แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. ราคะ โทสะ โมหะ ในอาทิตตปริยายสูตร เป็นทุกข์ประเภทไหน ? [gg10]
ก.พยาธิทุกข์
ข.สันตาปทุกข์
ค.วิปากทุกข์
ง.วิวาทมูลกทุกข์

2. ผู้ใดจักระวังจิต ผู้นั้น…? [gg02]
ก.จักพ้นจากบ่วงแห่งมาร
ข.จักพ้นจากความทุกข์ใจ
ค.จักพ้นจากความเขลา
ง.จักมีความสุขกายสุขใจ

3. ความรู้สึกว่าจิตเรามีราคะ จัดเป็น…? [gg48]
ก.สุขเวทนา
ข.เวทนานุปัสสนา
ค.จิตตานุปัสสนา
ง.ไม่มีข้อถูก

4. การเจริญมรณัสสติ จะได้อะไร ? [gg26]
ก.ได้ความกล้าหาญ
ข.ได้ความไม่ประมาท
ค.ได้มนุษยสมบัติ
ง.ได้ความวางเฉย

5. คำว่า “ นิพพิทา ” ตรงกับความในข้อใด ? [gg01]
ก.ความดับ
ข.ความหน่ายทุกข์
ค.ความเบื่ออาหาร
ง.ความเบื่อหน่ายการเรียน

6. โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส เป็นทุกข์ประเภทไหน ? [gg07]
ก.สภาวทุกข์
ข.ปกิณณกทุกข์
ค.นิพัทธทุกข์
ง.สหคตทุกข์

7. ข้อใดเป็นคำแปลของคำว่า “ อบาย ” ? [gg18]
ก.ขวางโลก
ข.โลกปราศจากความเจริญ
ค.แดนแห่งความเจริญ
ง.ตกต่ำ

8. “ ขอสัตว์ทั้งหลาย จงพ้นจากทุกข์เถิด ” เนื้อความนี้ตรงกับข้อใด ? [gg27]
ก.อานาปานสติ
ข.เมตตาพรหมวิหาร
ค.กรุณาพรหมวิหาร
ง.มุทิตาพรหมวิหาร

9. ข้อใด เป็นความหมายของสมถกัมมัฏฐาน ? [gg21]
ก.การถือธุดงค์
ข.การเข้าป่าหาวิเวก
ค.ฐานแห่งการทำใจให้สงบ
ง.อารมณ์ต่าง ๆ

10. ความเป็นของไม่เที่ยง ปรากฏที่ไหน ? [gg32]
ก.ที่สังขารทั้งปวง
ข.ที่อัตตาทั้งปวง
ค.ที่ธรรมทั้งปวง
ง.ถูกทุกข้อ

11. เมื่อลิ้มของอร่อย จะเจริญวิปัสสนาอย่างไร ? [gg46]
ก.ให้คิดว่าไม่อร่อย
ข.ให้รู้ชัดสุขเวทนา
ค.ให้รู้สึกว่าเฉย ๆ
ง.ให้รู้สึกว่าน่าเบื่อ

12. หนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ เป็นทุกข์ประเภทไหน ? [gg06]
ก.สภาวทุกข์
ข.ปกิณณกทุกข์
ค.นิพัทธทุกข์
ง.สหคตทุกข์

13. สมถกัมมัฏฐานนั้นมี…? [gg30]
ก.การภาวนาเป็นกิจ
ข.อารมณ์ภาวนา ๔๐
ค.ความสงบใจเป็นผล
ง.ถูกทุกข้อ

14. วิปัสสนา คือปัญญาอันแจ้งชัด เห็นอรรถ เห็นธรรมตามเป็นจริงนั้น เห็นอย่างไร ? [gg35]
ก.เห็นกำหนดอริยสัจ ๔
ข.เห็นกำหนดสามัญญลักษณะ ๓
ค.เห็นกำหนดสติปัฏฐาน ๔
ง.เห็นกำหนดมรรค ๘

15. กสิณ ๑๐ นั้น มีความสำคัญอยู่ที่ข้อใด ? [gg22]
ก.การภาวนา
ข.การเพ่งบริกรรม
ค.การพิจารณา
ง.การตัดสิน

16. การพิจารณาเห็นกายให้เหมือนซากศพ จัดอยู่ใน…? [gg45]
ก.อิริยาปถบัพพะ
ข.ปฏิกูลบัพพะ
ค.ธาตุบัพพะ
ง.นวสีวถิกาบัพพะ

17. ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นทุกข์ประเภทไหน ? [gg09]
ก.สภาวทุกข์
ข.ปกิณณกทุกข์
ค.นิพัทธทุกข์
ง.สหคตทุกข์

