แบบทดสอบวิชาอนุพุทธประวัติ
1. พระพาหิยะได้รับเอตทัคคะด้านใด? [gg40]
ก.มีบริวารมาก
ข.ตรัสรู้เร็ว
ค.ชำนาญในมโนมยิทธิ
ง.เป็นที่รักใคร่ของเทวดา

2. พระสาวกที่ตั้งอยู่ในคุณเช่นไรแล้วสอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้นคือใคร? [gg30]
ก.พระมหากัจจายนะ
ข.พระปุณณมันตานีบุตร
ค.พระราธะ
ง.พระอานนท์

3. ผ้าชนิดใดพระพุทธเจ้าประทานแก่พระมหากัสสปะ? [gg21]
ก.ผ้าบังสุกุล
ข.ผ้าสังฆาฏิ
ค.ผ้าอุตตราสงค์
ง.ผ้าอันตรวาสก

4. ส่วนสุด๒อย่างอยู่ในพระสูตรใด? [gg06]
ก.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข.อนัตตลักขณสูตร
ค.อาทิตตปริยายสูตร
ง.เวทนาปริคคหสูตร

5. อัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะบรรจุไว้ที่ใด? [gg19]
ก.ใกล้ประตูเวฬุวนาราม
ข.ใกล้ประตูเวฬุวคาม
ค.ใกล้ประตูบุพพาราม
ง.ใกล้ประตูเชตวนาราม

6. พระสาวกรูปใดชื่อว่าเป็นยอดกตัญญู? [gg17]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระราหุล
ค.พระอัสสชิ
ง.พระอานนท์

7. พระสาวกรูปใดยอมอดข้าวตายถ้าไม่ได้ออกบวช? [gg36]
ก.พระมหากัปปินะ
ข.พระรัฐบาล
ค.พระปิลินทวัจฉะ
ง.พระอานนท์

8. “หมู่มนุษย์ในโลกนี้อาศัยอะไรจึงบูชายัญ”ใครเป็นผู้ถาม? [gg27]
ก.โมฆราชมาณพ
ข.ปิงคิยมาณพ
ค.ปุณณกมาณพ
ง.เมตตคูมาณพ

9. พระสาวกรูปใดออกบวชเพราะเพื่อนชวน? [gg35]
ก.พระอนุรุทธะ
ข.พระภัททิยะ
ค.พระรัฐบาล
ง.พระพากุละ

10. พระสาวกรูปใดอยู่ในครรภ์ของมารดานานถึง๗ปี๗เดือน๗วัน? [gg34]
ก.พระทัพพมัลลบุตร
ข.พระสีวลี
ค.พระวังคีสะ
ง.พระจูฬปันถก

11. พระสาวกรูปใดมักเรียกคนอื่นว่า“คนถ่อย”? [gg38]
ก.พระสุภูติ
ข.พระปิณโฑลภารทวาชะ
ค.พระปิลินทวัจฉะ
ง.พระวักกลิ

12. ดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าอย่างไร? [gg05]
ก.สิ่งทั้งมวลล้วนเป็นทุกข์
ข.สิ่งทั้งมวลล้วนไม่เที่ยง
ค.สิ่งทั้งมวลล้วนเป็นอนัตตา
ง.สิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา

13. ทำบุญ“สัตตมวาร”หมายถึงการทำบุญเช่นไร? [gg46]
ก.ครบ๗วัน
ข.ครบ๕๐วัน
ค.ครบ๑๐๐วัน
ง.ครบ๑ปี

14. มัชฌิมาปฏิปทามีความหมายว่าอย่างไร? [gg07]
ก.การปฏิบัติทางสายกลาง
ข.การหมกมุ่นในกาม
ค.การทรมานตน
ง.การบรรลุมรรคผล

15. “ทักขิณานุปทาน”มีความหมายตรงกับข้อใด? [gg47]
ก.ทำบุญวันเกิด
ข.ทำบุญอายุ
ค.ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ง.ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย

16. พระสารีบุตรสรรเสริญพระราธะว่าอย่างไร? [gg31]
ก.ว่าง่ายสอนง่าย
ข.ใคร่การศึกษา
ค.มีปฏิภาณดี
ง.สำรวมอินทรีย์

17. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนิยมสวดในงานอะไร? [gg45]
ก.งานทำบุญอายุ
ข.งานฉลองพระบวชใหม่
ค.งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ง.งานมงคลสมรส

18. พระลกุณฏกภัททิยะได้รับเอตทัคคะด้านใด? [gg33]
ก.ปรารภความเพียร
ข.แสดงธรรมได้วิจิตร
ค.แสดงธรรมไพเราะ
ง.มีเสียงไพเราะ

19. พระสาวกรูปใดปรารถนาได้รับโอวาทเท่าเม็ดทรายในกำมือทุกวัน? [gg32]
ก.พระอานนท์
ข.พระจุนทะ
ค.พระราหุล
ง.พระปิลินทวัจฉะ

20. อาทิตตปริยายสูตรมุ่งแสดงถึงเรื่องใด? [gg11]
ก.โทษของการบูชาไฟ
ข.โทษของไฟคือราคะโทสะโมหะ
ค.โทษของการบูชาพระอาทิตย์
ง.โทษของการบูชายัญ

21. พระสารีบุตรได้รับตำแหน่งใดในพระพุทธศาสนา? [gg16]
ก.อัครสาวกเบื้องซ้าย
ข.อัครสาวกเบื้องขวา
ค.ภัตตุทเทสก์
ง.พุทธอุปัฏฐาก

22. งานทำบุญต่อนามคือทำบุญอะไร? [gg48]
ก.ต่ออายุ
ข.เปลี่ยนชื่อ
ค.รับบุตรผู้เกิดใหม่
ง.สะเดาะเคราะห์

23. นักบวชประเภทใดเกล้าผมเป็นเซิง? [gg09]
ก.ฤษี
ข.อเจลก
ค.ปริพาชก
ง.ชฎิล

24. พระสาวกรูปใดออกบวชเพราะต้องการเห็นพระพุทธเจ้า? [gg39]
ก.พระสาคตะ
ข.พระโสภิตะ
ค.พระวักกลิ
ง.พระรัฐบาล

25. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใครเป็นครั้งแรก? [gg02]
ก.ปัญจวัคคีย์
ข.อาฬารดาบส
ค.อุทกดาบส
ง.ตปุสสะ-ภัลลิกะ

26. พระสาวกรูปใดบวชแล้วไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน๗วัน? [gg15]
ก.พระอัสสชิ
ข.พระอุรุเวลกัสสปะ
ค.พระสารีบุตร
ง.พระโมคคัลลานะ

27. ข้อใดไม่ใช่เอตทัคคะของพระอานนท์? [gg25]
ก.เป็นพหุสูต
ข.มีสติ
ค.แสดงธรรมได้ไพเราะ
ง.มีความเพียร

28. ใครได้รับเอตทัคคะด้านทรงจีวรเศร้าหมอง? [gg28]
ก.พระเหมกะ
ข.พระนันทกะ
ค.พระโมฆราช
ง.พระอชิตะ

29. เทศน์มหาชาติคือเทศน์เรื่องอะไร? [gg42]
ก.พระเจ้า๕๐๐ชาติ
ข.พระเจ้า๑๐๐ชาติ
ค.พระเจ้า๑๐ชาติ
ง.พระเวสสันดรชาดก

30. “เราจักไม่ชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุล”พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน? [gg18]
ก.ถ้ำสุกรขาตา
ข.บ้านนางโมคคัลลี
ค.บ้านกัลลวาลมุตตคาม
ง.บ้านเวฬุวคาม

31. ข้อใดไม่ใช่คำพูดของพระอัสสชิ? [gg13]
ก.เราเป็นผู้ใหม่
ข.บวชยังไม่นาน
ค.เพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้
ง.อาจแสดงธรรมโดยพิสดาร

32. “ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งกิเลสธุลี”เป็นคำพูดของใคร? [gg20]
ก.อุปติสสมาณพ
ข.โกลิตมาณพ
ค.ปิปผลิมาณพ
ง.อชิตมาณพ

33. คำถวายสังฆทานว่า“สงฺฆสฺสนิยฺยาเทม”ใช้ถวายของเช่นไร? [gg49]
ก.ของเล็กๆน้อยๆ
ข.ของที่มีชีวิต
ค.ของที่ยกถวายได้
ง.ของที่ยกถวายไม่ได้

