แบบทดสอบวิชาพุทธประวัติ
1. พระลกุณฏกภัททิยเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? [gg34]
ก. ชำนาญมโนมยิทธิ
ข. แสดงธรรมอย่างวิจิตร
ค. แสดงธรรมไพเราะ
ง. มีเสียงไพเราะ

2. พระกาฬุทายีเถระอุปสมบทด้วยวิธีใด ? [gg23]
ก. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
ข. ติสรณคมนูปสัมปทา
ค. ญัตติจตุตถกรรม
ง. รับโอวาท ๓ ข้อ

3. ผ้าสังฆาฏิของพระสาวกรูปใด ที่พระพุทธเจ้าทรงรับไปครอง ? [gg14]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอานนท์
ง. พระราหุล

4. การทำบุญต่อนาม หมายถึงอะไร ? [gg44]
ก. งานทำบุญในบั้นปลายชีวิต
ข. งานทำบุญที่ญาติของผู้ป่วยจัดขึ้น
ค. งานทำบุญครบรอบอายุ
ง. งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ

5. พระปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาหา ต่างนัดหมายจะทำสามีจิกรรมใด ? [gg04]
ก. จักลุกขึ้นรับ
ข. จักรับบาตรจีวร
ค. จักไหว้
ง. จักจัดอาสนะถวาย

6. “ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ” เป็นความหมายของข้อใด ? [gg05]
ก. ธัมมจักร
ข. ธรรมจักษุ
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร

7. พระราหุล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? [gg26]
ก. เกิดในตระกูลสูง
ข. ใคร่ต่อการศึกษา
ค. มีทิพยจักษุญาณ
ง. สำรวมอินทรีย์

8. “ ความรักไม่มีที่สิ้นสุด ” เป็นความดำริเพื่อสลัดจากทุกข์ของใคร ? [gg25]
ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ
ง. พระอนุรุทธะ

9. สามเณรรูปใด ที่พระมหากัจจายนเถระบวชให้ ? [gg18]
ก. สามเณรเรวตะ
ข. สามเณรโสณกุฏิกัณณะ
ค. สามเณรบัณฑิต
ง. สามเณรสังกิจจะ

10. ใครนุ่งเปลือกไม้ ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ ? [gg38]
ก. พระพาหิยทารุจีริยะ
ข. พระปิลินทวัจฉะ
ค. พระสภิยะ
ง. พระนาลกะ

11. พิธีสวดถวายพรพระ จัดเป็นพิธีอะไร ? [gg48]
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ปกิณณกะ
ง. ทานพิธี

12. พระเถระรูปใด สมัยเป็นทารกถูกปลากินแต่ไม่ตาย ? [gg40]
ก. พระพากุละ
ข. พระโสภิตะ
ค. พระนาลกะ
ง. พระสุภูติ

13. “ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่ไม่เที่ยงดับไปแล้ว ” เป็นใจความที่พระยมกะสนทนากับใคร ? [gg11]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระยสะ

14. พระอุบาลี ก่อนบวชเคยมีตำแหน่งหน้าที่อะไร ? [gg27]
ก. ปุโรหิต
ข. มหาดเล็ก
ค. ภูษามาลา
ง. อำมาตย์

15. พระศาสดาทรงยกย่องใครว่าเป็นผู้ว่าง่าย ? [gg21]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระราหุล
ค. พระราธะ
ง. พระอานนท์

16. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในงานอะไร ? [gg45]
ก. มงคลสมรส
ข. ทำบุญอายุ
ค. ขึ้นบ้านใหม่
ง. ฉลองพระบวชใหม่

17. ข้อใด ไม่ใช่หัวข้อเทศนาในอนุปุพพีกถา ? [gg08]
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ภาวนา
ง. เนกขัมมะ

18. การทำบุญสัตตมวาร ได้แก่การทำบุญอะไร ? [gg50]
ก. ทำบุญครบ ๗ วัน
ข. ทำบุญครบ ๕๐ วัน
ค. ทำบุญครบ ๑๐๐ วัน
ง. ทำบุญครบรอบวันตาย

19. พระเถระรูปใด ตรึกมหาปุริสวิตก ๗ ประการ ? [gg29]
ก. พระอุบาลี
ข. พระอานนท์
ค. พระอนุรุทธะ
ง. พระนันทะ

