แบบทดสอบวิชากรรมบถ
1. ข้อใด เป็นรากเหง้าของการทำความดี ? [gg49]
ก. กุศลมูล
ข. อกุศลมูล
ค. อุปนิสัย
ง. สุจริต

2. เห็นว่าฆ่าคนไม่เป็นบาป จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อไหน ? [gg31]
ก. นัตถิกทิฏฐิ
ข. อเหตุกทิฏฐิ
ค. อกิริยทิฏฐิ
ง. อุจเฉททิฏฐิ

3. ผลของกรรม ทางธรรมเรียกว่าอะไร ? [gg04]
ก. บุญกรรม
ข. เวรกรรม
ค. วิบากกรรม
ง. เจตนากรรม

4. การบรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ จัดเป็นสมบัติในข้อใด ? [gg42]
ก. มนุษยสมบัติ
ข. สวรรคสมบัติ
ค. พรหมสมบัติ
ง. นิพพานสมบัติ

5. คนที่งดเว้นจากมุสาวาทจะเป็นคนเช่นไร ? [gg40]
ก. น่าเคารพ
ข. น่ารัก
ค. น่าเชื่อถือ
ง. น่าบูชา

6. ผู้ฆ่าสัตว์จะได้รับผลเช่นไร ? [gg37]
ก. ทำกินไม่ขึ้น
ข. ล้มละลาย
ค. ตายโหง
ง. อายุสั้น

7. ความโลภในข้อใด มีโทษมากที่สุด ? [gg28]
ก. อยากได้ทีวีในห้าง
ข. อยากได้ที่ดินหลวง
ค. อยากได้ที่ดินธรณีสงฆ์
ง. อยากได้โทรศัพท์ของเพื่อน

8. ข้อใด จัดเป็นกุศลกรรมบถ ? [gg09]
ก. พยาบาท
ข. มิจฉาทิฏฐิ
ค. อนภิชฌา
ง. อทินนาทาน

9. กรรมใด เป็นทั้งอกุศลกรรมบถ และรากเหง้าของอกุศลอื่นด้วย ? [gg10]
ก. อภิชฌาและมิจฉาทิฏฐิ
ข. มิจฉาทิฏฐิและพยาบาท
ค. อภิชฌาและอทินนาทาน
ง. อภิชฌาและพยาบาท

10. มุสาวาท มีองค์กี่ประการ ? [gg21]
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ

11. เวทนา คืออะไร ? [gg48]
ก. ความรู้สึก
ข. ความเจ็บปวด
ค. ความสงสาร
ง. ความปรารถนา

12. ข้อใด ไม่จัดเป็นผรุสวาจาที่เป็นกรรมบถ ? [gg24]
ก. ด่าเพื่อนด้วยความโกรธ
ข. นักเรียนด่าครูที่ทำโทษตนเอง
ค. หลานด่าน้าที่ไม่ช่วยทำการบ้าน
ง. ครูด่านักเรียนที่ไม่ทำการบ้าน

13. ความคิดใดไม่จัดเป็นพยาบาท ? [gg29]
ก. คิดให้เพื่อนที่เรียนเก่งกว่าสอบตก
ข. คิดให้ตนเองเรียนเก่งกว่าคนอื่น
ค. คิดให้ครูที่ลงโทษตนเองตกงาน
ง. คิดให้เพื่อนที่ด่าตนเองรถคว่ำ

14. ปาณาติบาต มีองค์กี่ประการ ? [gg15]
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ

15. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ? [gg01]
ก. ไสยศาสตร์
ข. ปาฏิหาริย์
ค. กรรม
ง. เทพเจ้า

16. กาย วาจา ใจ รวมเรียกว่าอะไร ? [gg50]
ก. ไตรลักษณ์
ข. ไตรสรณะ
ค. ไตรทวาร
ง. ไตรสิกขา

17. คนที่งดเว้นจากอทินนาทานจะได้รับผลเช่นไร ? [gg39]
ก. ไม่ถูกทำร้ายร่างกาย
ข. ไม่ถูกหลอกลวง
ค. ทรัพย์สินไม่หาย
ง. ไม่ถูกด่า

