แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. คนที่เบื่อชีวิตคิดอยากตายจัดเป็นตัณหาใดหรือไม่? [gg13]
ก.กามตัณหา
ข.ภวตัณหา
ค.วิภวตัณหา
ง.ไม่เป็นตัณหาคำตอบ

2. อาจารวิบัติวิบัติแห่งอาจาระไม่ดีอย่างไร? [gg35]
ก.ไม่น่าเคารพนับถือ
ข.ไม่เจริญตาเจริญใจ
ค.คบกับใครไม่ได้นาน
ง.ชอบยกตนข่มคนอื่นคำตอบ

3. ข้อใดจัดเข้าในมหาภูตรูปรูปใหญ่? [gg06]
ก.ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ข.ดินน้ำลมไฟ
ค.รูปเสียงกลิ่นรส
ง.ผมขนเล็บฟันหนังคำตอบ

4. คุกอันเป็นสถานที่จองจำคนทำความผิดเปรียบได้กับข้อใด? [gg16]
ก.อสุรกาย
ข.เปรต
ค.นรก
ง.อบายคำตอบ

5. เหตุใดจึงไม่สอนให้ถือสันโดษในยารักษาโรค? [gg30]
ก.เพราะยาบางอย่างหายาก
ข.เพราะต้องมีประจำบ้าน
ค.เพราะต้องใช้ยาให้ถูกกับโรค
ง.เพราะสมัยก่อนมียาน้อยคำตอบ

6. นิรามิสสุขหมายถึงสุขในข้อใด? [gg07]
ก.สุขเพราะมีทรัพย์
ข.สุขเพราะมียศ
ค.สุขเพราะมีอาชีพสุจริต
ง.สุขเพราะชนะใจตนเองคำตอบ

7. คนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยากดื่มน้ำจัดเป็นตัณหาใดหรือไม่? [gg14]
ก.กามตัณหา
ข.ภวตัณหา
ค.วิภวตัณหา
ง.ไม่เป็นตัณหาคำตอบ

8. คนทุจริตคิดมิชอบเพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ? [gg40]
ก.กิเลสมาร
ข.อภิสังขารมาร
ค.มัจจุมาร
ง.เทวปุตตมารคำตอบ

9. ข้อใดไม่เกี่ยวด้วยกามวิตกความตริในทางกาม? [gg10]
ก.ไม่มีเงินคิดขายตัว
ข.ขาดความอบอุ่นคิดเสพยา
ค.เป็นหนี้มากคิดค้าผู้หญิง
ง.ไม่มีงานทำคิดค้าประเวณีคำตอบ

10. การบริจาคไตตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจัดเป็นทานระดับใด? [gg48]
ก.ทานบารมี
ข.ทานอุปบารมี
ค.ทานปรมัตถบารมี
ง.ไม่จัดเป็นทานบารมีคำตอบ

11. นวหรคุณคืออะไร? [gg50]
ก.๙พระคุ้มครอง
ข.คุณของพระอรหันต์๙
ค.๙พระอรหันต์
ง.โลกุตตรธรรม๙คำตอบ

12. "๑๐ปียังไม่สายสำหรับการแก้แค้น"จัดเข้าในวิตกข้อใด? [gg08]
ก.อกุศลวิตก
ข.กามวิตก
ค.พยาบาทวิตก
ง.วิหิงสาวิตกคำตอบ

13. คนมีทีวีไว้ดูเหตุการณ์ต่างๆพอเทียบได้กับอภิญญาข้อใด? [gg46]
ก.ตาทิพย์
ข.กำหนดใจผู้อื่นได้
ค.แสดงฤทธิ์ได้
ง.ทำอาสวะให้สิ้นคำตอบ

14. ข้อใดจัดลำดับพระอริยบุคคลได้ถูกต้อง? [gg21]
ก.พระโสดาบันพระอนาคามีพระสกทาคามีพระอรหันต์
ข.พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอรหันต์พระอนาคามี
ค.พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์
ง.พระโสดาบันพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีคำตอบ

15. ความมีไหวพริบทันคนทันต่อเหตุการณ์จัดเข้าในปฏิสัมภิทาข้อใด? [gg33]
ก.อัตถปฏิสัมภิทา
ข.ธัมมปฏิสัมภิทา
ค.นิรุตติปฏิสัมภิทา
ง.ปฏิภาณปฏิสัมภิทาคำตอบ

16. คนประกอบอาชีพโดยสุจริตชื่อว่าแสวงหาด้วยวิธีใด? [gg05]
ก.อเนสนา
ข.อนริยปริเยสนา
ค.ปริเยสนา
ง.อริยปริเยสนาคำตอบ

17. คนที่ถือมั่นในเรื่องกามมีอาการเช่นไรปรากฏชัด? [gg24]
ก.อิจฉาริษยา
ข.หัวดื้อ
ค.งมงายไร้สาระ
ง.ถือพรรคถือพวกคำตอบ