20. พระเถระรูปใด ยืนขวางช้างนาฬาคีรีที่จะทำร้ายพระพุทธองค์ ? [gg30]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระนันทะ
ค. พระราหุล
ง. พระอานนท์

21. พระสาวกรูปใด ตั้งอยู่ในกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ? [gg24]
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระปุณณมันตานีบุตร
ค. พระราธะ
ง. พระกุมารกัสสปะ

22. พระสาวกรูปใด ไม่เรียกชื่อตามโคตร ? [gg10]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระปิณโฑลภารทวาชะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระมหากัจจายนะ

23. ข้อใด ไม่มีในศีล ๘ ? [gg42]
ก. ปาณาติปาตา เวรมณี
ข. อทินนาทานา เวรมณี
ค. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
ง. มุสาวาทา เวรมณี

24. ข้อใด หมายถึงงานอวมงคล ? [gg46]
ก. งานฉลองพระพุทธรูป
ข. งานฉลองกุฏิใหม่
ค. งานทำบุญสามหาบ
ง. งานโกนจุก

25. ในการทำสังคายนาครั้งแรก พระอุบาลีทำหน้าที่อะไร ? [gg28]
ก. เป็นผู้วิสัชนาพระธรรม
ข. เป็นผู้วิสัชนาพระวินัย
ค. เป็นผู้วิสัชนาพระสูตร
ง. เป็นผู้วิสัชนาพระอภิธรรม

26. พระสาคตเถระ ได้รับยกย่องว่าเลิศในด้านใด ? [gg36]
ก. ระลึกถึงชาติก่อนได้
ข. ให้โอวาทแก่ภิกษุบริษัท
ค. ฉลาดในเตโชกสิณ
ง. ทำให้ตระกูลเลื่อมใส

27. วักกลิมาณพ ออกบวชด้วยสาเหตุใด ? [gg37]
ก. ต้องการเห็นพระรูปโฉม
ข. เกิดศรัทธา
ค. เลื่อมใสในพระรูปโฉม
ง. ได้ตามเสด็จทุกโอกาส

28. นวกัมมาธิฏฐายี หมายถึงผู้ทำหน้าที่อะไร ? [gg13]
ก. ผู้สาธยายมนต์
ข. ผู้ปรารภวิปัสสนา
ค. ผู้ปัดกวาดบริเวณวิหาร
ง. ผู้ดูแลการก่อสร้าง

29. พระเถระรูปใด เคยมีอธิกรณ์เกี่ยวกับสตรีเพศ ? [gg35]
ก. พระมหากัจจายนะ
ข. พระโกณฑธานะ
ค. พระวักกลิ
ง. พระนันทะ

30. ข้อใด ไม่อยู่ในบทพุทธานุสสติ ? [gg49]
ก. อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สนฺทิฏฺ??โก อกาลิโก
ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

31. พระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ใช้สวดในงานอะไร ? [gg47]
ก. งานศพ
ข. งานฉลองอัฐิ
ค. งานทำบุญครบ ๗ วัน
ง. งานทำบุญครบ ๕๐ วัน

32. ใคร สามารถอธิบายคำที่ตรัสโดยย่อให้พิสดารแก่ภิกษุทั้งหลาย ? [gg19]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระอานนท์

33. วันพระเจ้าเปิดโลก หมายความว่าอย่างไร ? [gg43]
ก. วันพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสู่เทวโลก
ข. วันพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกทั้งปวง
ค. วันพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดา
ง. วันเทวดามนุษย์และสัตว์นรกพบเห็นกัน

34. พระปุณณมันตานีบุตรสนทนากับพระสารีบุตรด้วยเรื่องอะไร ? [gg22]
ก. สิกขา ๓
ข. อริยสัจ ๔
ค. วิสุทธิ ๗
ง. มรรค ๘

35. “ แก่ ๑ เจ็บ ๑ สิ้นทรัพย์ ๑ สิ้นญาติ ๑ ที่บุคคลบางคนต้องเข้าแล้วจึงออกบวช ” พระเจ้าโกรัพยะตรัสถามใคร ? [gg32]
ก. พระอุบาลี
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระสีวลี
ง. พระรัฐบาล

