ภาษาไทย | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สังคมศึกษา | พลานามัย | ศิลปศึกษา | การงานอาชีพ | ภาษาต่างประเทศ
โดย อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องการผสมเทียม (Artificial Insemination)
- ความรู้ เรื่องการกำเนิดดิน
- ความรู้ เรื่องพฤติกรรม (Behavior)
- ความรู้ เรื่องระบบการย่อยอาหาร (Digestive System)
- ความรู้ เรื่องอาหาร (Food)
- แบบทดสอบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก
- แบบทดสอบ เรื่องการหมุนเวียนเลือดและแก๊ส
- แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของดิน
- แบบทดสอบ เรื่องสารเสพติด
- แบบทดสอบ เรื่องอาหาร
- ความรู้ เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของดิน
- ความรู้ เรื่อง ดาว
- ความรู้ เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหว
- ความรู้ เรื่อง ระบบขับถ่าย
- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของเลือด
- ความรู้ เรื่อง แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
- แบบทดสอบ เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
- แบบทดสอบ เรื่อง ชนิดและวัฎจักรของหิน
- แบบทดสอบ เรื่อง ชนิดและสมบัติของแร่
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
- แบบทดสอบ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร
- ความรู้ เรื่องสถานะของสาร
- ความรู้ เรื่องมวลอะตอมและมวลโมเลกุล
- ความรู้ เรื่องทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
- ความรู้ เรื่องการแยกสาร
- ความรู้ เรื่อง พันธะเคมี
- ความรู้ เรื่อง การกลั่น
- ความรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
- ความรู้ เรื่อง สมบัติบางประการของคอลลอยด์
- ความรู้ เรื่อง สัญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุ
- แบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร
- แบบทดสอบ รื่อง การแยกสาร ตอนที่ 2
- แบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอยด์ ตอนที่ 2
- แบบทดสอบ เรื่อง สารและสมบัติของสาร

โดย อ.ทรงเดช ทองคำ (26/01/47)
แบบเรียนด้วยตนเอง (ความรู้และแบบทดสอบ)
อาหาร
โลกและการเปลี่ยนแปลง
ดิน หิน แร่
แบบเรียนด้วยตนเอง (ความรู้และแบบทดสอบ)
พันธะเคมี ( เวปอื่น )
โครงสร้างอะตอม
ตารางธาตุ

โดย อ.รัตนา ชุปวา (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียว
- ความรู้ เรื่องความกดอากาศ
- ความรู้ เรื่องชั้นบรรยากาศแบ่งตามสมบัติอุตุนิยมวิทยา
- ความรู้ เรื่องเมฆ
- ความรู้ เรื่องโอโซนและสาร ซี เอฟ ซี
- ความรู้ เรื่องสารเนื้อเดียว
- แบบทดสอบ เรื่องการแยกสาร
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 2
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 3
- แบบทดสอบ เรื่องสารเนื้อเดียว การแยกสารเนื้อเดียว
- แบบทดสอบ เรื่องการทดสอบกรด-เบส
- แบบทดสอบ เรื่องการลำเลียงอาหารของพืช
- แบบทดสอบ เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง
- ความรู้ เรื่อง กรด - เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม
- ความรู้ เรื่อง ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่
- ความรู้ เรื่อง ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
- ความรู้ เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรด
- ความรู้ เรื่อง ส่วนประกอบของเซลล์
- แบบทดสอบ เรื่อง สารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ
- แบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร
- แบบทดสอบ เรื่อง สารเนื้อเดียวและการแยกสารเนื้อเดียว
- แบบทดสอบ เรื่อง สารละลายและการละลายของสารต่าง ๆ

โดย อ.รจนา ใจห้าว (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องระบบโครงกระดูก
- ความรู้ เรื่องการหมุนเวียนของเลือดและก๊าซ
- ความรู้ เรื่องระบบหายใจ
- ความรู้ เรื่องระบบสืบพันธ์
- แบบทดสอบ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด
- แบบทดสอบ เรื่องระบบย่อยอาหาร
- แบบทดสอบ เรื่องระบบหายใจ
- แบบทดสอบ เรื่องระบบสืบพันธ์
- แบบทดสอบ เรื่องระบบโครงกระดูก
- ความรู้ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1
- ความรู้ เรื่อง กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง
- แบบทดสอบ เรื่อง ความเร่ง
- แบบทดสอบ เรื่อง น้ำหนัก
- แบบทดสอบ เรื่อง กฏการเคลื่อนที่ ของนิวตัน
- แบบทดสอบ เรื่อง แรงลัพธ์

