แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. วิธีแผ่กรุณาท่านสอนให้แผ่อย่างไร? [gg40]
ก.ขอสัตว์จงเป็นสุขเถิด
ข.ขอสัตว์จงพ้นจากทุกข์เถิด
ค.ขอสัตว์อย่าจองเวรกัน
ง.ขอสัตว์อย่าเบียดเบียนกัน

2. ความเบื่อหน่ายเกิดจากปัญญานั้นได้แก่เบื่อหน่ายอะไร? [gg18]
ก.เบื่อหน่ายทั่วไป
ข.เบื่อหน่ายสังขาร
ค.เบื่อหน่ายปัญจขันธ์
ง.เบื่อหน่ายภพชาติ

3. คำว่า“จิตว่าง”นั้นหมายถึงว่างจากอะไร? [gg49]
ก.อารมณ์
ข.นิวรณ์
ค.ความเครียด
ง.ความกังวล

4. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า“อาลัย”? [gg22]
ก.ความติดใจ
ข.ความสูญเสีย
ค.ความเศร้าโศก
ง.ความสมหวัง

5. ข้อใดไม่ใช่สัมมาสังกัปปะ? [gg26]
ก.คิดลดละเลิกกาม
ข.คิดลดละเลิกพยาบาท
ค.คิดลดละเลิกชีวิต
ง.คิดลดละเลิกเบียดเบียน

6. คนเช่นไรควรสงเคราะห์เข้าในคำว่า“มาร”? [gg05]
ก.คนเป็นศัตรูกัน
ข.คนขัดขวางการทำดี
ค.คนอันธพาล
ง.คนโกหกหลอกลวง

7. ทรงมีพุทธประสงค์ใดจึงตรัสชวนให้มาดูโลกนี้? [gg04]
ก.เพื่อไม่ให้หลง
ข.เพื่อให้เห็นคุณและโทษ
ค.เพื่อไม่ให้มัวเมาติดอยู่
ง.ถูกทุกข้อ

8. วิกขัมภนวิมุตติความหลุดพ้นด้วยข่มไว้นั้นข่มอะไร? [gg24]
ก.นิวรณ์
ข.โทสะ
ค.ตัณหา
ง.กิเลส

9. สัมมาสติจัดเข้าในวิสุทธิข้อใด? [gg30]
ก.สีลวิสุทธิ
ข.จิตตวิสุทธิ
ค.ทิฏฐิวิสุทธิ
ง.กังขาวิตรณวิสุทธิ

10. อะไรเป็นผลสูงสุดของวิปัสสนา? [gg50]
ก.เห็นสังขารตามเป็นจริง
ข.เห็นสังขารเกิดดับ
ค.เห็นสังขารน่ากลัว
ง.เห็นสังขารเป็นทุกข์

11. กายคตาสติสติไปในกายพึงกำหนดเห็นด้วยอาการอย่างไร? [gg37]
ก.เห็นอาการ๓๒
ข.เห็นเป็นของน่าเกลียด
ค.เห็นว่าไม่เที่ยง
ง.เห็นว่าไม่มีตัวตน

12. ข้อใดจัดเป็นปกิณณกทุกข์? [gg15]
ก.ความแก่
ข.ความเศร้าโศกเสียใจ
ค.ความหิวกระหาย
ง.ความทะเลาะวิวาท

13. ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแห่งสังขารเป็นลักษณะแห่งอะไร? [gg11]
ก.อนิจจลักษณะ
ข.ทุกขลักษณะ
ค.อนัตตลักษณะ
ง.สัปปุริสลักษณะ

14. ข้อใดไม่นับเข้าในสัมมาสติ? [gg29]
ก.เห็นโลกว่าเที่ยง
ข.เห็นกายว่าเป็นสิ่งไม่งาม
ค.เห็นเวทนาว่าแปรปรวน
ง.เห็นจิตว่ามีความเกิดดับ

15. พระองค์ตรัสเรียกผู้รู้โลกตามความเป็นจริงว่าอะไร? [gg03]
ก.ผู้รู้
ข.ผู้รู้โลกธรรม
ค.ผู้รู้ทันเหตุการณ์
ง.ผู้รู้พระไตรปิฎก

16. เมื่อจิตเบื่อหน่ายย่อมเกิดอะไรขึ้น? [gg19]
ก.ความไม่ฟุ้งซ่าน
ข.ความไม่หลง
ค.ความสิ้นกิเลส
ง.ความสิ้นกำหนัด

17. ทุกข์ไปด้วยกันหรือทุกข์กำกับกันอันได้ชื่อว่าสหคตทุกข์ตรงกับข้อใด? [gg13]
ก.ขันธ์๕
ข.อายตนะ๑๒
ค.อคติ๔
ง.โลกธรรม๘

