แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. นักเรียนที่ต้องฟังครูอธิบายบทเรียนตั้งหลายครั้ง จึงจะเข้าใจจัดเป็นบุคคลประเภทใด ? [gg25]
ก. อุคฆติตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ

2. พระอริยบุคคลชั้นใด ชื่อว่า พระอเสขะ ? [gg01]
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์

3. ผู้ประสบอุบัติเหตุตายก่อนอายุขัย เพราะกรรมใดให้ผล ? [gg50]
ก. อุปปีฬกกรรม
ข. ชนกกรรม
ค. อุปฆาตกรรม
ง. พหุลกรรม

4. คนที่ไม่รู้จักแบ่งปัน หวงไว้บริโภคคนเดียว เพราะตระหนี่อะไร ? [gg30]
ก. ตระกูล
ข. ลาภ
ค. วรรณะ
ง. ธรรม

5. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตนเช่นไร ? [gg39]
ก. ปฏิบัติดีแล้ว
ข. ปฏิบัติไม่ลวงโลก
ค. ปฏิบัติเป็นธรรม
ง. ปฏิบัติสมควร

6. การสวดมนต์ให้จิตสงบจากความฟุ้งซ่าน จัดเป็นวิเวกใด ? [ gg17]
ก. กายวิเวก
ข. จิตตวิเวก
ค. อุปธิวิเวก
ง. ถูกทุกข้อ

7. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเข้าในมารข้อใด ? [gg33]
ก. มัจจุมาร
ข. เทวปุตตมาร
ค. ขันธมาร
ง. อภิสังขารมาร

8. ผู้ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขความเจริญ โดยไม่เจาะจงว่าใคร จัดเป็นอัปปมัญญา ข้อใด ? [gg21]
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

9. พุทธจริยาข้อใด ทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ? [gg15]
ก. ช่วยคนให้พ้นทุกข์
ข. บัญญัติสิกขาบท
ค. เทศน์โปรดพระญาติ
ง. ประกาศคำสอน

10. นิกายเถรวาทในประเทศไทย ไม่มีพุทธบริษัทใด ? [gg24]
ก. ภิกษุ
ข. ภิกษุณี
ค. อุบาสก
ง. อุบาสิกา

11. คนที่คล้อยตามกระแสนิยมของสังคม ตรงกับอธิปเตยยะข้อใด ? [gg09]
ก. โลกาธิปเตยยะ
ข. อัตตาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ
ง. ไม่ใช่อธิปเตยยะ

12. อนุปาทินนกสังขาร สังขารไม่มีใจครอง ตรงกับข้อใด ? [gg12]
ก. มนุษย์
ข. อมนุษย์
ค. ต้นไม้
ง. เทวดา

13. การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์ จัดเป็นบูชาใด ? [gg03]
ก. อามิสบูชา
ข. ปฏิบัติบูชา
ค. ธัมมบูชา
ง. สักการบูชา

14. คนจะมีความรู้คู่คุณธรรมได้นั้น พึงประพฤติอนุโลมตามพุทธคุณข้อใด ? [gg36]
ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สุคโต โลกวิทู
ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

15. คนบางคนทำกรรมชั่ว แต่ยังคงได้รับความสุขความเจริญอยู่เพราะเหตุใด ? [gg48]
ก. เพราะกรรมดีที่เคยทำกำลังให้ผลอยู่
ข. เพราะกรรมชั่วที่ทำยังไม่ได้ช่องให้ผล
ค. เพราะกรรมดียังมีกำลังมากกว่า
ง. ถูกทุกข้อ

16. คนที่ตั้งใจแน่วแน่ว่า จะไม่ดื่มสุรา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ? [gg44]
ก. ขันติบารมี
ข. อุเบกขาบารมี
ค. ศีลบารมี
ง. อธิษฐานบารมี

17. การมอบไมตรีแก่ผู้มาเยือนลักษณะใด เรียกว่าธัมมปฏิสันถาร ? [gg04]
ก. นำน้ำมาให้ดื่ม
ข. จัดหมากพลูไว้ให้
ค. กล่าวธรรมให้ฟัง
ง. มอบพระเครื่องให้

18. ปัญญาหยั่งรู้ว่า การเกิดเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ? [gg10]
ก. สัจจญาณ
ข. กิจจญาณ
ค. กตญาณ
ง. มรรคญาณ

19. สังฆคุณบทว่า “ อญฺชลิกรณีโย ” ตรงกับข้อใด ? [gg38]
ก. ผู้ควรของคำนับ
ข. ผู้ควรของต้อนรับ
ค. ผู้ควรของทำบุญ
ง. ผู้ควรทำอัญชลี

20. การปฏิบัติตามพุทธคุณข้อ สุคโต ย่อมเกิดประโยชน์อย่างไร ? [gg40]
ก. เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนเขา
ข. รู้จักอัธยาศัยของคนต่างถิ่น
ค. รู้จักถิ่นฐานบ้านเมืองต่างๆ
ง. เมื่อไปที่ใด ที่นั้นเจริญรุ่งเรือง

21. อนุปุพพีกถา ข้อใดสนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ? [gg28]
ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา

22. คนถูกโอฆะคืออวิชชาครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ? [gg26]
ก. ชอบถือศีลฟังเทศน์
ข. เชื่อกรรมลิขิต
ค. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
ง. ไม่รู้วิธีดับทุกข์

23. คำว่า “ วิสุทธิเทพ ” สำหรับใช้เรียกใคร ? [gg14]
ก. พระเจ้าแผ่นดิน
ข. พระอรหันต์
ค. พระภูมิเจ้าที่
ง. พระอินทร์

24. สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ชั้นใดจัดว่าต่ำที่สุด ? [gg16]
ก. ดุสิต
ข. ดาวดึงส์
ค. นิมมานรดี
ง. จาตุมมหาราชิกา

25. ชาดกใด กล่าวถึงการบำเพ็ญวิริยบารมี ? [gg45]
ก. มหาชนกชาดก
ข. เวสสันดรชาดก
ค. เตมิยชาดก
ง. เนมิราชชาดก

26. การไม่รู้ว่า “ ชรามรณะเป็นต้นมีเพราะชาติ ชาติมีเพราะภพ ” จัดเป็นอวิชชาข้อใด ? [gg43]
ก. ไม่รู้จักความดับทุกข์
ข. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
ค. ไม่รู้จักอดีตและอนาคต
ง. ไม่รู้จักอดีตและปัจจุบัน

27. ผู้ที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วมีจิตริษยา ชื่อว่าไม่มีอัปปมัญญาข้อใด ? [gg22]
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

28. กรรมที่ทำเมื่อจวนจะตาย เรียกว่ากรรมอะไร ? [gg49]
ก. อาสันนกรรม
ข. อโหสิกรรม
ค. ครุกรรม
ง. พหุลกรรม

29. คนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะถูกไฟกองใดเผา ? [gg07]
ก. ไฟราคะ
ข. ไฟโทสะ
ค. ไฟโมหะ
ง. ไฟธาตุ

30. หากจะเปรียบวิสุทธิ ๗ เหมือนกับบันได ๗ ขั้น บันไดขั้นแรก ตรงกับข้อใด ? [gg41]
ก. จิตตวิสุทธิ
ข. ทิฏฐิวิสุทธิ
ค. สีลวิสุทธิ
ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ

31. ชาดกใด กล่าวถึงการบำเพ็ญทานบารมี ? [gg46]
ก. มหาชนกชาดก
ข. จันทกุมารชาดก
ค. เวสสันดรชาดก
ง. สุวรรณสามชาดก

32. คนที่ถือมงคลตื่นข่าว ชอบเชื่อข่าวลือ จัดเป็นคนมีจริตใด ? [gg34]
ก. ราคจริต
ข. วิตกจริต
ค. โมหจริต
ง. สัทธาจริต

33. ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปาฏิหาริย์ใด ? [gg13]
ก. อิทธิปาฏิหาริย์
ข. อาเทสนาปาฏิหาริย์
ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์
ง. ถูกทุกข้อ

34. ข่าวฆ่ากันตายเพราะอารมณ์โกรธ สาเหตุเกิดจากไฟกองใด ? [gg08]
ก. ไฟตัณหา
ข. ไฟโมหะ
ค. ไฟราคะ
ง. ไฟโทสะ

35. เมื่อไม่รู้ในทุกข์ ย่อมไม่รู้อะไร อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ? [gg23]
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค

36. “ อยากเป็นสะใภ้นายก ” จัดเป็นตัณหาใด ? [gg11]
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. สิ้นตัณหา

37. คำว่า “ โสมนัส ” ในเวทนา ๕ หมายเอาเวทนาในข้อใด ? [gg20]
ก. ทุกข์ใจ
ข. ทุกข์กาย
ค. สุขใจ
ง. สุขกาย

38. คนที่มีพยาบาทวิตก มักมีพฤติกรรมเช่นไร ? [gg05]
ก. ออกล่าสัตว์ในป่า
ข. ผูกใจเจ็บที่ถูกรังแก
ค. ชอบยกพวกตีกัน
ง. คิดอยากได้ของคนอื่น

39. การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นบารมีใด ? [gg47]
ก. ทานบารมี
ข. ทานอุปบารมี
ค. เมตตาบารมี
ง. เมตตาอุปบารมี

40. “ ถูกยั่วโทสะ ยิงไม่ยั้ง ” เพราะถูกมารข้อใดครอบงำ ? [gg32]
ก. ขันธมาร
ข. กิเลสมาร
ค. มัจจุมาร
ง. เทวปุตตมาร

41. เมื่อรู้ว่า “ คบคนพาล พาลพาไปหาผิด ” พึงปฏิบัติตนตามหลักอปัสเสนธรรมข้อใด ? [gg19]
ก. พิจารณาแล้วเสพ
ข. พิจารณาแล้วเว้น
ค. พิจารณาแล้วอดกลั้น
ง. พิจารณาแล้วบรรเทา

42. คนหวงความดี กลัวคนอื่นจะดีกว่า ชื่อว่าตระหนี่อะไร ? [gg29]
ก. ตระกูล
ข. ที่อยู่
ค. วรรณะ
ง. ลาภ

43. การกระทำในข้อใด เป็นอุบายสงบใจ ? [gg02]
ก. พิจารณาสังขารว่าไม่เที่ยง
ข. พิจารณาสังขารว่าเป็นทุกข์
ค. พิจารณาสังขารว่าเป็นอสุภะ
ง. พิจารณาสังขารว่าไม่ใช่ตัวตน

44. คนที่มีจิตใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ? [gg27]
ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา

45. ผู้ที่เจริญสมาธิจนได้บรรลุฌาน จัดเป็นวิสุทธิข้อใด ? [gg42]
ก. จิตตวิสุทธิ
ข. กังขาวิตรณวิสุทธิ
ค. สีลวิสุทธิ
ง. ญาณทัสสนวิสุทธิ

46. การฝึกหัดในข้อใด จัดเป็นศีลสิกขา ? [gg18]
ก. การรักษามารยาททางกาย
ข. การรักษาจิตให้อยู่ในอำนาจ
ค. การรอบรู้สภาวธรรมทั้งปวง
ง. การรักษาใจไม่ให้เศร้าหมอง

47. มัจฉริยะ ความตระหนี่หวงแหน มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ? [gg31]
ก. มานะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. โลภะ

48. อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง เหมาะสำหรับคนมีจริตใด ? [gg35]
ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. วิตกจริต
ง. สัทธาจริต

49. กุศลวิตกข้อใด เป็นปฏิปักข์ต่อกามวิตก ? [gg06]
ก. เนกขัมมวิตก
ข. อพยาบาทวิตก
ค. อวิหิงสาวิตก
ง. ถูกทุกข้อ

50. ธรรมคุณข้อว่า “ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ” ตรงกับข้อใด ? [gg37]
ก. ผู้บรรลุย่อมเห็นผลเองรู้เอง
ข. ไม่ต้องเชื่อตามคำพูดคนอื่น
ค. อันวิญญูพึงรู้แจ้งเฉพาะตน
ง. ผู้ไม่ใช่วิญญูพึงรู้แจ้งไม่ได้