แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. ประโยชน์ของการพิจารณาอาหารว่าเป็นของปฏิกูลเพื่ออะไร? [gg42]
ก.เพื่อให้รู้จักรับประทานอาหาร
ข.เพื่อไม่ให้ติดในรสชาติอาหาร
ค.เพื่อให้งดเว้นอาหารที่เป็นโทษ
ง.เพื่อให้รู้จักประมาณในการบริโภค

2. ความไม่อยู่ในอำนาจเป็นอาการของอะไร? [gg14]
ก.อนิจจตา
ข.ทุกขตา
ค.อนัตตตา
ง.ถูกทุกข้อ

3. คนมีความอาฆาตพยาบาทควรเจริญกัมมัฏฐานใด? [gg40]
ก.พิจารณาซากศพ
ข.กำหนดลมหายใจ
ค.เจริญเมตตา
ง.เพ่งกสิณ

4. ผู้มุ่งความสงบอันเป็นสุขพึงละโลกามิสๆคืออะไร? [gg21]
ก.รูปอันน่าปรารถนา
ข.เสียงอันน่าใคร่
ค.กลิ่นอันน่าชอบใจ
ง.ถูกทุกข้อ

5. ข้อใดเป็นธรรมสำหรับยังความเมาให้สร่าง? [gg17]
ก.นิพพิทา
ข.วิราคะ
ค.วิมุตติ
ง.วิสุทธิ

6. อะไรปิดบังไว้ไม่ให้เห็นความทุกข์? [gg12]
ก.อิริยาบถ
ข.สันตติ
ค.ความปลงใจ
ง.ความเชื่อเรื่องกรรม

7. กัมมัฏฐานที่กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์เรียกว่าอะไร? [gg41]
ก.กายคตาสติ
ข.นั่งวิปัสสนา
ค.ทำสมาธิ
ง.อานาปานสติ

8. ความผิดที่คนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งจะช่วยให้บริสุทธิ์ได้หรือไม่? [gg20]
ก.ได้เพราะเป็นแพะรับบาป
ข.ไม่ได้เพราะความผิดเป็นของเฉพาะตน
ค.ไม่ได้เพราะความบริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน
ง.ข้อ

9. ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดเดียวพลันจะดับมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากเมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรทำอย่างไร? [gg48]
ก.ไหว้พระสวดมนต์
ข.ตักบาตรทำบุญ
ค.เจริญพระกรรมมัฏฐาน
ง.ถูกทุกข้อ

10. สัตว์ในอบายภูมิมีท้องใหญ่มีปากเท่ารูเข็มเรียกว่าอะไร? [gg34]
ก.มหาภูต
ข.อสุรกาย
ค.เปรต
ง.มนุษย์เปรต

11. ดับออกเย็นหยุดเป็นสภาวธรรมของอะไร? [gg25]
ก.สันติ
ข.นิพพิทา
ค.สุคติ
ง.นิพพาน

12. ความสำคัญว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงจัดเป็นวิปัลลาสข้อใด? [gg46]
ก.ทิฏฐิวิปัลลาส
ข.สัญญาวิปัลลาส
ค.จิตตวิปัลลาส
ง.ถูกทุกข้อ

13. สังขารที่มีใจครองได้แก่อะไร? [gg07]
ก.อาคารสถานที่
ข.ต้นไม้
ค.คนและสัตว์
ง.เชื้อโรค

14. ประโยชน์ของการพิจารณาอสุภกัมมัฏฐานคือข้อใด? [gg39]
ก.เพื่อเสริมความงาม
ข.เพื่อคลายกำหนัด
ค.เพื่อตัดกิเลส
ง.เพื่อให้เกิดเมตตา

15. ข้อใดไม่ใช่เทวทูต๕? [gg31]
ก.เด็กแรกคลอด
ข.คนถูกลงราชทัณฑ์
ค.สมณะ
ง.คนชรา

16. รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่จัดเป็นกามชนิดใด? [gg03]
ก.กิเลสกาม
ข.วัตถุกาม
ค.กามโอฆะ
ง.กามโยคะ

