< แบบทดสอบวิชาพุทธานพุทธประวัติ
1. ภิกษุณีรูปใดได้รับยกย่องว่ามีฤทธิ์มาก? [gg41]
ก.อุบลวรรณาเถรี
ข.ภัททกาปิลานีเถรี
ค.พระนางปชาบดีโคตมี
ง.เขมาเถรีคำตอบ

2. ผู้ได้รับอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมองค์แรกคือใคร? [gg36]
ก.พระราธะ
ข.พระโมฆราช
ค.พระสาคตะ
ง.พระกิมพิละคำตอบ

3. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า? [gg46]
ก.โทณพราหมณ์
ข.วัสสการพราหมณ์
ค.มัลลกษัตริย์
ง.กษัตริย์ศากยวงศ์คำตอบ

4. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วได้รับผลอย่างไร? [gg06]
ก.บรรเทาความเมา๓ประการเสียได้
ข.ปรึกษากับนายฉันนะก่อน
ค.ตัดความทุกข์ทั้งปวงได้
ง.หนีออกผนวชทันทีคำตอบ

5. พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาปุริสวิตกแก่ใคร? [gg39]
ก.พระอานนท์
ข.พระอนุรุทธะ
ค.พระโมคคัลลานะ
ง.พระอุบาลีคำตอบ

6. พระสาวกองค์ใดได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา? [gg37]
ก.พระอานนท์
ข.พระสารีบุตร
ค.พระราหุล
ง.พระกิมพิละคำตอบ

7. เหตุใดพระปัญจวัคคีย์จึงเลิกปรนนิบัติพระมหาบุรุษ? [gg10]
ก.เพราะทรงเลิกอดพระกระยาหาร
ข.เพราะทรงเลิกกลั้นลมหายใจ
ค.เพราะทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา
ง.เพราะเบื่อหน่ายคำตอบ

8. พระสงฆ์ประชุมทำสังคายนาครั้งแรกจำนวนกี่รูป? [gg48]
ก.๑๐๐รูป
ข.๓๐๐รูป
ค.๔๐๐รูป
ง.๕๐๐รูปคำตอบ

9. พระพุทธเจ้าตรัสอุบายแก้ง่วงแก่ใคร? [gg26]
ก.พระราหุล
ข.พระโมคคัลลานะ
ค.พระมหากัจจายนะ
ง.พระมหากัสสปะคำตอบ

10. ใครทำนายลักษณะพระมหาบุรุษว่ามีคติเพียงสถานเดียว? [gg05]
ก.ลักษณพราหมณ์
ข.สุทัตตพราหมณ์
ค.ธุรพราหมณ์
ง.โกณฑัญญพราหมณ์คำตอบ

11. เหตุใดครั้งแรกพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงประสงค์ให้สตรีบวช? [gg43]
ก.เพราะสตรีไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้
ข.เพราะสตรีเป็นภัยต่อพระศาสนา
ค.เพราะพระศาสนาจะมัวหมอง
ง.เพราะพระศาสนาจะไม่มั่นคงคำตอบ

12. พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีสัณฐานกี่อย่าง? [gg45]
ก.๒อย่าง
ข.๓อย่าง
ค.๔อย่าง
ง.๕อย่างคำตอบ

13. พระอานนท์บรรลุโสดาบันเพราะฟังธรรมจากใคร? [gg31]
ก.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.พระภัททิยะ
ค.พระสารีบุตร
ง.พระปุณณมันตานีบุตรคำตอบ

14. วันจาตุรงคสันนิบาตมีพระอริยสาวกประชุมกี่องค์? [gg27]
ก.๕๐๐องค์
ข.๑,๐๐๐องค์
ค.๑,๒๕๐องค์
ง.๑,๘๐๐องค์คำตอบ

15. ก่อนเป็นพุทธอุปัฏฐากพระอานนท์ทูลขอพรกี่ประการ? [gg32]
ก.๕ประการ
ข.๗ประการ
ค.๘ประการ
ง.๙ประการคำตอบ

16. สถานที่เสด็จยืนจ้องดูต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยมิได้กระพริบพระเนตรเรียกว่าอะไร? [gg13]
ก.อนิมมิสเจดีย์
ข.ปาสาณเจดีย์
ค.รัตนฆรเจดีย์
ง.โคตมกเจดีย์คำตอบ

17. อนัตตลักขณสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร? [gg15]
ก.พระปัญจวัคคีย์
ข.ชฎิล๓พี่น้อง
ค.ยสกุลบุตร
ง.ภัททวัคคีย์๓๐คนคำตอบ

18. ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางเรียกว่าอะไร? [gg16]
ก.กามสุขัลลิกานุโยค
ข.อัตตกิลมถานุโยค
ค.มัชฌิมาปฏิปทา
ง.อนุปุพพีกถาคำตอบ

19. พระพุทธเจ้าทรงรับพระมหากัสสปะเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยด้วยโอวาทกี่ข้อ? [gg25]
ก.๓ข้อ
ข.๔ข้อ
ค.๕ข้อ
ง.๑๐ข้อคำตอบ

20. เทวทูต๔มีอะไรบ้าง? [gg08]
ก.คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะ
ข.คนเกิดคนแก่คนเจ็บสมณะ
ค.คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตาย
ง.คนแก่คนเจ็บคนพิการคนตายคำตอบ

21. ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น๒ส่วนคือข้อใด? [gg02]
ก.ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
ข.ชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท
ค.เมืองหลวงกับชนบท
ง.มัชฌิมประเทศกับปัจจันตประเทศคำตอบ

22. พระสาวก๖๐รูปได้รับความขัดข้องในการออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกเรื่องใด? [gg22]
ก.เรื่องการเดินทาง
ข.เรื่องการให้อุปสมบท
ค.เรื่องลัทธิต่างๆ
ง.เรื่องการเที่ยวบิณฑบาตคำตอบ

23. มาณพ๑๖คนทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าที่ไหน? [gg34]
ก.ปาสาณเจดีย์
ข.ปาวาลเจดีย์
ค.ธรรมเจดีย์
ง.ธาตุเจดีย์คำตอบ

24. ศิษย์กลับเป็นอาจารย์อาจารย์กลับเป็นศิษย์คือใคร? [gg35]
ก.พระสารีบุตรกับพระราหุล
ข.พระสารีบุตรกับพระราธะ
ค.พระอัญญาโกณฑัญญะกับปุณณมันตานีบุตร
ง.พราหมณ์พาวรีกับปิงคิยมาณพคำตอบ

25. สังคายนาครั้งไหนทำให้มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน? [gg50]
ก.ครั้งที่๓
ข.ครั้งที่๔
ค.ครั้งที่๕
ง.ครั้งที่๖คำตอบ

26. พระสาวกองค์ใดเป็นผู้บวชให้สุภัททปริพาชก? [gg40]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระปุณณมันตานีบุตร
ค.พระอานนท์
ง.พระอุบาลีคำตอบ

27. อุปติสสปริพาชกบวชในสำนักใครมาก่อน? [gg23]
ก.สัญชัยปริพาชก
ข.มักขลิโคสาล
ค.นิครนถ์นาฏบุตร
ง.ปกุทธกัจจายนะคำตอบ

28. ใครเป็นผู้ทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต? [gg29]
ก.พระเจ้าพิมพิสาร
ข.พระเจ้าสุทโธทนะ
ค.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง.พระนางปชาบดีโคตมีคำตอบ

29. ข้อใดเป็นใจความย่อของอาทิตตปริยายสูตร? [gg19]
ก.สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์
ข.สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง
ค.สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา
ง.สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนคำตอบ

30. การออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะที่ปรากฏในอรรถกถาคือข้อใด? [gg07]
ก.เสด็จออกผนวชต่อหน้าพระบิดาและหมู่พระญาติ
ข.เสด็จออกผนวชตามประเพณี
ค.เสด็จหนีออกผนวชเพื่ออุทิศพระอรหันต์
ง.เสด็จหนีออกผนวชในตอนกลางคืนคำตอบ

31. หลังจากตรัสรู้แล้วประทับเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลากี่วัน? [gg12]
ก.๗วัน
ข.๙วัน
ค.๑๕วัน
ง.๔๙วันคำตอบ

32. พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมเทศนาชื่อว่าอะไร? [gg21]
ก.ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ข.อริยธรรม
ค.อาทิตตปริยายสูตร
ง.อนุปุพพีกถาและอริยสัจ๔คำตอบ

33. หัวข้อธรรมที่พระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตรที่เมืองสาวัตถีว่าด้วยเรื่องอะไร? [gg30]
ก.ขันธ์๕
ข.อินทรีย์๕
ค.วิสุทธิ๗
ง.มรรค๘คำตอบ

