐานะ หรือความมีหน้าตาทางสังคม
  
 
หลักในการเลือกคู่ครอง
    สภาพปัจจุบันชายและหญิงมักตัดสินใจเลือกคู่ครองด้วยตนเอง โดยไม่ขอคำปรึกษาจากพ่อแม่และญาติพี่น้อง หรือผู้ใหญ่  จึงทำให้ชีวิตมีทั้งประสบผลสำเร็จและล้มเหลวได้
หลักในการเลือกคู่ครองโดยทั่วไปพอสรุปได้ดังนี้
          1.มีความรักเป็นพื้นฐาน  เพราะความรักเป็นการแสดงความรู้สึกถึงความผูกพัน ความหวงแหน ความห่วงใย  จึงมีความรักใคร่ในคู่ครองที่เราเลือกและควรเลือกคู่ครองที่รักเรา
          2.มีสภาวะด้านต่างๆเหมาะสม เช่น
          2.1 อายุ  ควรอยู่ในเกณฑ์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ชายควรมีอายุ 25-30 ปี ฝ่ายหญิง        
ควรมีอายุ 20-25 ปี มีความพร้อมทางร่างกาย                                                                         2.2 สุขภาพร่างกาย การแต่งงานนั้นนอกจากมีความพร้อมทางร่างกายที่จะให้   กำเนิดลูกได้แล้ว ควรจะต้องคำนึงถึงสุขภาพด้วย เช่น โรคประจำตัว โรคทางพันธุกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อชีวิตสมรสได้ ดังนั้นจึงมีควรตรวจสุขภาพ
และถ้าพบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต้องรักษาให้หายเสียก่อน
2.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้ครองเรือน เพราะวุฒิภาวะทางอารมณ์จะเป็นผู้สุขุมรอบคอบ มีเหตุผล มีความรั