แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. อุปมาว่า"ดุจไฟสิ้นเชื้อแล้วย่อมดับไปเอง"กล่าวถึงเรื่องใด? [gg30]
ก.ฌาน
ข.สมาบัติ
ค.อภิญญา
ง.นิพพานคำตอบ

2. รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าอะไร? [gg09]
ก.ธรรมขันธ์๕
ข.มูลกัมมัฏฐาน๕
ค.ขันธ์๕
ง.อินทรีย์๕คำตอบ

3. ความเสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาคืออะไร? [gg11]
ก.เวทนา
ข.สัญญา
ค.วิญญาณ
ง.โผฏฐัพพะคำตอบ

4. อะไรปิดบังไว้จึงไม่เห็นอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยง? [gg27]
ก.ภารกิจต่างๆ
ข.อิริยาบถ
ค.สันตติ
ง.ฆนสัญญาคำตอบ

5. จิตเศร้าหมองเพราะอะไรทุคติจึงเป็นอันหวังได้? [gg23]
ก.กิเลส
ข.อุปกิเลส
ค.ความโกรธ
ง.ความหลงคำตอบ

6. พระพุทธคุณข้อว่า"วิชชาจรณสัมปันโน"จัดเข้าในข้อใด? [gg44]
ก.พระปัญญาคุณ
ข.พระบริสุทธิคุณ
ค.พระมหากรุณาคุณ
ง.ถูกทั้งข้อ

7. "สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่"คำว่า"ผู้รู้"ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง? [gg05]
ก.คนมีการศึกษา
ข.คนมีวิสัยทัศน์
ค.คนที่เคยเรียนธรรมะ
ง.คนเห็นโลกตามเป็นจริงคำตอบ

8. จิตที่เป็นสมาธิมีลักษณะอย่างไร? [gg38]
ก.มีอารมณ์เดียว
ข.ปราศจากนิวรณ์
ค.มีจิตตั้งมั่น
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

9. วิสุทธิคือความหมดจดเป็นจุดหมายปลายทางของอะไร? [gg25]
ก.นิพพิทา
ข.นิพพาน
ค.นิรามิสสุข
ง.นิสสรณวิมุตติคำตอบ

10. ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีโทสจริต? [gg41]
ก.ฉุนเฉียวโกรธง่าย
ข.รักสวยรักงาม
ค.เจ้าระเบียบ
ง.เชื่อคนง่ายคำตอบ

11. จุติอย่างไรสุคติจึงเป็นอันหวังได้? [gg32]
ก.นึกถึงพระอรหันต์
ข.เจริญเทวตานุสสติ
ค.อธิษฐานจิตไปสวรรค์
ง.ทำจิตไม่ให้เศร้าหมองคำตอบ

12. สภาวทุกข์หมายถึงข้อใด? [gg14]
ก.ชาติชรามรณะ
ข.ราคะโทสะโมหะ
ค.กามภพอวิชชา
ง.อนิจจังทุกขังอนัตตาคำตอบ

13. พระพุทธเจ้าทรงแสดงคิริมานนทสูตรแก่ใคร? [gg49]
ก.พระอานนท์
ข.พระคิริมานนท์
ค.พระสารีบุตร
ง.พระราหุลคำตอบ

14. "สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่"คำว่า"สูทั้งหลาย"หมายถึงใคร? [gg02]
ก.หมู่พุทธบริษัท
ข.หมู่สัตว์
ค.หมู่ฆราวาส
ง.หมู่พระภิกษุคำตอบ

15. "ผู้ใดจักระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร"คำว่า"ระวังจิต"ข้อใดกล่าวถูกต้อง? [gg06]
ก.สำรวมจิต
ข.ระวังความคิด
ค.สำรวมร่างกาย
ง.ระวังอันตรายคำตอบ

16. ความเห็นสังขารว่า"ไม่เที่ยง"จัดเป็นอะไร? [gg10]
ก.สมถกัมมัฏฐาน
ข.ทิฏฐิวิปัลลาส
ค.ความสิ้นไปแห่งทุกข์
ง.ปฏิปทาแห่งนิพพิทาคำตอบ

17. "จงพอกพูนทางแห่งสันติ"อะไรเรียกว่าทาง? [gg34]
ก.ทวาร๓
ข.วิชชา๓
ค.สุจริต๓
ง.กุศลมูล๓คำตอบ