18. ป้ญญารู้ความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลาย ชื่อว่า…? [gg36]
ก.อุทยัพพยญาณ
ข.ภังคานุปัสสนาญาณ
ค.ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
ง.สังขารุเปกขาญาณ

19. คำว่า “ มรรค ” ในพระบาลีว่า ?????????????????????????•?????????????•???????หมายถึง…? [gg24]
ก.มรรค ๔
ข.สัคคมรรค ทางไปสวรรค์
ค.อปายมรรค ทางไปอบาย
ง.มรรค ๘

20. ท่านเห็นว่า ข้อใดกล่าวผิดจากหลักพระพุทธศาสนา ? [gg11]
ก.วิมุตติที่เป็นโลกิยะ ก็มี
ข.วิมุตติที่เป็นโลกุตตระ ก็มี
ค.วิมุตติข้อสุดท้าย เป็นโลกุตตระ
ง.วิมุตติข้อที่ ๖ เป็นโลกุตตระ

21. ข้อใด ไม่จัดเป็นอนัตตา ? [gg05]
ก.ขันธ์ ๕
ข.จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ค.พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ง.ไม่มีข้อใดถูก

22. ข้อใด ไม่จัดเข้าในธรรมานุปัสสนา ? [gg50]
ก.กามฉันท์
ข.ตัณหา
ค.อายตนะ ๖
ง.ไม่มี

23. คิดถึงคนรัก เกิดความสุขใจ ตรงกับ…? [gg47]
ก.สุขเวทนามีอามิส
ข.สุขเวทนาไม่มีอามิส
ค.เห็นกายานุปัสสนา
ง.ถูกทุกข้อ

24. สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ ทรงประทานพระธรรมเทศนาอะไร เพื่อถอนวิปัลลาส ? [gg41]
ก.ปัญญากถา
ข.กสิณ ๑๐
ค.สัญญา ๓ ประการ
ง.อนุสสติ ๑๐

25. จตุธาตุววัตถานนั้น ท่านให้กำหนดอะไร ? [gg29]
ก.กำหนดโลกธาตุ
ข.กำหนดธาตุ ๑๘
ค.กำหนดรูปธาตุ
ง.กำหนดรูปกาย โดยความเป็นธาตุ ๔

26. การเล็งเห็นว่า “ สังขารเป็นทุกข์ คือเป็นโทษ ” จัดเป็น…? [gg12]
ก.อาทีนวญาณ
ข.อุทยัพพยญาณ
ค.ภังคญาณ
ง.นิพพิทาญาณ

27. คำว่า “ เปรต ” ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ? [gg20]
ก.ผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
ข.ภูมิของสัตว์ผู้มีบาปกรรม
ค.มีปรากฏในพระไตรปิฎก
ง.ถูกทุกข้อ

28. ผู้บรรลุอนุปาทิเสสนิพพานแล้ว ย่อมเข้าถึง…? [gg15]
ก.แดนสุขาวดี
ข.อายตนนิพพาน
ค.อัตตาสมบูรณ์
ง.ความว่างเปล่า หรืออนัตตา

29. ผู้ใดเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาว่า “ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง ” ผู้นั้น…? [gg04]
ก.ย่อมหน่ายในทุกข์
ข.ย่อมพ้นจากทุกข์
ค.ย่อมหมดสิ้นทุกข์
ง.ย่อมเมาในทุกข์

30. ข้อว่า “ เนโสหมัสมิ นั่นมิใช่เรา ” เป็นคำแสดงความของ…? [gg09]
ก.อนัตตตา
ข.ทุกขตา
ค.อนิจจตา
ง.นิพพานตา

31. เวลาก้าวเดิน ต้องใช้ธรรมข้อใด ? [gg43]
ก.ความรู้สึกตัว
ข.ความจำได้
ค.ความสงบระงับกาย
ง.ความเห็นกองลม

32. การที่พระพุทธศาสนากล่าวเรื่องสังสารวัฏฏ์ไว้ แสดงว่า…? [gg19]
ก.นรก - สวรรค์ มีอยู่จริง
ข.ข่มขู่ชาวโลกให้กลัว
ค.ให้ความหวังแก่คนตกทุกข์
ง.นรกคือคุก สวรรค์คือสถานเริงรมย์

33. คำว่า “ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ” ความสงบในที่นี้ คืออะไร ? [gg13]
ก.สงบจากเวร
ข.สงบจากกิเลสาสวะ
ค.สงบจากความวุ่นวาย
ง.สงบจากสงคราม

