แบบทดสอบวิชาอนุพุทธประวัติ
1. โกลิตปริพาชก กับพระมหาโมคคัลลานะ เกี่ยวพันกันอย่างไร ? [gg18]
ก.โกลิตเป็นพี่
ข.เป็นบุคคลเดียวกัน
ค.พระมหาโมคัลลานะเป็นพี่
ง.ไม่เกี่ยวพันกันแต่อย่างใด

2. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก เรียกว่าวันอะไร ? [gg44]
ก.วันเข้าพรรษา
ข.วันพระ
ค.วันเทโวโรหณะ
ง.ถูกทุกข้อ

3. การที่พระสงฆ์ร่วมกันสาธยายมนต์ในงานมงคล เรียกว่าอะไร ? [gg43]
ก.เจริญพระพุทธมนต์
ข.สวดพระปริตร
ค.สวดมนต์
ง.สวดพระพุทธมนต์

4. พระอัญญาโกณฑัญญะ ประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่ใด ? [gg04]
ก.พาราณสี
ข.กบิลพัสดุ์
ค.โทณวัตถุคาม
ง.อุรุเวลาเสนานิคม

5. พระมหากัจจายนะ เป็นบุตรของใคร ? [gg14]
ก.ราธพราหมณ์
ข.พระเจ้าจัณฑปัชโชต
ค.กัจจายนพราหมณ์
ง.กัญจนพราหมณ์

6. พระอานนทเถระ ปรินิพพานที่ไหน ? [gg34]
ก.กลางป่า
ข.กลางบ้าน
ค.กลางวัด
ง.กลางอากาศ

7. ผู้ที่ถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่พระสารีบุตร คือใคร ? [gg19]
ก.ราธพราหมณ์
ข.นันทกุมาร
ค.ปิงคิยมาณพ
ง.ปุณณมันตานีบุตร

8. พราหมณ์พาวรีได้บรรลุธรรมชั้นเสขภูมิ เพราะฟังธรรมจากใคร ? [gg37]
ก.พระศาสดา
ข.โมฆราชมาณพ
ค.ปิงคิยมาณพ
ง.อชิตมาณพผู้เป็นหัวหน้า

9. พระรัฐบาล แสดงธรรมุทเทศแก่ใคร ? [gg35]
ก.พระเจ้าอุเทน
ข.พระเจ้าลิจฉวี
ค.พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง.พระเจ้าโกรัพยะ

10. เวไนยชนที่พระพุทธเจ้า ทรงประสงค์จะเผื่อแผ่สุขให้ครั้งแรก คือใคร ? [gg10]
ก.อาฬารดาบส และอุทกดาบส
ข.พระเจ้าพิมพิสาร
ค.โกณฑัญญะ และพวก
ง.พระพุทธมารดา

11. ผู้ที่เปรียบเหมือนแม่นมเลี้ยงดูบุตร คือใคร ? [gg12]
ก.พระมหาโมคคัลลานะ
ข.พระสารีบุตรเถระ
ค.พระมหากัสสปะ
ง.พระจุนทเถระ

12. พิธีสวดพระอภิธรรม จัดเข้าในหมวดไหนในศาสนพิธี ? [gg48]
ก.กุศลพิธี
ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี
ง.ปกิณณกะ

13. คำว่า “ อาวาหมงคล ” หมายความว่าอย่างไร ? [gg45]
ก.เจ้าสาวไปอยู่บ้านเจ้าบ่าว
ข.เจ้าบ่าวไปอยู่บ้านเจ้าสาว
ค.เจ้าบ่าวเจ้าสาวแยกกันอยู่
ง.เจ้าบ่าวเจ้าสาวสร้างบ้านใหม่

14. พระอานนทเถระรับหน้าที่ใด ในคราวทำปฐมสังคายนา ? [gg40]
ก.เป็นประธานสงฆ์
ข.วิสัชนาพระธรรม
ค.วิสัชนาพระวินัย
ง.อุปัฏฐากพระมหากัสสปะ

15. พระอุบาลีเถระ เมื่อยังไม่ได้อุปสมบทมีอาชีพอะไร ? [gg33]
ก.เลี้ยงม้า
ข.ยิงธนู
ค.ตัดผม
ง.สอนหนังสือ

16. ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า “ เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ” ตรงกับข้อใด ? [gg02]
ก.อริยบุคคล
ข.สาวก
ค.เอตทัคคะ
ง.พหุสุตะ