18. "วิญญาณ"ในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด? [gg41]
ก.ผู้เวียนว่ายตายเกิด
ข.สภาวะที่เสวยอารมณ์
ค.ผีที่สิงอยู่ในร่างคน
ง.สภาวะที่รับรู้อารมณ์คำตอบ

19. สมาธิมีทั้งผิดและถูกข้อใดมิใช่สมาธิที่ถูกต้อง? [gg02]
ก.สะกดใจมิให้หลับ
ข.สะกดใจมิให้ฟุ้งซ่าน
ค.สะกดใจมิให้โกรธ
ง.สะกดใจมิให้เป็นโรคคำตอบ

20. ข้อใดกล่าวความหมายของเวทนาได้ชัดเจนที่สุด? [gg44]
ก.ความเจ็บปวด
ข.ความสงสาร
ค.ความรู้สึก
ง.ความเห็นใจคำตอบ

21. โทษของกามเปรียบได้กับเขียงสับเนื้อมีความหมายตรงกับข้อใด? [gg37]
ก.ผู้มีกำลังมากจึงได้กิน
ข.เจ็บปวดเดือดร้อน
ค.พอเสร็จธุระแล้วต้องส่งคืน
ง.มีแต่จะร่อยหรอสึกกร่อนคำตอบ

22. ถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธชินราชจัดเป็นบูชาชนิดใด? [gg04]
ก.อามิสบูชา
ข.ปฏิบัติบูชา
ค.สักการบูชา
ง.พุทธบูชาคำตอบ

23. คนที่เลิกสูบบุหรี่ทนต่อทุกขเวทนายั้งใจไม่สูบตรงกับข้อใด? [gg19]
ก.พิจารณาแล้วเสพต่อ
ข.พิจารณาแล้วอดกลั้น
ค.พิจารณาแล้วเว้น
ง.พิจารณาแล้วบรรเทาคำตอบ

24. ข้อใดจัดเป็นอสังขตธรรมธรรมอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง? [gg03]
ก.สิ่งที่เกิดแปรและดับในที่สุด
ข.อรูปธรรมสภาวะมิใช่รูป
ค.พระอริยบุคคล
ง.พระนิพพานคำตอบ

25. ข้อใดจัดเข้าในวิหิงสาวิตกความตริในทางเบียดเบียนผู้อื่น? [gg09]
ก.ชนไก่ด้วยหวังสนุก
ข.ขโมยของด้วยหวังจะรวย
ค.วางระเบิดด้วยมุ่งร้าย
ง.ฆ่าด้วยหวังจะชิงทรัพย์คำตอบ

26. เสี่ยงชีวิตช่วยคนตกน้ำได้รับผลอย่างไร? [gg27]
ก.มีแต่ทุกข์อย่างเดียว
ข.มีแต่สุขอย่างเดียว
ค.มีทุกข์แต่สุขใจภายหลัง
ง.มีสุขแต่ทุกข์ใจภายหลังคำตอบ

27. ผู้ค้ายาบ้าส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริตจัดเข้าในข้อใด? [gg26]
ก.ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์
ข.ผู้รับไม่บริสุทธิ์
ค.ไม่บริสุทธิ์ทั้ง๒ฝ่าย
ง.ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์คำตอบ

28. ปีติคือความอิ่มใจถึงกับทำให้ตัวลอยได้ตรงกับข้อใด? [gg38]
ก.ปีติอย่างมาก
ข.ปีติชั่วขณะ
ค.ปีติเป็นพักๆ
ง.ปีติโลดโผนคำตอบ

29. พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทานเพื่อประโยชน์อะไร? [gg36]
ก.เพื่อเว้นจากการเบียดเบียน
ข.เพื่อละความเห็นแก่ตัว
ค.เพื่อความประพฤติเรียบร้อย
ง.เพื่อไม่ให้หมกมุ่นอยู่ในกามคำตอบ

30. ความหลุดพ้นที่เปรียบได้กับศิลาทับหญ้าคือข้อใด? [gg43]
ก.หลุดพ้นชั่วคราว
ข.หลุดพ้นด้วยสะกดไว้
ค.หลุดพ้นได้เด็ดขาด
ง.หลุดพ้นด้วยสงบคำตอบ

31. การทรยศต่อชาติหรือทำลายสามัคคีแห่งชาติโดยอนุโลมจัดเข้าในอภิฐานข้อใด? [gg49]
ก.ทำลายบุคคล
ข.ทำลายคณะ
ค.ทำลายสงฆ์
ง.ทำลายสถาบันคำตอบ

32. "จงคิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิด"ตรงกับข้อใด? [gg45]
ก.สำรวมในศีล
ข.สำรวมด้วยสติ
ค.สำรวมด้วยญาณ
ง.สำรวมด้วยขันติคำตอบ