18. ข้อใดจัดเป็นโลกโดยอ้อม? [gg01]
ก.โลกคือแผ่นดิน
ข.โลกสวรรค์
ค.พรหมโลก
ง.โลกคือหมู่สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินคำตอบ

19. "สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่"คำว่า"คนเขลา"หมายถึงใคร? [gg04]
ก.คนไร้การศึกษา
ข.คนดื้อรั้น
ค.คนมีความเห็นผิด
ง.คนกลับกลอกคำตอบ

20. ข้อใดเป็นอาการของนิพัทธทุกข์? [gg18]
ก.หนาวร้อนเป็นต้น
ข.โรคเครียด
ค.ความร้อนรุ่มเพราะกิเลส
ง.ความเสียใจคำตอบ

21. เด็กคลอดจากครรภ์มารดาจัดเป็นทุกข์ประเภทใด? [gg16]
ก.วิปากทุกข์
ข.ชราทุกข์
ค.มรณทุกข์
ง.ชาติทุกข์คำตอบ

22. "สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่"คำว่า"โลกนี้"หมายถึงข้อใด? [gg03]
ก.แผ่นดินน้ำอากาศ
ข.แผ่นดินและหมู่สัตว์
ค.หมู่สัตว์
ง.แผ่นดินและสิ่งก่อสร้างคำตอบ

23. คนที่มีสติไม่มั่นคงหลงๆลืมๆผิดๆพลาดๆตรงกับจริตใด? [gg42]
ก.วิตกจริต
ข.ศรัทธาจริต
ค.โมหจริต
ง.พุทธิจริตคำตอบ

24. ใจความสำคัญในคิริมานนทสูตรนั้นว่าด้วยเรื่องอะไร? [gg50]
ก.กสิณ๑๐
ข.อสุภะ๑๐
ค.สัญญา๑๐
ง.อนุสสติ๑๐คำตอบ

25. ข้อใดกล่าวถึงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุได้ถูกต้อง? [gg31]
ก.ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
ข.สิ้นกิเลสแต่ยังมีชีวิตอยู่
ค.สิ้นกิเลสสิ้นชีวิต
ง.สิ้นชีวิตแต่ยังมีกิเลสอยู่คำตอบ

26. ข้อใดเป็นมูลกัมมัฏฐาน? [gg40]
ก.ดินน้ำลมไฟ
ข.ผมขนเล็บฟันหนัง
ค.อนิจจังทุกขังอนัตตา
ง.กายเวทนาจิตธรรมคำตอบ

27. ไม่อยู่ในอำนาจหาเจ้าของมิได้เป็นสภาพสูญตรงกับข้อใด? [gg17]
ก.อนิจจัง
ข.ทุกขัง
ค.อนัตตา
ง.สังขารคำตอบ

28. ข้อใดแย้งต่ออัตตา? [gg20]
ก.ไม่อยู่ในอำนาจ
ข.ไม่มีเจ้าของ
ค.เป็นไปตามเหตุปัจจัย
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

29. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพระนิพพาน? [gg29]
ก.ความดับอาสวกิเลส
ข.หาของเสียบแทงมิได้
ค.ความสุขอย่างยิ่งยวด
ง.ไม่มีข้อถูกคำตอบ

30. ความเศร้าโศกและความคร่ำครวญจัดเป็นทุกข์ชนิดใด? [gg15]
ก.สภาวทุกข์
ข.ปกิณกทุกข์
ค.นิพัทธทุกข์
ง.สันตาปทุกข์คำตอบ

31. วิปัลลาสคืออะไร? [gg46]
ก.มีสติฟั่นเฟือน
ข.ถือผิดจากความเป็นจริง
ค.อาการโรคจิต
ง.ความเสียใจอย่างแรงคำตอบ

32. เป้าหมายของการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคืออะไร? [gg47]
ก.เพื่อรู้เท่าทัน
ข.เพื่อไม่ยึดมั่น
ค.เพื่อปล่อยวาง
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

33. คนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านหงุดหงิดง่ายควรเจริญกัมมัฏฐานข้อใด? [gg37]
ก.กายคตาสติ
ข.เมตตากัมมัฏฐาน
ค.พุทธานุสสติ
ง.กสิณคำตอบ