17. พระบรมศาสดา ทรงยกย่องพระราหุลว่าอย่างไร ? [gg22]
ก.เป็นผู้เลิศด้านพหูสูต
ข.เป็นผู้เลิศด้านมีตระกูลสูง
ค.เป็นผู้เลิศด้านใฝ่ในการศึกษา
ง.เป็นผู้เลิศด้านทรงพระวินัย

18. พระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวชด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา รูปแรก คือ…? [gg03]
ก.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.พระยสะ
ค.พระสารีบุตร
ง.พระราธะ

19. พระเถระรูปใด นิพพานในคืนวันเพ็ญเดือนกัตติกามาส ? [gg13]
ก.พระมหาโมคคัลลานะ
ข.พระยสเถระ
ค.พระมหากัสสปะ
ง.พระสารีบุตรเถระ

20. พระสีวลี เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด ? [gg36]
ก.มีลาภมาก
ข.มีบริวารมาก
ค.มีบุญมาก
ง.มีปัญญามาก

21. พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุพระอรหัตตผล เมื่อดิถีใด ? [gg09]
ก.ขึ้น ๑๕ ค่ำ แห่งอาสาฬหมาส
ข.ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ค.แรม ๕ ค่ำ แห่งอาสาฬหมาส
ง.แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

22. ใครเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระราหุลกุมาร ? [gg21]
ก.พระอนุรุทธเถระ
ข.พระอานนทเถระ
ค.พระอุบาลีเถระ
ง.พระสารีบุตรเถระ

23. อชิตมาณพ เป็นศิษย์ของใคร ? [gg15]
ก.ปิงคิยะ
ข.พาวรี
ค.อัสสกะ และอาฬกะ
ง.ปเสนทิโกศล

24. “ พิจารณาโลกนี้อย่างไร ความตายจึงจักไม่แลเห็น ” ใครทูลถาม ? [gg38]
ก.อชิตมาณพ
ข.โมฆราชมาณพ
ค.ปิงคิยมาณพ
ง.โธตกมาณพ

25. ข้อใดให้คำนิยามความหมายแห่งคำว่า “ อนุพุทธะ ” ถูกต้องที่สุด ? [gg01]
ก.พระภิกษุสงฆ์ ผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า
ข.พระสาวก ผู้มีความรู้น้อย
ค.พระสาวก ผู้บวชตามพระพุทธเจ้า
ง.พระสาวก ผู้รู้ตามพระพุทธเจ้า

26. พระมหากัจจายนะ เป็นเลิศในด้านใด ? [gg29]
ก.รัตตัญญู
ข.อธิบายคำย่อให้กว้างขวาง
ค.ทรงจีวรเศร้าหมอง
ง.ทรงวินัย

27. ผู้ได้รับยกย่องว่ามีบริวารมาก คือใคร ? [gg06]
ก.พระอุรุเวลกัสสปะ
ข.พระยสะ
ค.พระสารีบุตร
ง.พระวัปปะ

28. 1gg27 []
ผู้เลื่อมใส เพราะถือเสียงเป็นประมาณ เรียกว่า… ?
ก.รูปัปปมาณิกา
ข.ธัมมัปปมาณิกา
ค.โฆสัปปมาณิกา

29. อุปติสสะ และโกลิตะ ครั้งแรกบวชในสำนักของใคร ? [gg07]
ก.ปิปผลิ
ข.สัญชัย
ค.จุนทะ
ง.ราธะ

30. ในวันที่พระศาสดาปรินิพพาน มีพระมหาสาวกรูปใดอยู่ด้วย ? [gg26]
ก.พระอานนท์ กับพระอนุรุทธะ
ข.พระสารีบุตร กับพระมหาโมคคัลลานะ
ค.พระอุบาลี กับพระยมกะ
ง.พระโมฆราช กับพระปิงคิยะ

31. พระสาวกรูปใด เป็นยอดแห่งผู้ว่าง่ายในพระธรรมวินัย ? [gg28]
ก.พระอนุรุทธะ
ข.พระอานนท์
ค.พระราธะ
ง.พระฉันนะ

32. ใครบรรลุพระอรหันต์ เพราะฟังธรรมอย่างเดียวกัน ๒ ครั้ง ? [gg05]
ก.ยสกุลบุตร
ข.อุปติสสปริพาชก
ค.โกณฑัญญดาบส
ง.โกลิตปริพาชก

