แบบทดสอบวิชากรรมบถ
1. ข้อใดเป็นความหมายของกาเมสุมิจฉาจาร? [gg14]
ก.การนอกใจคู่ครองของตน
ข.การล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่น
ค.การล่วงละเมิดในฐานะที่ไม่ควรละเมิด
ง.ถูกทุกข้อ

2. การสั่นศีรษะปฏิเสธเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจัดเป็นกรรมชนิดใด? [gg09]
ก.กายกรรมเกิดทางวจีทวาร
ข.วจีกรรมเกิดทางกายทวาร
ค.มโนกรรมเกิดทางกายทวาร
ง.กายกรรมเกิดทางกายทวาร

3. ผรุสวาจาเกิดจากอกุศลมูลข้อใด? [gg18]
ก.โลภมูล-โทสมูล
ข.โทสมูล-โมหมูล
ค.โลภมูล-โมหมูล
ง.โมหมูลอย่างเดียว

4. ที่เรียกว่าอภิชฌานั้นคือข้อใด? [gg20]
ก.เจตนาเป็นเหตุละโมบ
ข.เจตนาเป็นเหตุคิดร้าย
ค.เจตนาเป็นเหตุงมงาย
ง.เจตนาเป็นเหตุปองร้าย

5. ในการทำความดีและความชั่วมีอะไรเป็นใหญ่? [gg04]
ก.เจตนา
ข.เหตุจูงใจ
ค.สิ่งล่อใจ
ง.อารมณ์

6. พูดส่อเสียดหมายถึงข้อใด? [gg28]
ก.พูดแซงผู้ใหญ่
ข.พูดให้แตกสามัคคี
ค.พูดทะลุกลางปล้อง
ง.พูดให้รำคาญ

7. เครื่องมือสำหรับทำความดีที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือข้อใด? [gg38]
ก.กายวาจาใจ
ข.สถานที่
ค.กัลยาณมิตร
ง.ทรัพย์

8. โลภอยากได้ของเขาเป็นกรรมชนิดใด? [gg07]
ก.กายกรรม
ข.วจีกรรม
ค.มโนกรรม
ง.ถูกทุกข้อ

9. พูดคำหยาบตรงกับข้อใด? [gg17]
ก.ปิสุณวาจา
ข.ผรุสวาจา
ค.ปิยวาจา
ง.มุสาวาท

10. ข้อใดเป็นกายกรรมที่เกิดทางวาจา? [gg08]
ก.พูดเชิญชวน
ข.พูดเกี้ยวหญิง
ค.พูดหยาบคาย
ง.สั่งให้เขาลักทรัพย์

11. อทินนาทานถึงความเป็นกรรมบถเมื่อใด? [gg12]
ก.ของนั้นมีเจ้าของหวง
ข.รู้ว่าของมีเจ้าของหวง
ค.มีจิตคิดจะลัก
ง.ลักมาได้ด้วยความพยายาม

12. เพื่อพัฒนาชีวิตของตนให้พ้นปัญหาควรปฏิบัติตามข้อใด? [gg24]
ก.บูชาราหู
ข.ทำพิธีตัดกรรม
ค.ทำพิธีเสริมดวงชะตา
ง.ไม่ประพฤติอกุศลกรรมบถ

13. ข้อใดเป็นทั้งอกุศลกรรมบถและอกุศลมูล? [gg25]
ก.อภิชฌา
ข.ปาณาติบาต
ค.ผรุสวาจา
ง.มิจฉาทิฏฐิ

14. บุคคลที่เบียดเบียนสัตว์จะมีผลกรรมตรงกับข้อใด? [gg11]
ก.มีอุปสรรคมาก
ข.เจ็บไข้ได้ป่วย
ข.ชักหน้าไม่ถึงหลัง
ง.มีอายุสั้น

15. คำพูดใดตรงกับคำว่า“น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง”? [gg30]
ก.มุสาวาท
ข.ปิสุณวาจา
ค.ผรุสวาจา
ง.สัมผัปลาป

16. พูดแต่คำมีประโยชน์ชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบถข้อใด? [gg35]
ก.เว้นขาดจากมุสาวาท
ข.เว้นขาดจากปิสุณวาจา
ค.เว้นขาดจากผรุสวาจา
ง.เว้นขาดจากสัมผัปลาป

17. “พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ”ประพฤติผิดกุศลกรรมบถข้อใด? [gg37]
ก.เว้นขาดจากมุสาวาท
ข.เว้นขาดจากปิสุณวาจา
ค.เว้นขาดจากผรุสวาจา
ง.เว้นขาดจากสัมผัปลาป

