แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. ข้อใด ไม่จัดเป็นสังขารในเรื่องนิพพิทา ? [gg12]
ก. อารมณ์
ข. นิพพาน
ค. ร่างกาย
ง. วิญญาณ

2. การเลี้ยงชีพโดยงดเว้นทุจริตประกอบสุจริต จัดเป็นวิสุทธิใด ? [gg33]
ก. จิตตวิสุทธิ
ข. ทิฏฐิวิสุทธิ
ค. กังขาวิตรณวิสุทธิ
ง. สีลวิสุทธิ

3. กามคุณ ๕ มีรูปเป็นต้น ได้ชื่อว่าโลกามิส เพราะเหตุใด ? [gg36]
ก. เพราะเป็นสิ่งน่าปรารถนา
ข. เพราะเป็นเหยื่อตกปลา
ค. เพราะทำให้เกิดในโลกนี้
ง. เพราะล่อใจให้ติดในโลก

4. ธรรมที่ส่งผลต่อกันโดยลำดับจนถึงนิพพาน เหมือนการเดินทางด้วยรถ ๗ ผลัด ตรงกับข้อใด ? [gg34]
ก. วิสุทธิ ๗
ข. อริยทรัพย์ ๗
ค. สัปปุริสธรรม ๗
ง. โพชฌงค์ ๗

5. ความหน่ายในสังขาร เป็นเหตุให้อะไรเกิดขึ้น ? [gg22]
ก. ความหลุดพ้น
ข. ความท้อแท้
ค. ความฟุ้งซ่าน
ง. ความสิ้นกำหนัด

6. คำว่า “ พวกคนเขลา ” หมายถึงบุคคลในข้อใด ? [gg02]
ก. คนอันธพาล
ข. คนสมองไม่ดี
ค. คนเสียสติ
ง. คนผู้ไร้วิจารณญาณ

7. ผู้มีความสงบในการทำ การพูด การคิด เว้นจากการทำร้ายกัน ชื่อว่ามีธรรมใด อยู่ภายใน ? [gg35]
ก. วิสุทธิ
ข. วิมุตติ
ค. สันติ
ง. วิราคะ

8. พิจารณาผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โดยอาการอย่างไร จึงจัดเป็นกายคตาสติ ? [gg42]
ก. โดยเป็นของปฏิกูล
ข. โดยเป็นของน่ารักษา
ค. โดยเป็นของงดงาม
ง. โดยเป็นของมีสีน่ารัก

9. คำว่า “ พวกผู้รู้ ” หมายถึงใคร ? [gg03]
ก. ผู้รู้โลกธรรม
ข. ผู้รู้โลกตามเป็นจริง
ค. ผู้รู้ค่าของความงาม
ง. ผู้รู้ทันเหตุการณ์

10. ข้อใด ไม่ใช่อารมณ์ยั่วยวนให้เกิดความเมา ในเรื่องวิราคะ ? [gg25]
ก. สุข
ข. ทุกข์
ค. บริวาร
ง. ชีวิต

11. ท่านสอนตจปัญจกกัมมัฏฐานก่อนกัมมัฏฐานอื่น เพื่ออะไร ? [gg40]
ก. เพื่อต่อสู้กับกามฉันท์
ข. เพื่อมิให้ง่วงนอน
ค. เพื่อปฏิบัติได้สะดวก
ง. เพื่อให้บรรลุฌาน

12. เบญจขันธ์ที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปในระหว่าง เรียกอะไร ? [gg10]
ก. ทุกขลักษณะ
ข. อนิจจลักษณะ
ค. อนัตตลักษณะ
ง. ชราลักษณะ

13. นิพัทธทุกข์ ได้แก่ข้อใด ? [gg14]
ก. การเกิด
ข. การแก่
ค. ความหิว
ง. การตาย

14. การถือความศักดิ์สิทธิ์อันเนื่องมาจากเทพเจ้า มีการบวงสรวงขอพรจากพระอินทร์ เป็นต้น สงเคราะห์เข้าในอาสวะข้อใด ? [gg26]
ก. กามาสวะ
ข. ภวาสวะ
ค. อวิชชาสวะ
ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อว่า ดิน น้ำ ไฟ ลม ไม่มีในนิพพานนั้น ส่องความว่าอะไร ? [gg39]
ก. นิพพานเป็นโลกหนึ่ง
ข. นิพพานเป็นนามขันธ์
ค. นิพพานมิใช่รูปขันธ์
ง. นิพพานมิใช่เบญจขันธ์

16. ผู้เจริญเมตตาพึงน้อมนึกถึงคนที่ตนไม่ชอบ ด้วยอาการอย่างไร จึงจะหายเกลียดชัง ? [gg43]
ก. อย่านึกถึงเขาเลยดีกว่า
ข. อย่าคบค้าสมาคมด้วย
ค. นึกถึงความดีที่เขามีอยู่
ง. หลีกหนีเสียให้ห่างไกล

