Double click to edit text
วัยรุ่น
ลักษณะระยะต่างๆของวัยเริ่มเข้าสู่วัยรู่นและวัยรุ่น
1.วัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น  หญิงเริ่มอายุ  11-13 ปี และในชายเริ่มอายุ 13-15ปีเป็นระยะที่ร่างกายเริ่มมีการเจริญเติบโตทางเพศอย่างสมบูรณทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย  เด็กหญิงจะมีประจำเดือนครั้งแรก  ในเด็กชายจะมีการหลั่งอสุจิในครั้งแรก
2.วัยรุ่นตอนต้น  เป็นช่วนเวลาที่นานพอสมควรมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย  จิตใจและความนึกคิดในระยะนี้มีการเจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป  ในด้านร่างกายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและสิ้นสุดลงเมื่อได้ถึงวุฒิภาวะของวัยรุ่นส่วนทางด้านจิตใจนั้นส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้มาจากความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย  ถึงแม้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจะเป็นสิ่งปกติของเด็กวัยรุ่นทุกคน  แต่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของเด็กแต่ละคนมักไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  การอบรมเลี้ยงดู  จะเห็นว่าเด็กบางคนสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
3.วัยรุ่นตอนกลาง่ เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นสภาพแวดล้อมใหมที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กซึ่งเด็กสาวนใหญ่จะนิยมคบเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกัน  เริ่มรู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพ  เลียนแบบบุคลิกภาพของคนที่ตนชื่นชอบ  ชอบทำสิ่งแปลกใหม่  เด็กที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นเด็กที่ไวต่อความรู้สึก  มีความวิตกกังวลต่อการแสดงออก
4.วัยรุ่นตอนปลาย
เป็นการพัฒนาการของวัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์  มีการพัฒนาทางด้านจิตใจมากกว่าทางร่างกาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความนึกคิด  และปรัชญาชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอานิรุทธิ์   สิงหนาค
วัยรุ่น