แบบทดสอบวิชากรรมบถ
1. สิ่งที่ใจเข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุให้ทำกรรม เรียกว่าอะไร ? [gg05]
ก. สุข
ข. เจตนา
ค. ทุกข์
ง. อารมณ์

2. หากทุกคนไม่งดเว้นจากอทินนาทาน สังคมจะเป็นอย่างไร ? [gg19]
ก. มีแต่ข่าวฆ่ากันตาย
ข. มีของหายทุกวัน
ค. เล่นการพนันทุกที่
ง. แทงลอตเตอรี่ทุกนัด

3. เห็นว่า “ ฆ่าพระไม่บาป ” เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไร ? [gg33]
ก. นัตถิกทิฏฐิ
ข. อเหตุกทิฏฐิ
ค. อกิริยทิฏฐิ
ง. อุจเฉททิฏฐิ

4. คนมีอุปนิสัยไม่ชอบทำร้ายใคร มีคุณธรรมใดเด่นชัด ? [gg46]
ก. เมตตาสงสาร
ข. คนพาลไม่คบ
ค. คบแต่บัณฑิต
ง. มีจิตใจเผื่อแผ่

5. กรรมเป็นทางไปสู่สุคติหรือทุคติ เรียกว่าอะไร ? [gg03]
ก. กรรมเวร
ข. กรรมคติ
ค. กรรมนิมิต
ง. กรรมบถ

6. ผู้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง วางท่อนไม้ วางศัสตรา หมายถึงใคร ? [gg44]
ก. ผู้ละปาณาติบาต
ข. ผู้ละอทินนาทาน
ค. ผู้ละอพรหมจรรย์
ง. ผู้ละมุสาวาท

7. กุศลกรรมบถข้อใด จะสำเร็จได้ต้องมีเจตนา ? [gg39]
ก. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ข. ไม่วิปริตผิดธรรม
ค. ไม่อยากได้ของเขา
ง. ไม่เฝ้าปองร้ายผู้อื่น

8. กรรมบถใด เกิดขึ้นเพราะความโกรธอย่างเดียว ? [gg12]
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. อภิชฌา

9. การกระทำใด ไม่เป็นอทินนาทาน ? [gg17]
ก. ยึดทรัพย์พ่อค้ายาบ้า
ข. บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ค. ปลูกบ้านพักในป่าสงวน
ง. ทุจริตงบประมาณแผ่นดิน

10. ลักษณะแห่งการพูดดีมีประโยชน์ ตรงกับข้อใด ? [gg43]
ก. ประสานคน
ข. ประสานรอยร้าว
ค. ประสานประโยชน์
ง. ถูกทุกข้อ

11. คำว่า “ ยุแยงตะแคงรั่ว ” หมายถึงคำพูดเช่นไร ? [gg22]
ก. คำเท็จ
ข. คำส่อเสียด
ค. คำหยาบ
ง. คำเพ้อเจ้อ

12. ข้อใด ไม่เป็นเหตุจูงใจให้ทำปาณาติบาต ? [gg13]
ก. ปักษี
ข. ปักษา
ค. ปาณา
ง. ปรานี

13. การทำร้ายผู้บริสุทธิ์ ย่อมได้รับผลกรรมอย่างไร ? [gg32]
ก. เจ็บป่วยอย่างหนัก
ข. ของรักสูญหาย
ค. ความร้ายเข้าบีฑา
ง. ถูกทุกข้อ

14. อะไรเป็นเหตุให้กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล เสมอกันในสวรรค์ ชั้นไตรทิพย์ ? [gg49]
ก. การศึกษาธรรม
ข. การประพฤติธรรม
ค. ความยุติธรรม
ง. การสนทนาธรรม

15. “ รักสุขหวังสบาย อย่าลืมสร้างทางกุศล ” ทางกุศลคือข้อใด ? [gg50]
ก. กุศลมูล
ข. อกุศลมูล
ค. กุศลกรรมบถ
ง. อกุศลกรรมบถ

16. ได้ยินเสียงพระสวดมนต์แล้วมีจิตเบิกบาน เป็นกรรมอะไร ? [gg41]
ก. กายกรรม
ข. วจีกรรม
ค. มโนกรรม
ง. ถูกทุกข้อ