36. การศึกษาอนุพุทธประวัติ เพื่อรู้อะไร ? [gg01]
ก. ความเป็นมาบรรดาบุคคลผู้ตรัสรู้ตาม
ข. ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าผู้จะตรัสรู้ต่อไป
ค. ความเป็นมาของเหล่าพุทธสาวก
ง. ความเป็นมาของเหล่าพุทธสาวิกา

37. สถานที่เช่นไร ภิกษุไม่ควรจำพรรษา ? [gg41]
ก. วิหาร
ข. โพรงไม้
ค. ถ้ำ
ง. กุฏิ

38. ท่านผู้แรกถึงกระแสแห่งพระนิพพาน เป็นความหมายของข้อใด ? [gg02]
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอริยบุคคล

39. ใครสร้างวัดบุพพารามถวายพระพุทธเจ้า ? [gg15]
ก. นางวิสาขา
ข. จิตตคฤหบดี
ค. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ง. นางขุชชุตตรา

40. ข้อใด ไม่ใช่ธุดงค์ ๓ อย่างที่พระมหากัสสปะถือประจำ ? [gg16]
ก. ทรงผ้าบังสุกุล
ข. เที่ยวบิณฑบาต
ค. อยู่ป่า
ง. อยู่โคนไม้

41. ข้อใด เป็นเหตุให้พระเถระได้ชื่อว่า “ ปิณโฑลภารทวาช ” ? [gg33]
ก. เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย
ข. เป็นผู้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์
ค. เป็นผู้ฉันอาหารจุ
ง. เป็นผู้อดอาหารประท้วงเพื่อขอบวช

42. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? [gg06]
ก. ตรัสรู้ได้เร็ว
ข. รัตตัญญู
ค. มีปัญญามาก
ง. มีฤทธิ์มาก

43. ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ตรงกับความหมายในข้อใด ? [gg03]
ก. อริยบุคคล
ข. สาวก
ค. พหูสูต
ง. เอตทัคคะ

44. ท่านใดต่อไปนี้ มิได้เกี่ยวข้องกับพระสารีบุตรในฐานะญาติ ? [gg12]
ก. จุนทมาณพ
ข. อุปเสนมาณพ
ค. เรวตมาณพ
ง. สาคตมาณพ

45. ธรรมที่พระมหากัจจายนะแสดงว่า ทำให้คนทุกวรรณะเข้าถึงสวรรค์ได้ คือข้อใด ? [gg17]
ก. กุศลกรรมบถ
ข. บำเพ็ญตบะ
ค. เห็นสังขารตามเป็นจริง
ง. บูชายัญ

46. พระปิลินทวัจฉเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? [gg39]
ก. แสดงธรรมได้ไพเราะ
ข. ผู้จับสลากเป็นปฐม
ค. พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
ง. เป็นที่รักใคร่ของเทวดาทั้งหลาย

47. พระเถระรูปใด นิพพานกลางอากาศ ? [gg31]
ก. พระมหากัปปินะ
ข. พระวังคีสะ
ค. พระอานนท์
ง. พระพากุละ

48. พระพุทธเจ้าทรงเปล่งวาจาว่า “ อญฺญาสิ อญฺญาสิ ” คือข้อใด ? [gg07]
ก. เพราะทรงทราบว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้ว
ข. เพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว
ค. เพราะทรงเบิกบานพระทัย
ง. เพราะทรงโปรดปรานโกณฑัญญะ

49. พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ? [gg20]
ก. ทรงจีวรเศร้าหมอง
ข. ยินดีในฌานสมาบัติ
ค. ฉลาดในเตโชกสิณ
ง. ตรัสรู้ฉับพลัน

50. เพราะเหตุไร พระอุรุเวลกัสสปะจึงขอบวชในพระพุทธศาสนา ? [gg09]
ก. เพราะถูกพระพุทธเจ้าทรมานด้วยฤทธิ์
ข. เพราะกลัวอภินิหารของพระพุทธเจ้า
ค. เพราะพระพุทธเจ้าทรงขอร้องให้บวช
ง. เพราะพิจารณาเห็นว่าลัทธิของตนไม่มีสาระ