18. คำว่า “ สีเลน โภคสมฺปทา ” มีความหมายเช่นไร ? [gg43]
ก. ไปสวรรค์ได้ด้วยศีล
ข. มีทรัพย์สมบัติได้ด้วยศีล
ค. บรรลุนิพพานได้ด้วยศีล
ง. จิตสงบได้ด้วยศีล

19. ข้อใด ไม่ใช่อกุศลกรรมบถ ? [gg08]
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. ปาณาติบาต
ค. อทินนาทาน
ง. มิจฉาทิฏฐิ

20. ปาณาติบาตที่เกิดทางวจีทวาร มีลักษณะเช่นไร ? [gg14]
ก. ใช้มีดฟันให้ตายเอง
ข. พูดสั่งให้คนอื่นฆ่า
ค. ใช้ปืนยิงให้ตาย
ง. เขียนใบสั่งให้ฆ่า

21. อทินนาทานในข้อใด มีโทษมากที่สุด ? [gg18]
ก. ขโมยมะม่วงจากสวนข้างบ้าน
ข. ขโมยเงินจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ค. ขโมยเงินจากตู้บริจาคในวัด
ง. ขโมยเงินของบิดา มารดา

22. กรรมที่ทำทางใจเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าอะไร ? [gg03]
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. จิตรกรรม

23. กรรมบถ หมายถึงอะไร ? [gg05]
ก. การทำความดี
ข. การทำความชั่ว
ค. การทำกรรม
ง. ทางเกิดแห่งกรรม

24. ข้อใดไม่ใช่ปาณาติบาตที่เกิดทางกาย ? [gg13]
ก. ใช้มีดฟันให้ตายเอง
ข. ทำกับดักให้ตกไปตาย
ค. ใช้ปืนยิงให้ตาย
ง. พูดสั่งให้คนอื่นฆ่า

25. คำพูดไม่สุภาพแข็งกร้าว ตรงกับข้อใด ? [gg41]
ก. ผรุสวาจา
ข. ปิสุณวาจา
ค. สัมผัปปลาปะ
ง. มุสาวาท

26. ผลของความดี ความชั่ว เรียกว่าอะไร ? [gg34]
ก. กิเลส
ข. กรรม
ค. วิบาก
ง. อานิสงส์

27. ลักษณะของปิสุณวาจาคือข้อใด ? [gg23]
ก. พูดหยาบ
ข. พูดให้แตกสามัคคี
ค. พูดไร้สาระ
ง. พูดหลอกลวง

28. เจตนางดเว้นจากการทำความชั่วเรียกว่าอะไร ? [gg35]
ก. ศีล
ข. เวรมณี
ค. สิกขาบท
ง. กุศล

29. ผู้ไม่ต้องการถูกทำร้ายร่างกาย ควรงดเว้นจากกรรมใด ? [gg36]
ก. ปาณาติบาต
ข. สัมผัปปลาปะ
ค. พยาบาท
ง. อภิชฌา

30. สัมผัปปลาปะ คือการพูดเช่นไร ? [gg26]
ก. พูดเรื่องเที่ยวขณะเรียน
ข. พูดหลอกลวงครูขณะเรียน
ค. พูดคำหยาบขณะเรียน
ง. พูดยุให้เพื่อนแตกกันขณะเรียน

31. ผู้มีทานูปนิสัยสามารถกำจัดอะไรได้ ? [gg44]
ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความไม่รู้

32. ผู้มีภาวนูปนิสัย ย่อมมีพฤติกรรมเช่นไร ? [gg46]
ก. หมั่นให้ทาน
ข. รักษาศีล
ค. ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
ง. พยายามทำความดี

33. กรรมใด ให้ผลกว้างขวางและแรงกว่ากรรมอื่น ? [gg33]
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. อนันตริยกรรม