18. การเจริญมรณัสสติว่า“อวสฺสํมยามริตพฺพํเราต้องตายแน่”ควรเจริญในขณะใด? [gg43]
ก.ขณะรดน้ำศพ
ข.ขณะฟังสวดพระอภิธรรม
ค.ขณะเผาศพ
ง.เจริญได้ทุกขณะ

19. ปฏิบัติเช่นไรชื่อว่าปฏิบัติใกล้พระนิพพาน? [gg35]
ก.ยินดีในสมถะ
ข.ยินดีในวิปัสสนา
ค.เห็นโทษการครองเรือน
ง.เห็นภัยในความประมาท

20. สังขารเป็นอนัตตาโดยความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้คือข้อใด? [gg16]
ก.นั่นมิใช่ของเรา
ข.นั่นมิใช่เรา
ค.นั่นมิใช่ตัวของเรา
ง.ถูกทุกข้อ

21. กายคตาสตินั้นเป็นคู่ปรับแก่นิวรณ์ใด? [gg38]
ก.กามฉันทะ
ข.ถีนมิทธะ
ค.อุทธัจจกุกกุจจะ
ง.วิจิกิจฉา

22. ความไม่ดีในข้อใดจัดเป็นมาร? [gg08]
ก.ความโกรธทำลายล้าง
ข.ความเกียจคร้าน
ค.เจตสิกอันเศร้าหมองชักให้ใคร่
ง.ความเห็นแก่ตัว

23. ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากบ่วงแห่งมาร? [gg07]
ก.สำรวมอินทรีย์มิให้ความยินดีครอบงำ
ข.รักษาศีลให้บริสุทธิ์
ค.ปรับอารมณ์มิให้ขุ่นมัว
ง.หมั่นอ่านหนังสือธรรมะ

24. ข้อใดเป็นวิธีแผ่มุทิตา? [gg41]
ก.ขอสัตว์จงเป็นสุขเถิด
ข.ขอสัตว์จงมีสุขยิ่งขึ้นไป
ค.ขอสัตว์จงพ้นทุกข์
ง.ขอสัตว์จงอย่ามีเวรกัน

25. เมื่อกล่าวบทว่า“นโมตสฺสภควโตอรหโตสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส”ควรมีสติกำหนดอะไรจึงเป็นการเจริญกัมมัฏฐาน? [gg44]
ก.พระพุทธคุณ
ข.พระธรรมคุณ
ค.พระสังฆคุณ
ง.กำหนดจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน

26. ปฏิบัติอย่างไรจึงจะตัดบ่วงแห่งมารได้เป็นสมุจเฉทปหาน? [gg09]
ก.สำรวมอินทรีย์
ข.มนสิการกัมมัฏฐาน
ค.เจริญวิปัสสนา
ง.เข้าฌานสมาบัติ

27. การบรรลุอริยผลด้วยการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวจัดเป็น...? [gg25]
ก.เจโตวิมุตติ
ข.ปัญญาวิมุตติ
ค.วิกขัมภนวิมุตติ
ง.สมุจเฉทวิมุตติ

28. ทุกข์เพราะหาเงินไม่พอใช้จัดเป็นทุกข์อะไร? [gg12]
ก.สภาวทุกข์
ข.นิพัทธทุกข์
ค.วิปากทุกข์
ง.อาหารปริเยฏฐิทุกข์

29. ทุกขขันธ์อันเป็นทุกข์รวบยอดได้แก่อะไร? [gg14]
ก.ความยึดมั่นปัญจขันธ์
ข.การหาเลี้ยงปัญจขันธ์
ค.การเยียวยาปัญจขันธ์
ง.ความหนักแห่งปัญจขันธ์

30. คำว่า“สังขาร”ในปฏิปทาแห่งนิพพิทาหมายถึงอะไร? [gg10]
ก.สภาพที่ปรุงแต่งจิต
ข.ปัญจขันธ์
ค.อินทรีย์
ง.อายตนะ

31. ขณะรับบิณฑบาตพระสงฆ์พึงเจริญกัมมัฏฐานอะไร? [gg45]
ก.เมตตาพรหมวิหาร
ข.อาหาเรปฏิกูลสัญญา
ค.ไม่ได้เจริญแต่สำรวมระวัง
ง.ไม่ได้เจริญแต่สวดให้พร

32. ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับสีลวิสุทธิ? [gg31]
ก.เบื่อหน่ายการอยู่ครองเรือน
ข.ประกอบอาชีพสุจริต
ค.เห็นว่าทุกข์เป็นสิ่งมีอยู่จริง
ง.สอดคล้องทั้ง๓ข้อ

33. นักศึกษาควรมองโลกโดยเปรียบเทียบกับอะไร? [gg01]
ก.ยาพิษ
ข.ของมึนเมา
ค.อาหารและยา
ง.ถูกทุกข้อ