34. ใครเป็นผู้ทูลขอให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนาได้? [gg44]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระอานนท์
ค.นางวิสาขา
ง.พระอนุรุทธะคำตอบ

35. คนผู้ไม่สามารถแนะนำให้ตรัสรู้ตามได้เปรียบกับบัวชนิดใด? [gg14]
ก.บัวพ้นน้ำ
ข.บัวเสมอน้ำ
ค.บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
ง.บัวจมอยู่ในโคลนตมคำตอบ

36. ข้อใดแสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป? [gg03]
ก.นับถือพระพรหม
ข.นับถือลัทธิฤาษี
ค.ถือชั้นวรรณะ
ง.นับถือพระอิศวรคำตอบ

37. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทย? [gg01]
ก.ทิศบูรพา
ข.ทิศพายัพ
ค.ทิศอาคเนย์
ง.ทิศปัจจิมคำตอบ

38. พระนางปชาบดีโคตมีอุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยวิธีใด? [gg42]
ก.ญัตติจตุตถกรรม
ข.รับครุธรรม๘ประการ
ค.ติสรณคมนูปสัมปทา
ง.รับโอวาท๓ข้อคำตอบ

39. พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาได้เร็วเพราะใช้วิธีใด? [gg20]
ก.ทรงประกาศในหมู่เศรษฐี
ข.ทรงประกาศในหมู่สามัญชน
ค.ทรงประกาศในหมู่เจ้าลัทธิและชนชั้นปกครอง
ง.ทรงประกาศในหมู่นักบวชด้วยกันคำตอบ

40. สังคายนาครั้งที่๓เกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานกี่ปี? [gg49]
ก.๑๐๐ปี
ข.๑๕๐ปี
ค.๒๑๘ปี
ง.๓๐๐ปีคำตอบ

41. พระมหาบุรุษตรัสรู้เพราะบรรลุธรรมอะไร? [gg11]
ก.จตุตถฌาน
ข.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
ค.จุตูปปาตญาณ
ง.อาสวักขยญาณคำตอบ

42. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสารีบุตรเปรียบเหมือนอะไร? [gg24]
ก.มารดาผู้เลี้ยงบุตร
ข.มารดาผู้สอนบุตร
ค.มารดาผู้ให้กำเนิดบุตร
ง.มารดาผู้คอยปรนนิบัติบุตรคำตอบ

43. พระสาวกองค์ใดไม่ได้บวชพร้อมกับพระเทวทัต? [gg33]
ก.พระอนุรุทธะ
ข.พระกาฬุทายี
ค.พระอานนท์
ง.พระภัททิยะคำตอบ

44. วงศ์กษัตริย์ผู้สร้างกรุงกบิลพัสดุ์ชื่อว่าอย่างไร? [gg04]
ก.โกลิยวงศ์
ข.ศากยวงศ์
ค.โคตมวงศ์
ง.สุริยวงศ์คำตอบ

45. อุทเทสิกเจดีย์คือ….? [gg47]
ก.พระพุทธรูป
ข.พระสารีริกธาตุ
ค.พุทธบริขาร
ง.คัมภีร์ทางศาสนาคำตอบ

46. สามุกกังสิกธรรมแปลว่าอะไร? [gg18]
ก.ธรรมที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรก
ข.ธรรมที่พระองค์ทรงยกขึ้นแสดงเอง
ค.ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่เจ้าลัทธิต่างๆ
ง.ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อนธรรมข้ออื่นๆคำตอบ

47. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยากี่วิธี? [gg09]
ก.๒วิธี
ข.๓วิธี
ค.๔วิธี
ง.๕วิธีคำตอบ

48. คำสอนที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาคือข้อใด? [gg28]
ก.เว้นข้อห้าม
ข.ทำตามพุทธานุญาต
ค.ความไม่เบียดเบียน
ง.โอวาทปาฏิโมกข์คำตอบ

49. คำว่า"อุบาสกอุบาสิกา"มีความหมายว่าอย่างไร? [gg17]
ก.ผู้นับถือพระพุทธเจ้า
ข.ผู้นับถือศาสนาพุทธ
ค.ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
ง.ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยคำตอบ

50. พระรัฐบาลใช้วิธีใดมารดาบิดาจึงยอมให้บวช? [gg38]
ก.นอนอดอาหาร
ข.หนีออกบวชซึ่งหน้า
ค.ออกบวชตามประเพณี
ง.หนีออกบวชตอนกลางคืนคำตอบ