33. คนที่ไม่ยอมฟังเหตุผลแม้จะพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ตามเปรียบได้กับบัวชนิดใด? [gg29]
ก.บัวพ้นน้ำ
ข.บัวเสมอน้ำ
ค.บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
ง.บัวจมอยู่ในโคลนตมคำตอบ

34. คนเชื่อง่ายไม่ใคร่ครวญเหตุผลควรแก้ไขด้วยวิธีใด? [gg47]
ก.สะกดอารมณ์
ข.ฟังธรรมสนทนาธรรม
ค.เจริญเมตตา
ง.ใช้ความคิดในทางที่ถูกต้องคำตอบ

35. ข้อใดจัดเป็นทัสสนานุตตริยะความเห็นอันยอดเยี่ยม? [gg12]
ก.เห็นพระราชา
ข.เห็นพญานาค
ค.เห็นสภาวะแห่งทุกข์
ง.เห็นพระพุทธรูปทองคำคำตอบ

36. "คุณแม่ครับวันนี้แกงอะไรหอมจังเลย"หมายถึงวิญญาณข้อใด? [gg42]
ก.จักขุวิญญาณ
ข.โสตวิญญาณ
ค.ฆานวิญญาณ
ง.ชิวหาวิญญาณคำตอบ

37. ปลาวาฬปลาโลมาจัดอยู่ในกำเนิดใด? [gg31]
ก.อัณฑชะ
ข.ชลาพุชะ
ค.สังเสทชะ
ง.โอปปาติกะคำตอบ

38. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจมักคิดเรื่องอะไร? [gg15]
ก.คิดแต่เรื่องกามารมณ์
ข.คิดแต่เรื่องแก้แค้น
ค.คิดแต่เรื่องเสน่ห์ยาแฝด
ง.คิดแต่เรื่องอาถรรพณ์คำตอบ

39. "นกน้อยทำรังแต่พอตัว"หมายถึงอริยวงศ์ข้อใด? [gg22]
ก.สันโดษด้วยจีวร
ข.สันโดษด้วยบิณฑบาต
ค.สันโดษด้วยเสนาสนะ
ง.ยินดีในการเจริญกุศลคำตอบ

40. การเจริญสมถกัมมัฏฐานจัดเข้าในสิกขาข้อใด? [gg01]
ก.สีลสิกขา
ข.จิตตสิกขา
ค.ปัญญาสิกขา
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

41. "อยากเห็นคนไทยอยู่ดีกินดี"หมายถึงข้อใด? [gg20]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.อุเบกขาคำตอบ

42. "ถ้าฉันสอนเธอหมดเธอก็จะรู้เท่าฉันนะสิ"จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด? [gg39]
ก.กุลมัจฉริยะ
ข.ลาภมัจฉริยะ
ค.ธัมมมัจฉริยะ
ง.วัณณมัจฉริยะคำตอบ

43. การปกครองที่ถือเสียงคนข้างมากเป็นใหญ่เรียกว่าอะไร? [gg11]
ก.อัตตาธิปไตย
ข.โลกาธิปไตย
ค.ธัมมาธิปไตย
ง.อนาธิปไตยคำตอบ

44. ยาบ้ายาเสพย์ติดทุกชนิดพิจารณาแล้วควรทำอย่างไร? [gg18]
ก.เสพ
ข.อดกลั้น
ค.เว้น
ง.บรรเทาคำตอบ

45. อวิชชาคือความไม่รู้ในเรื่องอะไร? [gg23]
ก.อริยสัจ๔
ข.อริยวงศ์๔
ค.อริยมรรค๔
ง.อริยผล๔คำตอบ

46. คนที่ถือทิฏฐิเป็นเจ้าเรือนมั่นใจตัวเองสูงมีอาการเช่นไรปรากฏชัด? [gg25]
ก.อิจฉาริษยา
ข.ระแวงสงสัย
ค.พูดเพ้อเจ้อ
ง.ชอบทะเลาะถกเถียงคำตอบ

47. ผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุผลช้าเร็วยากง่ายต่างกันอย่างไร? [gg32]
ก.บางพวกปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า
ข.บางพวกปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว
ค.บางพวกปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า
ง.ถูกทุกข้อคำตอบ

48. คนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีชื่อว่ามีวิบัติข้อใด? [gg34]
ก.สีลวิบัติ
ข.อาจารวิบัติ
ค.ทิฏฐิวิบัติ
ง.อาชีววิบัติคำตอบ

49. แสดงความยินดีกับลูกที่ขโมยของคนอื่นได้สำเร็จข้อใดถูกต้อง? [gg28]
ก.เมตตา
ข.กรุณา
ค.มุทิตา
ง.ไม่มีข้อถูกคำตอบ

50. คนอดอยากเที่ยวขโมยของคนอื่นตอนกลางคืนเปรียบได้กับข้อใด? [gg17]
ก.นรก
ข.อบาย
ค.เปรต
ง.อสุรกายคำตอบ