34. อะไรเรียกว่า“บ่วงแห่งมาร”? [gg06]
ก.อายตนะภายใน
ข.อายตนะภายนอก
ค.โลภโกรธหลง
ง.สิ่งที่ผูกใจให้ติดอยู่

35. ข้อว่า“นำเสียซึ่งความระหาย”หมายความว่าอย่างไร? [gg21]
ก.กำจัดความหิวได้
ข.กำจัดความทุกข์ร้อนได้
ค.กำจัดตัณหาเสียได้
ง.กำจัดความยากจนได้

36. พระสงฆ์ออกเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆเพื่อจุดประสงค์ใด? [gg46]
ก.เพื่อขัดเกลากิเลส
ข.เพื่อไม่ติดที่และบุคคล
ค.เพื่อเผยแผ่ธรรม
ง.ถูกทุกข้อ

37. ข้อใดไม่ใช่สัมมาวายามะ? [gg28]
ก.เพียรพยายามหนีปัญหา
ข.เพียรหาวิธีป้องกันปัญหา
ค.เพียรพยายามระงับปัญหา
ง.เพียรพัฒนาสิ่งดีงามขึ้นมา

38. ขณะกราบพระรัตนตรัย๓ครั้งควรมีสติระลึกถึงอะไร? [gg42]
ก.พระรัตนตรัย
ข.คุณพระรัตนตรัย
ค.พระพุทธคุณ
ง.พระธรรมคุณ

39. พระพุทธองค์ตรัสเรียกคนไร้วิจารณญาณว่าอะไร? [gg02]
ก.พวกอันธพาล
ข.พวกนอกลัทธิ
ค.พวกบุรุษเปล่า
ง.พวกคนเขลา

40. ข้อใดจัดว่าสวนทางกับพระนิพพาน? [gg33]
ก.วิมุตติหลุดพ้น
ข.วิสุทธิบริสุทธิ์
ค.อรติไม่ยินดี
ง.สันติสงบ

41. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดแบบวิถีพุทธ? [gg32]
ก.อยากได้สันติควรพอกพูนทางสันติ
ข.ผู้มุ่งสันติควรละผลประโยชน์ที่เป็นอามิส
ค.อยากให้เกิดสันติควรทำให้คนเลิกจน
ง.สันติภาพภายนอกเกิดจากสันติภาพภายใน

42. เพราะอะไรปิดบังไว้จึงไม่เห็นสังขารเป็นอนัตตา? [gg17]
ก.สำคัญว่าเที่ยง
ข.สำคัญว่าไม่ใช่ของเรา
ค.สำคัญว่าเป็นสุข
ง.สำคัญว่าเป็นกองเป็นก้อน

43. คำว่า“ทำงานด้วยจิตว่าง”นั้นหมายถึงทำอย่างไร? [gg48]
ก.เจริญกัมมัฏฐานไปด้วย
ข.ไม่ให้ถูกความโกรธครอบงำ
ค.ทำจิตให้ปราศจากอารมณ์
ง.ทำงานอย่างมีสติ

44. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของตัณหา? [gg23]
ก.ความอยาก
ข.ความหงุดหงิด
ค.ความเพลิดเพลิน
ง.ความปรารถนา

45. พระธุดงค์ประเภทใดถือว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง? [gg47]
ก.นำวัตถุมงคลไปแจก
ข.ดูหมอให้หวย
ค.ปักกลดย่านชุมชน
ง.ถูกทุกข้อ

46. ข้อใดไม่ใช่สัมมากัมมันตะ? [gg27]
ก.เว้นธุรกิจผิดกฎหมาย
ข.เว้นเจรจาหลอกลวง
ค.เว้นลักฉ้อคอร์รัปชั่น
ง.เว้นธุรกิจค้าประเวณี

47. ผู้หมั่นเจริญเมตตาย่อมได้อานิสงส์อะไร? [gg39]
ก.รักตัวเองมากขึ้น
ข.รักผู้อื่นมากขึ้น
ค.กำจัดโทสะเสียได้
ง.รู้จักให้อภัยไม่จองเวร

48. ผู้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้วย่อมรู้เห็นอะไร? [gg36]
ก.สภาพเป็นจริง
ข.ภพชาติ
ค.อารมณ์
ง.ตัวตน

49. ข้อว่า“ธรรมยังความเมาให้สร่าง”นั้นเมาอะไร? [gg20]
ก.เมาสุราเมรัย
ข.เมาสิ่งเสพติดให้โทษ
ค.เมาอายุวัยยศ
ง.เมากิเลสตัณหาราคะ

50. “ผู้เพ่งความสงบพึงละโลกามิสเสีย”โลกามิสคืออะไร? [gg34]
ก.กามคุณ
ข.กามฉันทะ
ค.กามกิเลส
ง.กามราคะ