34. ใครวิสัชนาพระวินัยในการทำสังคายนาครั้งแรก? [gg24]
ก.พระอุบาลีเถระ
ข.พระอานนทเถระ
ค.พระอนุรุทธเถระ
ง.พระมหากัสสปเถระ

35. พระพุทธองค์ทรงโปรดพระมารดาด้วยเทศนาอะไร? [gg43]
ก.พระวินัย
ข.พระสูตร
ค.พระอภิธรรม
ง.พระไตรลักษณ์

36. วันเทโวโรหณะคือวันอะไร? [gg44]
ก.วันตักบาตรข้าวสาร
ข.วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาต
ค.วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
ง.วันที่พระพุทธเจ้าออกพรรษา

37. คำถวายสังฆทานว่า“สงฺฆสฺสโอโณชยาม”ใช้ถวายของเช่นไร? [gg50]
ก.ของที่ยกถวายได้
ข.ของที่ยกถวายไม่ได้
ค.ของที่มีราคาสูง
ง.ของที่พระจับต้องไม่ได้

38. เหตุใดโสณกุฏิกัณณะต้องเป็นสามเณรอยู่ถึง๓ปีจึงได้อุปสมบท? [gg26]
ก.พระพุทธองค์ไม่ทรงบวชให้
ข.สงฆ์ไม่เป็นใหญ่รับบวชกุลบุตร
ค.ไม่มีพระอุปัชฌาย์บวชให้
ง.อวันตีชนบทมีภิกษุไม่ถึง๑๐รูป

39. อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร? [gg14]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ค.พระอัสสชิ
ง.พระยสะ

40. วันเข้าพรรษาตรงกับวันอะไร? [gg41]
ก.วันขึ้น๑ค่ำเดือน๘
ข.วันแรม๑ค่ำเดือน๘
ค.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘
ง.วันแรม๑๕ค่ำเดือน๘

41. นทีกัสสปะตั้งอาศรมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด? [gg10]
ก.อจิรวดี
ข.ยมุนา
ค.เนรัญชรา
ง.คยา

42. พระมหากัสสปะนิพพานที่เมืองใด? [gg23]
ก.เมืองสาวัตถี
ข.เมืองราชคฤห์
ค.เมืองเวสาลี
ง.เมืองสาเกต

43. พระมหากัสสปะทราบข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานจากนักบวชกลุ่มใด? [gg22]
ก.นิครนถ์
ข.อเจลก
ค.อาชีวก
ง.ชฎิล

44. พระสาวกรูปใดเป็นบุตรของภิกษุณี? [gg37]
ก.พระมหากัปปินะ
ข.พระปิณโฑลภารทวาชะ
ค.พระเรวตะ
ง.พระกุมารกัสสปะ

45. พระสาวกที่อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจารูปแรกคือใคร? [gg29]
ก.พระราธะ
ข.พระปุณณมันตานีบุตร
ค.พระจูฬปันถก
ง.พระราหุล

46. การบูชาไฟเป็นข้อปฏิบัติของใคร? [gg08]
ก.นิครนถ์
ข.ฤษี
ค.ชฎิล
ง.สันยาสี

47. พระอัญญาโกณฑัญญะนิพพานที่ไหน? [gg04]
ก.ใกล้สระโบกขรณีเมืองสาวัตถี
ข.ใกล้สระฉัททันต์ป่าหิมพานต์
ค.ใกล้สระอาบน้ำเมืองราชคฤห์
ง.ใกล้สระล้างบาปเมืองเวสาลี

48. ก่อนบวชพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใด? [gg03]
ก.ศาสนศาสตร์
ข.ดาราศาสตร์
ค.โหราศาสตร์
ง.ไสยศาสตร์

49. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับเอตทัคคะด้านใด? [gg12]
ก.มีญาติพี่น้องมาก
ข.มีบริวารมาก
ค.มีอุปัฏฐากมาก
ง.มีผู้เลื่อมใสมาก

50. อนุพุทธะองค์แรกในพระพุทธศาสนาคือใคร? [gg01]
ก.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.พระวัปปะ
ค.พระภัททิยะ
ง.พระอัสสชิ