17. สัตว์ชนิดใด ควรฆ่าทิ้ง ? [gg15]
ก. สุนัขบ้า
ข. ไก่เป็นหวัดนก
ค. วัวบ้า
ง. ไม่มีข้อถูก

18. เห็นว่า “ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ” ข้อใดถูกต้อง ? [gg34]
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สัมมาวายามะ

19. กายกรรม หมายถึงอะไร ? [gg06]
ก. การกระทำทางกาย
ข. การกระทำทางคำพูด
ค. การกระทำทางความคิด
ง. การกระทำทุกวิถีทาง

20. การพูดยุยงให้แตกความสามัคคีข้อใด มีโทษมากที่สุด ? [gg27]
ก. ให้น้องไม่นับถือพี่
ข. ให้เด็กไม่เคารพครู
ค. ให้คนไม่เข้าวัด
ง. ให้คนขบถต่อชาติ

21. คนเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ขึ้นอยู่กับอะไร ? [gg01]
ก. ดวงชะตา
ข. ปาฏิหาริย์
ค. การกระทำ
ง. เทพเจ้า

22. ความรู้สึกสบายใจในขณะระลึกถึงพระรัตนตรัย เรียกว่าอะไร ? [gg37]
ก. ทุกขเวทนา
ข. โสมนัสสเวทนา
ค. โทมนัสสเวทนา
ง. อุเบกขาเวทนา

23. รากเหง้าแห่งการทำความดี เรียกว่าอะไร ? [gg40]
ก. กุศลมูล
ข. กุศลกรรม
ค. กุศลจิต
ง. กุศลเจตนา

24. ผู้ไม่คิดผูกอาฆาตว่า เขาได้ทำร้ายเรา เพราะมีธรรมข้อใด ? [gg38]
ก. อโลภะ
ข. อภิชฌา
ค. อพยาบาท
ง. อนภิชฌา

25. อภิชฌาที่สำเร็จเป็นกรรมบถ มีลักษณะเช่นไร ? [gg30]
ก. อยากได้เป็นของตน
ข. อยากได้ชั่วคราว
ค. อยากได้อย่างเขา
ง. อยากได้อย่างนั้น

26. กรรมบถใด เกิดขึ้นเพราะความโลภอย่างเดียว ? [gg11]
ก. อนภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. อภิชฌา
ง. มิจฉาทิฏฐิ

27. คนมีอุปนิสัยชอบเสียสละ สามารถกำจัดอะไรได้ ? [gg45]
ก. ความไม่รู้
ข. ความโกรธ
ค. ความหลง
ง. ความโลภ

28. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะแห่งปิสุณวาจา ? [gg24]
ก. พูดใส่ร้ายคนทั่วไป
ข. พูดให้เขาทิ้งคนอื่นมารักตน
ค. พูดให้คนหนึ่งเกลียดอีกคนหนึ่ง
ง. พูดให้คนสองฝ่ายแตกแยกกัน

29. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุแห่งอทินนาทาน ? [gg14]
ก. อริยทรัพย์
ข. ลิขสิทธิ์
ค. ทรัพย์แผ่นดิน
ง. ทรัพย์มีเจ้าของ

30. ข้อใด เป็นวจีกรรมที่เกิดทางกาย ? [gg07]
ก. พูดทีเล่นทีจริง
ข. พูดโทรศัพท์
ค. สั่นศีรษะปฏิเสธ
ง. ดูละครทีวี

31. มุสาวาทข้อใด สักว่าเป็นเพียงกรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นกรรมบถ ? [gg23]
ก. เห็นบอกว่าไม่เห็น
ข. ได้ยินบอกว่าไม่ได้ยิน
ค. รู้บอกว่าไม่รู้
ง. พูดเรื่องเหลือเชื่อ

32. ข้อใด เป็นมโนกรรมอย่างเดียว ? [gg08]
ก. ปาณาติบาต
ข. มิจฉาทิฏฐิ
ค. อทินนาทาน
ง. กาเมสุมิจฉาจาร

33. การตัดสินคนว่าดีหรือเลว พิจารณาจากสิ่งใด ? [gg02]
ก. การกระทำ
ข. อารมณ์
ค. ความคิด
ง. คำพูด

34. การสั่งบังคับให้คนอื่นไปขโมยของ เป็นอทินนาทานเกิดขึ้นทางทวารใด ? [gg18]
ก. กายทวาร
ข. วจีทวาร
ค. มโนทวาร
ง. กายทวารกับมโนทวาร

35. ด่าอย่างไร มีโทษมาก ? [gg28]
ก. ด่าต่อหน้า
ข. ด่าลับหลัง
ค. ด่าฝาก
ง. ด่าเพราะเมตตา

36. ฆ่าโดยอาการใด มีโทษมากที่สุด ? [gg16]
ก. ฆ่าเพื่อป้องกันตัว
ข. ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ค. ฆ่าเพราะบันดาลโทสะ
ง. ฆ่าเพราะป้องกันโรคติดต่อ

37. ความรู้สึกเช่นไร เป็นอาการแห่งอภิชฌา ? [gg29]
ก. ยักยอกของเขา
ข. ทะเยอทะยาน
ค. อยากได้โดยทุจริต
ง. กระวนกระวาย

38. ข้อใด จัดเป็นกุศลกรรมบถ ? [gg10]
ก. อนภิชฌา
ข. พยาบาท
ค. มิจฉาทิฏฐิ
ง. อทินนาทาน

39. โรคชนิดใด มีกาเมสุมิจฉาจารเป็นสมุฏฐาน ? [gg21]
ก. โรคเอดส์
ข. โรคไข้หวัดนก
ค. โรคเรื้อน
ง. โรคซาง

40. ความเชื่อเช่นไร เป็นสัมมาทิฏฐิ ? [gg35]
ก. เชื่อว่าพรหมลิขิต
ข. เชื่อว่าฟ้าดินลิขิต
ค. เชื่อว่ากรรมลิขิต
ง. เชื่อถือเรื่องมงคล

41. ข้อใด เป็นทางแห่งความสะอาดกาย วาจา ใจ ? [gg47]
ก. บูชาไฟ
ข. ไหว้พระอาทิตย์
ค. ไม่ผิดกุศลกรรมบถ
ง. งดเว้นอบายมุข

42. การไม่คิดโลภอยากได้ของใคร หมายถึงข้อใด ? [gg36]
ก. อโลภะ
ข. อโทสะ
ค. อโมหะ
ง. อโกธะ

43. คำว่า “ ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ ” เป็นอาการแห่งอะไร ? [gg31]
ก. อภิชฌา
ข. มิจฉาทิฏฐิ
ค. พยาบาท
ง. ผรุสวาจา

44. ศีลเป็นเหตุให้ได้ไปสู่สุคติ หมายถึงให้ได้เกิดเป็นอะไร ? [gg48]
ก. มนุษย์
ข. เทวดา
ค. พรหม
ง. ถูกทุกข้อ

45. ข้อใด เกิดทางกายทวารอย่างเดียว ? [gg09]
ก. สัมมาทิฏฐิ
ข. มิจฉาทิฏฐิ
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. อทินนาทาน

46. หากทุกคนไม่งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร สังคมจะเป็นอย่างไร ? [gg20]
ก. มีแต่คนเผลอใจ
ข. มีแต่คนใฝ่ต่ำ
ค. มีแต่คนอำพราง
ง. ถูกทุกข้อ

47. ด่าใคร จึงสำเร็จเป็นกรรมบถ ? [gg26]
ก. คนหูหนวก
ข. เพื่อนร่วมชาติ
ค. เทวดาฟ้าดิน
ง. เพื่อนต่างภาษา

48. อะไรเป็นใหญ่ในการทำความดีหรือความชั่ว ? [gg04]
ก. มูลเหตุ
ข. เจตนา
ค. สิ่งล่อใจ
ง. พรหมลิขิต

49. ความตั้งใจของคนพูดปิสุณวาจา เพื่อให้เกิดผลอย่างไร ? [gg25]
ก. เพื่อหลอกลวง
ข. เพื่อล้อเล่น
ค. เพื่อให้แตกแยก
ง. เพื่อให้เจ็บใจ

50. บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้มีความเห็นชอบ ย่อมได้รับผลเช่นไร ? [gg42]
ก. ทุคติ
ข. สุคติ
ค. อบาย
ง. นิรยะ