โดย อ.สุพัฒรา ดาวหน (27/01/47)
- ความรู้ เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่น
- ความรู้ เรื่องการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ำผ่านช่องเปิดคู่
- ความรู้ เรื่องการหักเหของคลื่น
- ความรู้ เรื่องคลื่นคืออะไร
- ความรู้ เรื่องส่วนประกอบของคลื่น
- แบบทดสอบ เรื่องการแทรกสอด
- แบบทดสอบ เรื่องการเลี้ยวเบน
- แบบทดสอบ เรื่องการหักเหของคลื่น
- แบบทดสอบ เรื่องคลื่น
- แบบทดสอบ เรื่องแสง
- ความรู้ เรื่อง สมดุลกล
- ความรู้ เรื่อง งาน
- ความรู้ เรื่อง พลังงาน
- ความรู้ เรื่อง อุปกรณ์ในวงไฟฟ้า
- แบบทดสอบ เรื่อง พลังงาน
- แบบทดสอบ เรื่อง สมดุลกล
- แบบทดสอบ เรื่อง งาน

โดย อ.จงกล บัวสิงห์ (19/01/47)
- ความรู้เรื่อง แรง
- ความรู้ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อหนึ่งของนิวตันหรือกฎความเฉื่อย
- ความรู้ เรื่องมวล
- ความรู้ เรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
- ความรู้ เรื่องสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ
- ความรู้ เรื่องกระแสไฟฟ้า
- ความรู้ เรื่องคุณสมบัติของแท่งแม่เหล็ก
- ความรู้ เรื่องแม่เหล็ก
- ความรู้ เรื่องสนามแม่เหล็กโลก
- ความรู้ เรื่องเส้นแรงแม่เหล็ก
- ความรู้ เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
- ความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียง
- ความรู้ เรื่อง การเลี้ยวเบน
- ความรู้ เรื่อง การสะท้อน
- ความรู้ เรื่อง การหักเห
- ความรู้ เรื่อง บีตส์
- ความรู้ เรื่อง คลื่นนิ่ง
- ความรู้ เรื่อง ความถี่ธรรมชาติ
- ความรู้ เรื่อง การสั่นพ้อง
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 1
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 2
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 3
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 4
- แบบทดสอบ เรื่องบรรยากาศ 5
- แบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าสถิต 1
- แบบทดสอบ เรื่องไฟฟ้าสถิต 3
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 1
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 2
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 3
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 4
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง 5

โดย อ.กัญญารัตน์ พรหมคุณ (26/01/47)
- ความรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมีในเซลล์
- ความรู้ เรื่องเมแทบอลิซึม
- ความรู้ เรื่องการสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน
- ความรู้ เรื่องการสลายอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
- แบบทดสอบ เรื่องปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต
- แบบทดสอบ เรื่องกล้องจุลทรรศน์
- แบบทดสอบ เรื่องการสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน
- แบบทดสอบ เรื่องการสลายสารแบบใช้ออกซิเจน
- แบบทดสอบ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์
- ความรู้ เรื่อง ชนิดของเอนไซม์
- ความรู้ เรื่อง การทำงานของเอนไซม์
- ความรู้ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
- ความรู้ เรื่อง ตัวยับยั้งเอนไซม์( Inhibitor )
- ความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของตัวยับยั้งเอนไซม์
- ความรู้ เรื่อง โครงสร้างและวิธีการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิต
- ความรู้ เรื่อง การหายใจของพืชหลังการเก็บเกี่ยว
- ความรู้ เรื่อง การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3 และพืช C4
- ความรู้ เรื่อง แหล่งที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง
- ความรู้ เรื่อง การลำลียงน้ำ แร่ธาตุและอาหารของพืช
- ความรู้ เรื่อง ข้อสรุปแตกต่างระหว่างลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 1
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 2

โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา (20/01/47)
- ความรู้ เรื่องการผลิตเกลือจากน้ำทะเล
- ความรู้ เรื่องเครื่องปั้นดินเผา
- ความรู้ เรื่องแร่รัตนชาติ
- ความรู้ เรื่องแร่เชื้อเพลิง
- ความรู้ เรื่องประเภทของอุตสาหกรรม
- แบบทดสอบ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
- แบบทดสอบ เรื่องอุตสาหกรรม
- แบบทดสอบ เรื่องดิน
- แบบทดสอบ เรื่องแร่
- แบบทดสอบ เรื่องน้ำ
- ความรู้ เรื่อง สารละลายกรด
- ความรู้ เรื่อง การแยกสาร
- ความรู้ เรื่อง โครมาโทกราฟฟี
- ความรู้ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี
- แบบทดสอบ เรื่อง นุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
- แบบทดสอบ เรื่อง ประชากรมนุษย์
- แบบทดสอบ เรื่อง กรด -เบส
- แบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร
- แบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย

โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม (25/01/47)
- ความรู้ เรื่องความหมายฟิสิกส์อะตอม
- ความรู้ เรื่องโครงสร้างสาร
- ความรู้ เรื่องทฤษฎีอะตอมของดอลตัน
- ความรู้ เรื่องการค้นพบรังสีคาโธด
- ความรู้ เรื่องการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของทอมสัน
- ความรู้ เรื่องการทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน
- ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของทอมสัน
- ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
- ความรู้ เรื่องแบบจำลองอะตอมของบอร์
- ความรู้ เรื่องสเปกตรัมของอะตอม
- ความรู้ เรื่องอนุกรมเส้นสเปกตรัม
- ความรู้ เรื่องรัศมีวงโคจร ความเร็วและพลังงานของอิเล็กตรอนตามแบบของบอร์
- ความรู้ เรื่องการทดลองของแฟรงค์และเฮริต์
- ความรู้ เรื่องรังสีเอกซ์
- ความรู้ เรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 1
- ความรู้ เรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 2
- ความรู้ เรื่องทวิภาคของคลื่นและอนุภาคของเดอ บรอยล์
- ความรู้ เรื่องหลักความไม่แน่นอนและโอกาสเป็นไปได้ของไฮเซนเบริก
- ความรู้ เรื่องกลศาสตร์ควอนตัม
- ความรู้ เรื่องการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร์
- ความรู้ เรื่องการค้นพบนิวตรอน
- ความรู้ เรื่องการค้นพบโปรตอน
- ความรู้ เรื่องการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
- ความรู้ เรื่องความหมาย ฟิสิกส์นิวเคลียร์
- ความรู้ เรื่องชนิดของกัมมันตภาพรังสี
- ความรู้ เรื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์
- ความรู้ เรื่องประวัติการค้นพบกัมมันตภาพรังสี
- ความรู้ เรื่องรัศมีนิวเคลียส
- ความรู้ เรื่องลูกระเบิดปรมาณูลูกที่สอง
- ความรู้ เรื่องเวลาครึ่งชีวิต
- แบบทดสอบ เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์
- แบบทดสอบ เรื่อง ความร้อน
- แบบทดสอบ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียง
- แบบทดสอบ เรื่อง แสง
- ความรู้ เรื่องธรณีแปรสันฐาน (04/03/2551)
- ความรู้ เรื่องธรณีวิทยา (04/03/2551)
- ความรู้ เรื่องแผ่นดินไหว (04/03/2551)
- ความรู้ เรื่องแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ (04/03/2551)
- ความรู้ เรื่องดาวฤกษ์ (11/11/2552)
- ความรู้ เรื่องระบบสุริยะ (11/11/2552)

โดย อ.ยุภาภรณ์ เสาโกมุท (25/01/47)
- แบบทดสอบ เรื่องการหมุนเวียนเลือดและแก๊ส
- แบบทดสอบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลก
- แบบทดสอบ เรื่องสมบัติของดิน
- แบบทดสอบ เรื่องสารเสพติด
- แบบทดสอบ เรื่องอาหาร

โดย อ.สมรักษ์ สีหาภาค
- ความรู้ เรื่อง สมบัติของเหล็ก
- ความรู้ เรื่อง สมบัติของทองแดง
- ความรู้ เรื่อง สมบัติของสังกะสี
- ความรู้ เรื่อง สมบัติของแคลเซียม
- ความรู้ เรื่อง สมบัติของโครเมียม
- ความรู้ เรื่อง วิตามิน
- ความรู้ เรื่อง โปรตีน
- ความรู้ เรื่อง น้ำ
- ความรู้ เรื่อง คาร์โบไฮเดรด
- ความรู้ เรื่อง ไขมัน
- แบบทดสอบ เรื่อง เกลือแร่
- แบบทดสอบ เรื่อง ไขมัน
- แบบทดสอบ เรื่อง คาร์โบไฮเดรต
- แบบทดสอบ เรื่อง วิตามิน

โดย อ.ศักดดนัย สืบเสน
- ความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรม
- ความรู้ เรื่อง สิ่งกำหนดเพศในมนุษย์
- ความรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์
- ความรู้ เรื่อง การโคลนยีน (GENE CLONING)
- ความรู้ เรื่อง ประวัติของเมนเดล
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 1
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 2
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 3
- แบบทดสอบ เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม ชุด 4
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 1
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 2
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 3
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 4
- แบบทดสอบ เรื่อง พันธุกรรม ชุด 5

โดย อ.สถาพร จันทร์ไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความเร็วต้นอยู่ในแนวระดับ
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ความเร็วต้นทำมุมกับแนวระดับ
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุแนววงกลมในระนาบดิ่ง
- แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่บนทางโค้ง

โดย อ.เดช ผิวอ่อน
- ความรู้ เรื่อง กำลังไฟฟ้า
- ความรู้ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ความรู้ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน
- ความรู้ เรื่อง เต้ารับและเต้าเสียบ
- ความรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
- ความรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้า
- ความรู้ เรื่อง สะพานไฟ
- แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
- แบบทดสอบ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า
- แบบทดสอบ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
- แบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยีทางการเกษตร
- แบบทดสอบ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่