วิชาภาษาอังกฤษหลัก 15 (รหัส อ 0111) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง Active - Passive Voice จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. เบญจา สืบเสน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง Choose the best answer.

ข้อที่ 1
1. The store will ____ at nine o'clock.
    a. be opened
    b. opens
    c. open
    d. be opening

ข้อที่ 2
2. Potatoes have to _____ in oil.
    a. be cooking
    b. be cooked
    c. cooked
    d. cooks

ข้อที่ 3
3. Somebody ________ my camera.
    a. steal
    b. be stealing
    c. is stolen
    d. stole

ข้อที่ 4
4. This room is dirty. It needs to ______.
    a. clean
    c. cleaned
    c. be cleaned
    d. is cleaning

ข้อที่ 5
5. The earth quake_____ in August 1998.
    a. is happened
    b. be happening
    c. happens
    d. happened

ข้อที่ 6
6. Some pearls _____ by oysters.
    a. are made
    b. are making
    c. make
    d. will make

ข้อที่ 7
7. We ____ chess for three days now.
    a. have been being played
    b. have been played
    c. is being played
    d. have been playing

ข้อที่ 8
8. The window _____ by Nick's ball.
    a. broke
    b. breaks
    c. was broken
    d. was breaking

ข้อที่ 9
9. Somebody_____ this camera in the theatre.
    a. found
    b. finds
    c. was found
    d. was finding

ข้อที่ 10
10. Shells_____ on the beach.
    a. find
    b. found
    c. are finding
    d. are found