17. ข้อใดจัดเป็นวิปากทุกข์? [gg11]
ก.ทุกข์กลัวไม่มีงานทำ
ข.ทุกข์เพราะกลัวแพ้คดี
ค.ความหิวกระหายน้ำ
ง.ความร้อนใจเกิดจากการทุจริต

18. ข้อใดเป็นความหน่ายในเบญจขันธ์เกิดด้วยปัญญา? [gg04]
ก.นิพพาน
ข.นิพพิทา
ค.วิสุทธิ
ง.วิมุตติ

19. ข้อใดเป็นทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะถูกไฟคือราคะแผดเผา? [gg10]
ก.ทุกขเวทนา
ข.ทุกข์ประจำ
ค.สันตาปทุกข์
ง.ทุกข์รวบยอด

20. อนิจจลักษณะไม่ปรากฏในที่ใด? [gg06]
ก.ร่างกาย
ข.จิตใจ
ค.ต้นไม้
ง.ไม่มีข้อถูก

21. สุขอื่นจากความสงบไม่มีหมายถึงความสงบทางใด? [gg24]
ก.กายกับใจ
ข.กายกับวาจา
ค.กายวาจาใจ
ง.เฉพาะใจอย่างเดียว

22. อะไรเรียกว่ามาร? [gg02]
ก.กิเลสกาม
ข.วัตถุกาม
ค.กามตัณหา
ง.กามฉันทะ

23. เพราะสิ้นกำหนัดแล้วจิตย่อมหลุดพ้นจากอะไร? [gg19]
ก.ตัณหา
ข.อาสวะ
ค.ราคะ
ง.ความถือมั่น

24. ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเหมือนโคที่เขานำไปฆ่าตรงกับข้อใด? [gg49]
ก.มีชราพยาธิมรณะคอยรุมเผาไม่ให้อยู่นาน
ข.วันคืนล่วงไปเท่าใดก็ใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้น
ค.วันคืนล่วงไปก็นำเอาชีวิตล่วงตามไปด้วย
ง.ชีวิตนี้เป็นไปได้เพราะมีปัจจัยคอยอุดหนุน

25. กายคตาสติเป็นคู่ปรับนิวรณ์ใด? [gg38]
ก.ความพอใจในกาม
ข.ความพยาบาท
ค.ความง่วง
ง.ความสงสัย

26. เพราะเหตุใดยมราชจึงถามเทวทูต๕กับคนที่ตายไปแล้ว? [gg30]
ก.เพื่อให้ไม่ประมาท
ข.เพื่อลงโทษตามความผิดคเพื่อส่งมาเกิดใหม่
ง.ข้อ
ก.ข้อ

27. รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าอะไร? [gg05]
ก.อินทรีย์๕
ข.กามคุณ๕
ค.ขันธ์๕
ง.พละ๕

28. ความเห็นแจ้งชัดว่า"สังขารทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจแห่งไตรลักษณ์"เรียกว่าอะไร? [gg44]
ก.สมถะ
ข.วิปัสสนา
ค.สมาธิ
ง.สามัญญลักษณะ

29. อะไรที่ทำให้ผู้เจริญกัมมัฏฐานเข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผล? [gg45]
ก.อุปกิเลส
ข.ความเห็นผิด
ค.วิปัสสนูปกิเลส
ง.ความสำคัญผิด

30. การทำทักษิณานุประทานเพื่อประโยชน์แก่ใคร? [gg33]
ก.พระสงฆ์
ข.ญาติที่ตายไปแล้ว
ค.คนมีเคราะห์
ง.คนกำลังใกล้ตาย

31. การงดเว้นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นความสงบทางใด? [gg23]
ก.ทางกาย
ข.ทางวาจา
ค.ทางใจ
ง.ทางกายวาจา

32. อารมณ์อันยั่วยวนให้เกิดความเมาคือข้อใด? [gg16]
ก.บริวาร
ข.ลาภยศ
ค.ความไม่มีโรค
ง.ถูกทุกข้อ

33. ข้อใดไม่จัดเข้าในสีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล? [gg22]
ก.เจรจาชอบ
ข.ตั้งใจชอบ
ค.การงานชอบ
ง.เลี้ยงชีวิตชอบ