34. ความบริสุทธิ์ภายในย่อมมีได้ด้วยอะไร? [gg24]
ก.ศีล
ข.สมาธิ
ค.ปัญญา
ง.วิมุตติคำตอบ

35. "ผู้ใดจักระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร"คำว่า"บ่วงแห่งมาร"หมายถึงข้อใด? [gg08]
ก.กิเลสกาม
ข.วัตถุกาม
ค.กามฉันท์
ง.ตัณหาคำตอบ

36. ปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าใกล้พระนิพพาน? [gg28]
ก.ฝึกสมาธิ
ข.เห็นภัยในความประมาท
ค.ฟังธรรมสม่ำเสมอ
ง.รักษาศีล๕ประจำคำตอบ

37. ข้อใดกล่าวลักษณะแห่งสังขารมนุษย์ไม่ถูกต้อง? [gg12]
ก.อนิจจังทุกขังอนัตตา
ข.มีรูปร่างจับต้องได้
ค.เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ง.นิจจังนิททุกขังอัตตาคำตอบ

38. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของอุทยัพพยญาณ? [gg26]
ก.พิจารณาเห็นย่อยยับ
ข.พิจารณาเห็นเกิดดับ
ค.พิจารณาเห็นโทษ
ง.พิจารณาเห็นน่ากลัวคำตอบ

39. กายคตาสติกัมมัฏฐานเป็นคู่ปรับนิวรณ์อะไร? [gg35]
ก.พยาบาท
ข.กามฉันท์
ค.วิจิกิจฉา
ง.ถีนมิทธะคำตอบ

40. ผู้เจริญวิปัสสนาย่อมได้รับผลสูงสุดอย่างไร? [gg48]
ก.แสดงฤทธิ์ได้
ข.ระงับนิวรณ์
ค.เห็นนรกสวรรค์
ง.บรรลุอริยผลคำตอบ

41. ธรรมที่เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงเรียกว่าอะไร? [gg21]
ก.วิโสกะ
ข.วิรัติ
ค.วิราคะ
ง.วิวัฏฏ์คำตอบ

42. วิมุตติความหลุดพ้นมีลำดับต่อจากอะไร? [gg33]
ก.นิพพิทา
ข.วิราคะ
ค.วิสุทธิ
ง.สันติคำตอบ

43. สมาธิเกิดขึ้นได้ในกัมมัฏฐานอะไรบ้าง? [gg39]
ก.อนุสสติ๑๐
ข.กสิณ๑๐
ค.อสุภะ๑๐
ง.กัมมัฏฐานทั้งหมดคำตอบ

44. สันตาปทุกข์ทุกข์คือความร้อนรุ่มเกิดจากอะไร? [gg22]
ก.ผลกรรมในอดีต
ข.หนาวร้อนหิว
ค.ราคะโทสะโมหะ
ง.ชาติชรามรณะคำตอบ

45. คนมีสติไม่มั่นคงหลงๆลืมๆควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานอะไร? [gg43]
ก.มรณัสสติ
ข.อานาปานัสสติ
ค.ภูตกสิณ
ง.พุทธานุสสติคำตอบ

46. "ผู้ใดจักระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร"คำว่า"มาร"คืออะไร? [gg07]
ก.สิ่งชั่วร้าย
ข.อุปสรรค
ค.วัตถุกาม
ง.กิเลสกามคำตอบ

47. คนหรือสัตว์ที่เรียกกันว่าตายนั้นกำหนดด้วยอะไร? [gg19]
ก.ความขาดสติ
ข.ความขาดสันตติ
ค.ความสิ้นลม
ง.ความสิ้นใจคำตอบ

48. อนิจจลักษณะครอบงำสังขารใด? [gg13]
ก.อุปาทินนกสังขาร
ข.อนุปาทินนกสังขาร
ค.วิสังขาร
ง.ข้อ

49. ใครบ้างที่ไม่ถูกนินทาและสรรเสริญ? [gg36]
ก.พระอรหันต์
ข.พระพุทธเจ้า
ค.พระอินทร์
ง.ไม่มีเลยสักคนคำตอบ

50. อนิจจตาความไม่เที่ยงปรากฏที่ไหน? [gg45]
ก.ที่กายสังขาร
ข.ที่วจีสังขาร
ค.ที่จิตตสังขาร
ง.ที่สังขารทั้งปวงคำตอบ