34. ชีวิตมนุษย์ เหมือนหยาดน้ำค้าง หมายความว่า…? [gg37]
ก.ชีวิตนี้สุขสดใส
ข.ชีวิตนี้จะอยู่ไม่นาน
ค.ชีวิตนี้มาจากที่สูง
ง.ชีวิตนี้ไม่มีร่องรอย

35. ชีวิตเหมือนโคที่เขาจะฆ่า หมายความว่า…? [gg38]
ก.ชีวิตนี้มีแต่ทุกข์
ข.ชีวิตนี้ใกล้ต่อความตาย
ค.ชีวิตนี้ไม่ต่างอะไรจากโค
ง.ชีวิตนี้แม้เป็นอยู่ ก็เหมือนตายแล้ว

36. รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็น…? [gg03]
ก.มหาภูตรูป
ข.อุปาทายรูป
ค.ของนอกกาย
ง.บ่วงแห่งมาร

37. คำว่า “ มีลูกศรอันถอนแล้ว ” (อัพพุฬหสัลโล) เป็นคุณบทของ…? [gg14]
ก.ความเพียร
ข.พระสงฆ์
ค.พระอรหันต์
ง.พระนิพพาน

38. สมาหิตจิต หมายถึงข้อใด ? [gg49]
ก.จิตมีปัญญา
ข.จิตปราศจากราคะ
ค.จิตมีสมาธิ
ง.จิตมีความหดหู่

39. ถ้าจะเข้าใกล้พระนิพพาน ต้องทำอย่างไร ? [gg16]
ก.ต้องมีฌาน
ข.ต้องมีปัญญา
ค.ต้องมีญาณ
ง.ข้อ

40. ข้อใด จัดเป็นทิฏฐิวิปัลลาส ? [gg40]
ก.เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง
ข.เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุข
ค.เห็นสิ่งไม่งามว่างาม
ง.ถูกทุกข้อ

41. ชีวิตนี้เที่ยงแท้ จัดเป็น…? [gg39]
ก.ธรรมวิปัลลาส
ข.สัญญาวิปัลลาส
ค.จิตตวิปัลลาส
ง.ทิฏฐิวิปัลลาส

42. ที่เรียกว่า “ พระนิพพาน ” เพราะเหตุผลข้อใด ? [gg17]
ก.เพราะละความโลภได้
ข.เพราะละความโกรธได้
ค.เพราะละตัณหาได้
ง.เพราะปล่อยวางเสียได้

43. ข้อใด จัดเป็นอนิจจลักษณะ ? [gg34]
ก.ของไม่เที่ยง
ข.ภาวะไม่เที่ยง
ค.เครื่องหมายให้กำหนดรู้ว่าไม่เที่ยง
ง.ผลอันเกิดจากความไม่เที่ยง

44. อุปสมานุสสติ ท่านให้ระลึกถึงอะไร ? [gg25]
ก.อรัญราวป่า
ข.พระนิพพาน
ค.คุณความดี
ง.อุปมาอุปมัย

45. ปฐวีธาตุมีอยู่ในกายนี้ จัดอยู่ใน…? [gg44]
ก.อานาปานบัพพะ
ข.อิริยาปถบัพพะ
ค.ปฏิกูลบัพพะ
ง.ธาตุบัพพะ

46. คำว่า “ วิปัสสนา ” ตรงกับความในข้อใด ? [gg31]
ก.ปัญญาเห็นตามความเป็นจริง
ข.ปัญญาอันติดตัวมาแต่กำเนิด
ค.ความรู้แจ้งตำราทุกแขนง
ง.ความรู้แจ้งในพุทธภาวะ

47. ท่านให้เราเจริญวิปัสสนา เพื่ออะไร ? [gg33]
ก.เพื่อความสงบกาย
ข.เพื่อความสงบใจ
ค.เพื่อถอนความถือมั่นด้วยตัณหา
ง.เพื่อถอนอนัตตาออกไป

48. อสุภ ๑๐ ว่าด้วยเรื่องใด ? [gg23]
ก.การพิจารณาซากศพ
ข.การพิจารณาความงาม
ค.การเพ่งดูพยับแดด
ง.การภาวนาพุทธคุณ

49. ท่านให้พิจารณาอาหารโดยความเป็นของปฏิกูล เพื่ออะไร ? [gg28]
ก.เพื่อเห็นใจคนยากจน
ข.เพื่อความไม่มีโรค
ค.เพื่อความไม่ยินดีติดใจในรส
ง.เพื่อเห็นความจริงตามธรรมชาติ

50. การพิจารณาลมหายใจเข้าออก เพื่ออะไร? [gg42]
ก.เพื่อให้รู้เท่าทัน
ข.เพื่อให้เห็นสวรรค์
ค.เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
ง.เพื่อให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง