แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. คำว่าสมถะหมายถึงอะไร? [gg02]
ก.มักน้อย
ข.พอมีพอกิน
ค.ความสงบ
ง.ความเห็นแจ้ง

2. เพราะเหตุใดความตายจึงได้ชื่อว่ามัจจุมาร? [gg47]
ก.เพราะเป็นเหตุฆ่าตัวตาย
ข.เพราะเป็นเหตุตัดความทุกข์
ค.เพราะเป็นเหตุตัดชีวิต
ง.เพราะเป็นเหตุตัดความดี

3. ลัทธิเหยียดผิวเกิดขึ้นเพราะมีมัจฉริยะข้อใด? [gg45]
ก.ธรรมมัจฉริยะ
ข.กุลมัจฉริยะ
ค.วัณณมัจฉริยะ
ง.ลาภมัจฉริยะ

4. ไฟชนิดใดเป็นเหตุให้เกิดความลุ่มหลงมีปัญญามืดบอด? [gg16]
ก.ไฟคือราคะ
ข.ไฟคือโทสะ
ค.ไฟคือโมหะ
ง.ไฟคือกาม

5. ความเป็นใหญ่ใครๆก็ชอบแต่ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี? [gg13]
ก.ถือตนเองเป็นใหญ่
ข.ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่
ค.ถือประชาชนเป็นใหญ่
ง.ถือธรรมเป็นใหญ่

6. ธรรมสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปตรงกับข้อใด? [gg40]
ก.ซื้อหวยหวังถูกรางวัล
ข.ลักลอบค้าสัตว์ป่า
ค.เสี่ยงตายจับยาบ้า
ง.ช่วยเหลือนักโทษประหาร

7. สมุจเฉทปหานการละด้วยตัดขาดได้แก่การละของใคร? [gg23]
ก.คนทั่วไป
ข.คนได้ฌาน
ค.พระอรหันต์
ง.คนตั้งใจละเว้น

8. คิดอย่างไรจัดเป็นเนกขัมมวิตก? [gg15]
ก.คิดต้องการมีคู่
ข.คิดหนีปัญหาชีวิต
ค.คิดทำร้ายตัวเอง
ง.คิดออกบวช

9. ข้อใดไม่จัดเข้าในกามภพภพอันเป็นกามาวจร? [gg28]
ก.นรก
ข.มนุษย์
ค.สวรรค์๖ชั้น
ง.อรูปพรหม๔ชั้น

10. นางมณีเมขลาเทพธิดาในเรื่องมหาชนกจัดเข้าในเทพใด? [gg21]
ก.สมมติเทพ
ข.วิสุทธิเทพ
ค.อุปปัตติเทพ
ง.กามเทพ

11. ปาพจน์๒คืออะไรบ้าง? [gg09]
ก.ธรรมและวินัย
ข.โลกิยะโลกุตตระ
ค.สมถะวิปัสสนา
ง.นามธรรมรูปธรรม

12. การสงเคราะห์คนทั้งหลายโดยฐานเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสงเคราะห์เข้าในพุทธจริยาข้อใด? [gg26]
ก.พุทธัตถจริยา
ข.ญาตัตถจริยา
ค.โลกัตถจริยา
ง.อัตถจริยา

13. คนถูกอวิชชาครอบงำจิตใจเพราะไม่รู้อะไร? [gg34]
ก.ไม่รู้หนังสือ
ข.ไม่รู้จักบาป-บุญ
ค.ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์
ง.ไม่รู้จักยาบ้า

14. ชาดกเรื่องพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้บำเพ็ญบารมีใด? [gg49]
ก.ทานบารมี
ข.สัจจบารมี
ค.วิริยบารมี
ง.ขันติบารมี

15. ข้อใดจัดเป็นปฏิเวธสัทธรรม? [gg31]
ก.เรียนจบธรรมศึกษาเอก
ข.ขยันสวดมนต์ไหว้พระ
ค.สิ้นความสงสัยในพระรัตนตรัย
ง.ถูกทุกข้อ

16. การชักชวนให้คนอื่นมีใจเผื่อแผ่สงเคราะห์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการกล่าวถึงอนุปุพพีกถาข้อใด? [gg43]
ก.ทาน
ข.ศีล
ค.สวรรค์
ง.เนกขัมมอานิสงส์

17. กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่เรียกว่าอะไร? [gg03]
ก.กามคุณ
ข.กิเลสกาม
ค.วัตถุกาม
ง.กามฉันทะ

18. ข้อใดจัดเป็นปฏิบัติบูชา? [gg06]
ก.สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
ข.ถวายพระพุทธรูป
ค.บูชาด้วยดอกไม้
ง.รักษาศีล๕

19. คนหวงวิชาความรู้ไม่ยอมถ่ายทอดให้คนอื่นเกรงว่าเขาจะรู้ทันจัดเป็นมัจฉริยะข้อใด? [gg46]
ก.ธรรมมัจฉริยะ
ข.กุลมัจฉริยะ
ค.วัณณมัจฉริยะ
ง.อาวาสมัจฉริยะ

20. สิ่งของที่เตรียมไว้ทำบุญเรียกว่าอะไร? [gg39]
ก.ทายก
ข.ปฏิคาหก
ค.ปัจจัย
ง.ทักขิณา

21. ผู้มีความเห็นว่า"ทำบุญสูญเปล่าไหว้เจ้าได้กินเพราะว่าบุญไม่มีบาปไม่มี"จัดเป็นคนเช่นไร? [gg20]
ก.คนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ
ข.คนไม่มีความคิด
ค.คนใจคอคับแคบ
ง.คนมีความเห็นผิด

22. กิเลสเป็นดุจห้วงน้ำท่วมใจสัตว์เรียกว่าอะไร? [gg38]
ก.โอฆะ
ข.โยคะ
ค.อาสวะ
ง.ปฏิฆะ

23. การศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญพระเสขะต้องศึกษาเรื่องอะไร? [gg01]
ก.พระธรรมวินัย
ข.สมถวิปัสสนา
ค.พระไตรปิฎก
ง.ศีลสมาธิปัญญา

24. ข้อใดไม่ใช่ท้าวมหาราช๔ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา? [gg48]
ก.ท้าวธตรฐ
ข.ท้าวสักกะ
ค.ท้าวกุเวร
ง.ท้าววิรูปักข์

25. ข้อใดจัดเป็นโลกิยธรรม? [gg05]
ก.ฌาน
ข.มรรค
ค.ผล
ง.นิพพาน

26. ชาดกต่างๆในพระไตรปิฎกจัดเข้าในปิฎกใด? [gg25]
ก.พระวินัยปิฎก
ข.พระสุตตันตปิฎก
ค.พระอภิธรรมปิฎก
ง.พระธรรมปิฎก

27. ข้อใดไม่จัดเข้าในอิทธิปาฏิหาริยะมีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์? [gg24]
ก.ล่องหนได้
ข.ดักใจทายใจคนได้
ค.ดำดินได้
ง.ไม่มีข้อถูก

28. อะไรเป็นข้าศึกโดยตรงของเมตตา? [gg36]
ก.กามราคะ
ข.ริษยา
ค.พยาบาท
ง.วิหิงสา

29. คนประเภทใดเปรียบได้กับสัตว์นรก? [gg33]
ก.คนหลอกลวงผู้อื่น
ข.นักโทษถูกจองจำ
ค.คนกินของสกปรก
ง.คนอดอยากผอมโซ

30. ผู้หวงความรู้ไม่ยอมบอกเพื่อนขณะทำข้อสอบเป็นมัจฉริยะใด? [gg29]
ก.ธัมมมัจฉริยะ
ข.ลาภมัจฉริยะ
ค.วัณณมัจฉริยะ
ง.ไม่เป็นมัจฉริยะ

31. ต้องการให้เด็กผู้ยากไร้พ้นจากความหิวโหยจัดเข้าในข้อใด? [gg35]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขา

32. ข้อใดตรงกับหลักธรรมาธิปไตย? [gg18]
ก.การลงคะแนนโดยใช้เสียงข้างมาก
ข.การไม่ทุจริตในการเลือกตั้ง
ค.การร่วมลงนามเพื่อฟ้องขับไล่
ง.การชุมนุมคัดค้านร่างกฏหมาย

33. พระมหากษัตริย์จัดเข้าในเทพใด? [gg22]
ก.สมมติเทพ
ข.อุปปัตติเทพ
ค.วิสุทธิเทพ
ง.ไม่จัดเป็นเทพ

34. ข้อใดไม่จัดเข้าในวรรณะ๔? [gg41]
ก.กษัตริย์
ข.พราหมณ์
ค.แพทย์
ง.ศูทร

35. พระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามพระญาติผู้วิวาทกันเพราะแย่งน้ำเข้านาสงเคราะห์เข้าในพุทธจริยาข้อใด? [gg27]
ก.พุทธัตถจริยา
ข.ญาตัตถจริยา
ค.ธรรมจริยา
ง.อัตถจริยา

36. ข้อใดไม่ใช่รูปธรรม? [gg04]
ก.ดิน
ข.น้ำ
ค.ลม
ง.เวทนา

37. "ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา"จัดเป็นอนุตตริยะใด? [gg19]
ก.ลาภานุตตริยะ
ข.ทัสสนานุตตริยะ
ค.ปฏิปทานุตตริยะ
ง.สวนานุตตริยะ

38. ปีติความอิ่มใจเปรียบด้วยคลื่นกระทบฝั่งจัดเป็นปีติชนิดใด? [gg44]
ก.ปีติชั่วขณะ
ข.ปีติเป็นพักๆ
ค.ปีติโลดโผน
ง.ปีติซาบซ่าน

39. อนุปาทินนกสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองได้แก่ข้อใด? [gg10]
ก.เทวดา
ข.ต้นไม้
ค.อมนุษย์
ง.มนุษย์

40. คนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นตลอดเวลาเพราะถูกวิตกใดครอบงำ? [gg14]
ก.กามวิตก
ข.พยาบาทวิตก
ค.วิหิงสาวิตก
ง.วิตกจริต

41. การทำจิตให้เป็นสมาธิคือการทำอย่างไร? [gg11]
ก.การนั่งขัดสมาธินิ่งๆ
ข.การข่มใจไม่ให้โกรธเคือง
ค.การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก
ง.การทำใจให้นิ่งมีอารมณ์เดียว

42. ข้อใดไม่จัดเป็นอริยปริเยสนาการแสวงหาอย่างประเสริฐ? [gg08]
ก.ประกอบสัมมาชีพ
ข.แสวงหาความสงบ
ค.แสวงหาทางพ้นผิด
ง.แสวงหาทางพ้นทุกข์

43. คาถาหัวใจเศรษฐีว่าอุ.อา.กะ.สะ.ตรงกับประโยชน์ข้อใด? [gg17]
ก.ประโยชน์ในภพนี้
ข.ประโยชน์ในภพหน้า
ค.ปรมัตถประโยชน์
ง.ประโยชน์อย่างยิ่ง

44. ปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่ากายวิเวกความสงัดกาย? [gg30]
ก.การทำใจให้สงบ
ข.การอยู่ในที่สงบเงียบ
ค.การไม่คิดฟุ้งซ่าน
ง.การนั่งนิ่งๆไม่ไหวติง

45. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจัดเข้าในสุขข้อใด? [gg12]
ก.กายิกสุข
ข.เจตสิกสุข
ค.สามิสสุข
ง.นิรามิสสุข

46. การไม่รักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อยจัดเป็นวิบัติข้อใด? [gg42]
ก.สีลวิบัติ
ข.อาจารวิบัติ
ค.ทิฏฐิวิบัติ
ง.อาชีววิบัติ

47. ความถือมั่นข้อใดเป็นเหตุให้กลายเป็นคนหัวดื้อมีความเห็นผิดชอบทะเลาะกับคนอื่นเป็นประจำ? [gg37]
ก.ความถือมั่นกาม
ข.ความถือมั่นทิฏฐิ
ค.ความถือมั่นศีล
ง.ความถือตัว

48. ภูมิอันหาความเจริญมิได้เรียกว่าอะไร? [gg32]
ก.อบาย
ข.อุบาย
ค.นรก
ง.อุบาทว์

49. การบริจาคดวงตาเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดจัดเป็นบารมีใด? [gg50]
ก.ทานบารมี
ข.ทานอุปบารมี
ค.ทานปรมัตถบารมี
ง.ถูกทุกข้อ

50. การต้อนรับแขกผู้มาเยือนถึงเรือนชานเรียกว่าอะไร? [gg07]
ก.อามิสบูชา
ข.การปฏิสันถาร
ค.ปฏิบัติบูชา
ง.การแบ่งปันน้ำใจ