34. ทุกขตาความเป็นทุกข์ไม่ปรากฏที่ใด? [gg09]
ก.นิพพาน
ข.เวทนา
ค.สัญญา
ง.วิญญาณ

35. กัมมัฏฐานอย่างแรกที่พระอุปัชฌาย์สอนกุลบุตรผู้มาขอบวชตรงกับข้อใด? [gg47]
ก.ศีลสมาธิปัญญา
ข.ทานศีลภาวนา
ค.ผมขนเล็บฟันหนัง
ง.ปฐวีอาโปเตโชวาโย

36. บุคคลจะพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ด้วยวิธีใด? [gg01]
ก.สำรวมอินทรีย์
ข.สำรวมในกาม
ค.สำรวมจิต
ง.ถูกทุกข้อ

37. สัตว์นรกครั้นสิ้นกรรมแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นเช่นไร? [gg36]
ก.เกิดในสกุลต่ำ
ข.มีชีวิตฝืดเคือง
ค.รูปร่างไม่สมประกอบ
ง.ถูกทุกข้อ

38. คำใดไม่เกี่ยวข้องกับวิราคะ? [gg15]
ก.นิพพาน
ข.มรรค
ค.ความดับ
ง.ความสิ้นตัณหา

39. ในขณะถูกทรมานสัตว์นรกมีความปรารถนาอย่างไร? [gg32]
ก.ปรารถนาเป็นมนุษย์
ข.ปรารถนาฟังธรรม
ค.ปรารถนาบรรลุธรรม
ง.ถูกทุกข้อ

40. ความอยากอันมีอาการแส่หากามารมณ์จัดเป็นตัณหาใด? [gg18]
ก.กามตัณหา
ข.ภวตัณหา
ค.วิภวตัณหา
ง.ถูกทุกข้อ

41. 4gg27 []
การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าอะไร?
ก.สังสารวัฏ
ข.คติ
ค.ภพ

42. เพราะเหตุใดพระศาสดาจึงทรงชักนำให้บำเพ็ญสมาธิ? [gg43]
ก.เพราะจะได้ทำอะไรไม่ผิดพลาด
ข.เพราะจะได้พูดอะไรไม่ผิดพลาด
ค.เพราะจะได้คิดอะไรไม่ผิดพลาด
ง.ถูกทุกข้อ

43. ใครได้ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพาน? [gg26]
ก.ผู้หนักในพระศาสดา
ข.ผู้หนักในพระธรรม
ค.ผู้เคารพในพระสงฆ์
ง.ถูกทุกข้อ

44. ภูมิเป็นที่ไปเบื้องหน้าหลังความตายเรียกว่าอะไร? [gg28]
ก.คติ
ข.ภพ
ค.ที่ชอบ
ง.ชาติหน้า

45. สุนัขแมวเป็นต้นได้ชื่อว่าดิรัจฉานเพราะเหตุใด? [gg29]
ก.เพราะหาความเจริญมิได้
ข.เพราะเป็นผู้ไร้อำนาจ
ค.เพราะไปตามขวาง
ง.เพราะปราศจากความคิด

46. สัญญา๑๐ประการเกี่ยวข้องกับพระสูตรใด? [gg50]
ก.คิริมานนทสูตร
ข.มหาสติปัฏฐานสูตร
ค.อาทิตตปริยายสูตร
ง.อนัตตลักขณสูตร

47. สัตว์ชนิดใดเกิดแก่ตายในที่มืด? [gg35]
ก.ไส้เดือน
ข.แมลงป่อง
ค.ตะขาบ
ง.ปลา

48. เกิดแก่เจ็บตายจัดเป็นทุกข์อะไร? [gg08]
ก.สภาวทุกข์
ข.ทุกข์จร
ค.ทุกข์ประจำ
ง.พยาธิทุกข์

49. ข้อใดแสดงว่าศาสนาพุทธต่างจากศาสนาพราหมณ์? [gg13]
ก.สอนเรื่องความทุกข์
ข.สอนเรื่องสังสารวัฏ
ค.สอนเรื่องอนัตตา
ง.สอนเรื่องบาป-บุญ

50. ข้อใดเป็นคุณลักษณะของสมถภาวนา? [gg37]
ก.กำจัดอนุสัย
ข.ระงับนิวรณ์
ค.ตัดกรรม
ง.กำจัดอวิชชา