18. พระพุทธศาสนาแสดงการประพฤติธรรมทางกายไว้กี่ประการ? [gg40]
ก.๕ประการ
ข.๔ประการ
ค.๓ประการ
ง.๒ประการ

19. ผู้ปรารถนามรรคผลนิพพานควรประพฤติเช่นไร? [gg48]
ก.เข้าป่าหนีหน้ามนุษย์
ข.สละทรัพย์สินทั้งหมด
ค.ประพฤติกุศลกรรมบถ
ง.รับประทานแต่ผักผลไม้

20. กรรมที่จะนำสัตว์ไปสู่ทุคติและสุคตินั้นเรียกว่าอะไร? [gg02]
ก.กรรมลิขิต
ข.กรรมบถ
ค.วิบากกรรม
ง.กรรมคติ

21. ผู้สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ชื่อว่ามี…..? [gg39]
ก.ทานุปนิสัย
ข.สีลุปนิสัย
ค.ภาวนุปนิสัย
ง.อุปนิสัย

22. ข้อใดเป็นเพราะวิบากกรรมของมุสาวาทเมื่อชาติปางก่อน? [gg44]
ก.ถูกใส่ร้ายป้ายสี
ข.ถูกโกหกหลอกลวง
ค.ได้ยินแต่คำพูดสะเทือนใจ
ง.มีแต่ความขัดแย้งกับคนอื่น

23. “ทำความดีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรย”มีความหมายตรงกับข้อใด? [gg05]
ก.กุศลมูล
ข.อกุศลมูล
ค.กุศลกรรมบถ
ง.อกุศลกรรมบถ

24. อทินนาทานมีความหมายตามข้อใด? [gg13]
ก.การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของทิ้ง
ข.การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้
ค.การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่หวง
ง.การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่สนใจ

25. ผู้ประพฤติกุศลกรรมบถประเภทใดได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ? [gg50]
ก.ประพฤติกุศลกรรมบถเอง
ข.ชักชวนให้คนอื่นประพฤติ
ค.ทั้งประพฤติเองทั้งชักชวนคนอื่น
ง.ทั้งไม่ประพฤติเองทั้งไม่ชักชวนคนอื่น

26. คนประเภทใดได้ชื่อว่าชั่วมากกว่า? [gg47]
ก.ฆ่าสัตว์เอง
ข.ชักชวนให้คนอื่นฆ่า
ค.ยินดีกับผู้ฆ่า
ง.ทั้งฆ่าเองทั้งชักชวนคนอื่น

27. ความเห็นของใครจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ? [gg33]
ก.ดำเห็นว่ายาบ้าทำให้ขยัน
ข.แดงเห็นว่าเรียนไปก็ไร้ค่า
ค.ขาวเห็นว่าการพนันรวยเร็ว
ง.เหลืองเห็นว่าโกหกครูไม่บาป

28. สัตวโลกชนิดใดต่ำกว่ามนุษย์? [gg23]
ก.สัตว์ดิรัจฉาน
ข.เปรต
ค.อสุรกาย
ง.ถูกทุกข้อ

29. ผรุสวาจาข้อใดเป็นกรรมบถ? [gg29]
ก.พูดเหน็บให้เจ็บใจ
ข.ฝนตกก็แช่ง
ค.ฝนแล้งก็ด่า
ง.นินทาชาวบ้าน

30. ข้อใดเป็นอารมณ์คือเหตุจูงใจให้เกิดอภิชฌา? [gg26]
ก.มนุษย์
ข.สัตว์
ค.สมบัติคนอื่น
ง.ถูกทุกข้อ

31. คำพูดในข้อใดตรงกับสำนวนว่า“น้ำร้อนปลาเป็น”? [gg36]
ก.พูดเพราะแต่มุ่งร้าย
ข.พูดไม่เพราะแต่หวังดี
ค.พูดเพราะและหวังดี
ง.พูดไม่เพราะและมุ่งร้าย

32. ความโกรธใดเป็นพยาบาทที่ถึงกรรมบถ? [gg32]
ก.โกรธว่าเขาด่าตน
ข.โกรธว่าเขาทำร้ายตน
ค.โกรธว่าเขาโกงตน
ง.โกรธแล้วคิดแช่งให้เขาตาย

33. พูดเรื่องเช่นไรเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อ? [gg19]
ก.เรื่องการเรียน
ข.เรื่องการออกกำลังกาย
ค.เรื่องส่วนตัวคนดัง
ง.เรื่องโรคติดต่อร้ายแรง