17. ความติดพันห่วงใยในอารมณ์อันเป็นที่รัก เรียกว่าอะไร ? [gg23]
ก. ความเมา
ข. ความระหาย
ค. อาลัย
ง. ตัณหา

18. การพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจอริยมรรค ละกิเลสได้เด็ดขาดจัดเป็นผลของวิมุตติข้อใด ? [gg29]
ก. ตทังควิมุตติ
ข. สมุจเฉทวิมุตติ
ค. ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ
ง. นิสสรณวิมุตติ

19. กิเลสกาม คือเจตสิกอันเศร้าหมอง ได้ชื่อว่า มาร เพราะเหตุใด ? [gg06]
ก. เพราะเป็นเครื่องผูกใจ
ข. เพราะเป็นคุณเศร้าหมอง
ค. เพราะล่อใจให้หลงระเริง
ง. เพราะล้างผลาญคุณความดี

20. ข้อใด ไม่ใช่หัวข้อของสติปัฏฐาน ๔ ? [gg49]
ก. กาย
ข. สัญญา
ค. จิต
ง. ธรรม

21. ความทุกข์เพราะถูกไฟโทสะเผา จัดเป็นทุกข์ชนิดใด ? [gg17]
ก. นิพัทธทุกข์
ข. สหคตทุกข์
ค. วิปากทุกข์
ง. สันตาปทุกข์

22. การพิจารณาสังขารในข้อใด ไม่ใช่ปฏิปทาแห่งนิพพิทา ? [gg08]
ก. ไม่เที่ยง
ข. เป็นทุกข์
ค. ไม่แย้งอัตตา
ง. ไม่อยู่ในอำนาจ

23. ความหน่ายในขันธ์ ๕ เกิดขึ้นด้วยปัญญา จัดเป็นญาณอะไร ? [gg09]
ก. ภังคญาณ
ข. วิปากญาณ
ค. อาทีนวญาณ
ง. นิพพิทาญาณ

24. การบริกรรมนึกว่า “ สัตว์ทั้งหลาย จงอย่าเสื่อมวิบัติไปจากสุขสมบัติที่ตนได้แล้วเลย ” เป็นลักษณะแห่งพรหมวิหารข้อใด ? [gg47]
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

25. ผู้เจริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผลตามที่ต้องการ เพราะสาเหตุใด ? [gg50]
ก. มีเรื่องกังวลใจ
ข. มีทรัพย์สมบัติมาก
ค. ไม่อยู่ในป่าช้า
ง. เป็นคนเจ้าอารมณ์

26. ผู้เจริญกรุณาอยู่เนืองๆ ย่อมกำจัดอะไรได้ ? [gg46]
ก. พยาบาท
ข. อภิชฌา
ค. กามราคะ
ง. วิหิงสา

27. ทุกขขันธ์ หรือทุกข์รวบยอด เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด ? [gg18]
ก. เสื่อมลาภ
ข. ถูกลงโทษ
ค. บริหารขันธ์
ง. การหากิน

28. เมื่อรู้ว่า “ สังขารเป็นไปตามเหตุปัจจัย ” พึงปฏิบัติอย่างไร ? [gg20]
ก. มีสุขทุกเมื่อ
ข. มีอคติทุกเมื่อ
ค. มีสติทุกเมื่อ
ง. วางเฉยทุกเมื่อ

29. ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร พึงกำหนดรู้ด้วยอาการอย่างไร ? [gg19]
ก. นั่นว่างเปล่า
ข. นั่นของเรา
ค. นั่นเป็นเรา
ง. นั่นตัวเรา

30. ผู้เจริญพุทธานุสสติ ควรระลึกถึงอะไร ? [gg48]
ก. ประวัติของพระพุทธเจ้า
ข. คำสอนของพระพุทธเจ้า
ค. พระรูปของพระพุทธเจ้า
ง. พระคุณของพระพุทธเจ้า

31. กายเหมือนเรือ ใจเหมือนนายเรือ หากปล่อยใจให้หลงระเริง ไม่ฝึกอบรมจิต เป็นเหตุเสียหายอย่างไร ? [gg41]
ก. ชักจูงให้ประพฤติชั่วทางกาย
ข. ชักจูงให้ประพฤติชั่วทางวาจา
ค. ชักจูงให้อยู่ในความประมาท
ง. ถูกทุกข้อ

32. ในเรื่องวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ภายใน ย่อมมีได้ด้วยอะไร ? [gg28]
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ลอยบาป

33. เบญจขันธ์ที่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นจากผัสสะต่างๆ เรียกอะไร ? [gg11]
ก. ทุกขลักษณะ
ข. อนิจจลักษณะ
ค. อนัตตลักษณะ
ง. ชราลักษณะ