34. ข้อใด ไม่จัดเป็นองค์ของปาณาติบาต ? [gg17]
ก. สัตว์มีชีวิต
ข. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
ค. พยายามฆ่า
ง. หลบหนี

35. รถยนต์ ไม่จัดเป็นอารมณ์ของกรรมบถข้อใด ? [gg11]
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. อภิชฌา
ง. มิจฉาทิฏฐิ

36. ความโลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเป็นของตน เรียกว่าอะไร ? [gg27]
ก. อทินนาทาน
ข. อภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. มิจฉาทิฏฐิ

37. เห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับข้อใด ? [gg32]
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สัมมาวายามะ

38. ผู้เบียดเบียนสัตว์จะได้รับผลอย่างไร ? [gg38]
ก. มีทุกข์มาก
ข. มีโรคมาก
ค. มีหนี้มาก
ง. มีศัตรูมาก

39. โทรศัพท์มือถือ ไม่จัดเป็นอารมณ์ของกรรมบถข้อใด ? [gg12]
ก. อทินนาทาน
ข. อภิชฌา
ค. พยาบาท
ง. มิจฉาทิฏฐิ

40. ผู้มีสีลูปนิสัย ย่อมมีพฤติกรรมเช่นไร ? [gg45]
ก. ไม่โลภ
ข. เสียสละ
ค. ไม่เบียดเบียน
ง. ไม่จองเวร

41. สิ่งใดสำคัญที่สุดในการกระทำกรรม ? [gg02]
ก. เจตนา
ข. อารมณ์
ค. สังขาร
ง. การกระทำ

42. องค์ของมุสาวาทข้อสุดท้าย คือข้อใด ? [gg22]
ก. จิตคิดจะพูดเท็จ
ข. เรื่องไม่จริง
ค. พยายามพูด
ง. คนอื่นรู้เรื่องนั้น

43. ข้อใด เป็นองค์ของผรุสวาจาที่ถึงความเป็นกรรมบถ ? [gg25]
ก. มีคนถูกด่า
ข. มีจิตโกรธ
ค. ด่าต่อหน้า
ง. ด่าลับหลัง

44. กาเมสุมิจฉาจารในข้อใด มีโทษมากที่สุด ? [gg20]
ก. ประพฤติกับผู้สมยอม
ข. ประพฤติกับผู้มีคุณธรรม
ค. ประพฤติกับผู้ไม่ยินยอม
ง. ประพฤติกับญาติพี่น้อง

45. สิ่งที่เข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุให้ทำดีทำชั่ว เรียกว่าอะไร ? [gg47]
ก. อุปนิสัย
ข. อารมณ์
ค. โกฏฐาสะ
ง. เวทนา

46. ปรทารคมนะ คือการประพฤติผิดในข้อใด ? [gg19]
ก. ล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาว
ข. ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาว
ค. ล่วงละเมิดทางเพศภรรยาคนอื่น
ง. ล่วงละเมิดทางเพศภรรยาตนเอง

47. ข้อใด ไม่จัดเป็นโทษที่ผู้มีจิตพยาบาทจะได้รับ ? [gg30]
ก. เจ็บป่วยหมดทางรักษา
ข. ทรัพย์สินสูญหาย
ค. ชีวิตมีอุปสรรค
ง. ไม่มีเพื่อน

48. ผู้มักโกรธจะได้รับผลคืออะไร ? [gg06]
ก. อายุสั้น
ข. ผิวพรรณทราม
ค. เป็นม่าย
ง. หาคู่ครองมิได้

49. สิ่งที่ทำลายความชั่ว เป็นความหมายของคำใด ? [gg07]
ก. อกุศล
ข. กุศล
ค. กรรม
ง. กรรมบถ

50. เพราะเหตุใด ปาณาติบาต จึงจัดว่าเป็นทุกขเวทนา ? [gg16]
ก. เพราะฆ่าด้วยความเจ็บปวด
ข. เพราะฆ่าด้วยความโลภ
ค. เพราะฆ่าด้วยความโกรธ
ง. เพราะฆ่าด้วยความหลง