34. ข้อใดไม่เป็นปิสุณวาจา? [gg16]
ก.พูดให้เพื่อนรักตน
ข.พูดให้เพื่อนเกลียดกัน
ค.พูดทำลายความสามัคคี
ง.พูดให้เพื่อนเลิกคบคนชั่ว

35. การได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวดาพรหมเรียกว่าอะไร? [gg03]
ก.สุคติ
ข.ทุคติ
ค.ภพ
ง.ภูมิ

36. การพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่นเรียกว่าอะไร? [gg15]
ก.พูดเท็จ
ข.พูดส่อเสียด
ค.พูดคำหยาบ
ง.พูดเพ้อเจ้อ

37. การกระทำความชั่วมีอะไรเป็นมูล? [gg10]
ก.กุศลมูล
ข.อกุศลมูล
ค.กุศลจิต
ง.อกุศลจิต

38. พูดเท็จอย่างไรชื่อว่ามีโทษมาก? [gg42]
ก.พูดเรื่องสนุกสนาน
ข.พูดให้เขาเข้าใจผิด
ค.พูดเล่านิทานโกหก
ง.พูดหลอกเด็กให้กลัว

39. พระพุทธศาสนาสอนว่าสิ่งที่สามารถทำให้คนกลายสภาพเป็นสัตว์หรือเทวดาได้คืออะไร? [gg01]
ก.เทพเจ้า
ข.ดวงชะตา
ค.กรรม
ง.พรหมลิขิต

40. ข้อใดจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ? [gg21]
ก.เจตนาเป็นเหตุเห็นผิด
ข.เจตนาเป็นเหตุเพ่งเล็ง
ค.เจตนาเป็นเหตุเสียสละ
ง.เจตนาเป็นเหตุปองร้าย

41. “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”ประพฤติกุศลกรรมบถข้อใดจึงจะบรรลุผลตามนี้? [gg43]
ก.เว้นจากปาณาติบาต
ข.เว้นจากอภิชฌา
ค.เว้นจากพยาบาท
ง.เว้นจากมิจฉาทิฏฐิ

42. การประพฤติผิดในกามเกิดขึ้นโดยการกระทำทางใด? [gg06]
ก.ทางกาย
ข.ทางวาจา
ค.ทางใจ
ง.ทั้ง๓ทาง

43. ข้อใดเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิ? [gg27]
ก.ไม่เชื่อประเพณี
ข.ไม่เชื่อฟังครู
ค.ไม่เชื่อตำรา
ง.ไม่เชื่อศีลธรรม

44. กุศลกรรมบถจัดเข้าในข้อใด? [gg34]
ก.ศีล
ข.สมาธิ
ค.ปัญญา
ง.ภาวนา

45. ผู้ทำบาปประเภทใดต้องตกนรก? [gg46]
ก.ทำบาปเอง
ข.ชักชวนคนอื่นให้ทำบาป
ค.ยินดีกับคนทำบาป
ง.ตกนรกทั้ง๓ประเภท

46. ลักทรัพย์ชนิดใดมีโทษมากที่สุด? [gg41]
ก.ของส่วนตัว
ข.ของส่วนรวม
ค.ของมีขนาดเล็ก
ง.ของไหว้เจ้า

47. ข้อใดจัดเป็นมโนกรรมล้วน? [gg22]
ก.อภิชฌา,พยาบาท,มิจฉาทิฏฐิ
ข.อภิชฌา,มิจฉาทิฏฐิ,สัมผัปลาป
ค.พูดเท็จ,พูดส่อเสียด,พูดคำหยาบ
ง.ฆ่าสัตว์,ลักทรัพย์,ประพฤติผิดในกาม

48. “ทำนาบนหลังคน”ชื่อว่าประพฤติผิดกุศลกรรมบถข้อใด? [gg49]
ก.เว้นขาดจากอภิชฌา
ข.เว้นขาดจากพยาบาท
ค.เว้นขาดจากมุสาวาท
ง.เว้นขาดจากอทินนาทาน

49. คิดปองร้ายในข้อใดไม่จัดเป็นพยาบาท? [gg45]
ก.คน
ข.สัตว์
ค.สิ่งของ
ง.ถูกทุกข้อ

50. มุสาวาทเป็นวจีกรรมเพราะ…..? [gg31]
ก.เกิดทางวจีทวารโดยมาก
ข.เกิดทางวจีทวารอย่างเดียว
ค.ไม่เกิดขึ้นทางกายทวาร
ง.ไม่เกิดทางมโนทวาร