34. วัตถุกามเป็นอารมณ์เครื่องผูกใจให้ติดอยู่ เรียกว่าอะไร ? [gg07]
ก. ขันธมาร
ข. บ่วงมาร
ค. มาร
ง. มัจจุมาร

35. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นอุทยัพพยญาณ ? [gg30]
ก. เห็นว่าไม่เที่ยง
ข. เห็นว่าเป็นทุกข์
ค. เห็นว่าเป็นอนัตตา
ง. เห็นว่าว่างเปล่า

36. ความเวียนเกิดด้วยอำนาจกิเลส กรรม วิบาก เรียกว่าอะไร ? [gg24]
ก. วัฏฏะ
ข. อาลัย
ค. ตัณหา
ง. วิบาก

37. วิกขัมภนวิมุตติ เป็นความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งอะไร ? [gg27]
ก. ฌาน
ข. ปัญญา
ค. ญาณ
ง. สัทธา

38. คนที่ไม่ประมาทและเห็นภัยในความประมาท จัดเป็นคนเช่นไร ? [gg37]
ก. รู้จักพระนิพพาน
ข. ใกล้พระนิพพาน
ค. เข้าสู่พระนิพพาน
ง. ถึงพระนิพพาน

39. พิจารณาเห็นสังขารอย่างไร จัดเป็นภยตูปัฏฐานญาณ ? [gg31]
ก. เห็นเป็นของหนัก
ข. เห็นเป็นของย่อยยับ
ค. เห็นความเกิดดับ
ง. เห็นเป็นของน่ากลัว

40. สภาวทุกข์ ได้แก่ข้อใด ? [gg16]
ก. ความหิว
ข. การเกิด
ค. ความเสียใจ
ง. ถูกกิเลสเผาใจ

41. คำว่า “ อนัตตา ” กล่าวหมายเอาข้อใด ? [gg13]
ก. ธรรมทั้งปวง
ข. สังขารทั้งปวง
ค. เวทนาทั้งปวง
ง. ทุกข์ทั้งปวง

42. คำว่า “ หาข้องอยู่ไม่ ” มีความหมายตรงกับข้อใด ? [gg04]
ก. ไม่พัวพันในสิ่งล่อใจ
ข. ไม่เกี่ยวข้องกับใครๆ
ค. ไม่ให้ความสนใจโลก
ง. ไม่ปรารถนาเกิดในโลก

43. ข้อใด เป็นทางนำไปสู่ความดับทุกข์ อันประเสริฐที่สุด ? [gg32]
ก. อริยทรัพย์ ๗
ข. มรรคมีองค์ ๘
ค. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
ง. โลกธรรม ๘

44. ผู้เจริญเมตตา เมื่อจะแผ่โดยเจาะจง พึงน้อมใจนึกถึงใครก่อน ? [gg44]
ก. บิดา มารดา
ข. ครู อาจารย์
ค. สามี ภรรยา
ง. บุตร ธิดา

45. พระดำรัสว่า “ ภิกษุเธอจงวิดเรือนี้ ” เรือในที่นี้ คืออะไร ? [gg38]
ก. อัตภาพ
ข. กามภพ
ค. รูปภพ
ง. อรูปภพ

46. ผู้เจริญกรุณา พึงกำหนดสัตว์ชนิดใดเป็นอารมณ์ ? [gg45]
ก. สัตว์เลี้ยง
ข. สัตว์บาดเจ็บ
ค. สัตว์น่ารัก
ง. สัตว์ทุกจำพวก

47. การเห็นสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์แล้วเบื่อหน่าย เรียกว่าอะไร ? [gg21]
ก. วิราคะ
ข. นิพพิทา
ค. วิมุตติ
ง. นิพพาน

48. อวัยวะของมนุษย์ไม่ทำหน้าที่ตามปกติ จนเกิดความทุกข์ขึ้น จัดเป็นทุกข์ในข้อใด ? [gg15]
ก. สภาวทุกข์
ข. สันตาปทุกข์
ค. วิปากทุกข์
ง. พยาธิทุกข์

49. ในเรื่องนิพพิทา อาการเช่นไร เรียกว่า สำรวมจิต ? [gg05]
ก. ปิดใจไม่รับอารมณ์
ข. ปิดตาหูไม่ดูไม่ฟัง
ค. มนสิการกัมมัฏฐาน
ง. ทำใจมิให้ขัดเคือง

50. คำว่า “ จงมาดูโลกนี้ ” พระองค์ตรัสไว้เพื่อพระประสงค์ใด ? [gg01]
ก. เพื่อให้เพลิดเพลิน
ข. เพื่อมิให้หลงชม
ค. เพื่อให้สลดใจ
ง. เพื่อให้เห็นโลก