33. ใครปรารภที่จะทำสังคายนา ตั้งแต่พระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ ? [gg39]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระอานนท์
ค.พระอุบาลี
ง.พระสารีบุตร

34. อัฐิธาตุของพระมหาโมคคัลลานเถระบรรจุไว้ ณ ที่ใด ? [gg23]
ก.กรุงราชคฤห์
ข.บุพพาราม
ค.เวฬุวนาราม
ง.มหาติฏฐคาม

35. วัดเชตวัน กรุงสาวัตถี ใครสร้างถวาย ? [gg32]
ก.นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
ข.จิตตคฤหบดี
ค.พระเจ้าพิมพิสาร
ง.อนาถปิณฑิกเศรษฐี

36. คำนมัสการพระรัตนตรัย เริ่มต้นด้วยคำว่า…? [gg42]
ก.นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต …
ข.อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา …
ค.โย โส ตะถาคะโต อะระหัง …
ง.โย โส สวากขาโต …

37. วัดบุพพาราม กรุงสาวัตถี ใครดูแลการก่อสร้างจนเสร็จ ? [gg31]
ก.วิสสุกรรมเทพบุตร
ข.พระอานนท์
ค.พระมหาโมคคัลลานะ
ง.อนาถปิณฑิกเศรษฐี

38. ในครั้งพุทธกาล แบ่งสังฆทานไว้กี่ประเภท ? [gg49]
ก.๔ ประเภท
ข.๕ ประเภท
ค.๖ ประเภท
ง.๗ ประเภท

39. ยสกุลบุตรเกิดความเบื่อหน่าย เพราะเหตุใด ? [gg11]
ก.เพราะได้ฟังอนุปุพพีกถา
ข.เพราะเห็นซากศพที่ทิ้งในป่าช้า
ค.เพราะเห็นอาการอันแปลกของหมู่บริวาร
ง.เพราะได้เห็นธรรมพิเศษแล้ว

40. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าเช่นไร ? [gg50]
ก.ผ้าเช็ดหน้า
ข.ผ้าเช็ดเท้า
ค.ผ้าอาบน้ำฝน
ง.ผ้าถูพื้น

41. พระมหากัสสปเถระ ทราบข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานจากใคร ? [gg25]
ก.พระอานนท์ส่งคนมาบอก
ข.ทราบด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์
ค.เทวดาจำแลงเป็นพราหมณ์มาบอก
ง.อาชีวกผู้หนึ่งบอก

42. แบบแผนที่ผู้นับถือพระศาสนาพึงปฏิบัติ เรียกว่าอะไร ? [gg41]
ก.ศาสนพิธี
ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี
ง.กุศลพิธี

43. คำว่า “ สวดมาติกา ” ในราชการงานหลวง ใช้คำไหน ? [gg47]
ก.สวดสัตตมวาร
ข.สดับพระมาติกา
ค.สดับปกรณ์
ง.สดับพระอภิธรรม

44. พระสาวกรูปใด เป็นเลิศด้านทิพยจักษุ ? [gg30]
ก.พระมหากัจจายนะ
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระอนุรุทธะ
ง.พระปุณณมันตานีบุตร

45. พระธรรมเสนาบดี เป็นชื่อเรียกพระเถระรูปไหน ? [gg09]
ก.พระสารีบุตร
ข.พระมหากัสสปะ
ค.พระราธะ
ง.พระยสะ

46. พระมหากัสสปเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นเยี่ยมในด้านไหน ? [gg24]
ก.รัตตัญญู
ข.ทิพยจักษุ
ค.มีบริวารมาก
ง.ธุดงควัตร

47. ใครมีความเห็นว่า “ สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบหมด ” ? [gg17]
ก.อุปติสสปริพาชก
ข.สุภัททวุฑฒบรรพชิต
ค.ยสกุลบุตร
ง.ทีฆนขปริพาชก

48. เมื่อนิมนต์พระไปงานทำบุญสัตตมวาร จะใช้ฎีกานิมนต์ว่าอย่างไร ? [gg46]
ก.เจริญพระพุทธมนต์
ข.เจริญมนต์
ค.สวดมนต์
ง.สวดพระพุทธมนต์

49. เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรเถระ ประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ? [gg16]
ก.นาลันทคาม
ข.เชตวันมหาวิหาร
ค.บุพพาราม
ง.กรุงราชคฤห์

50. กาฬุทายีเป็นคนสนิทของใคร ? [gg20]
ก.ราธพราหมณ์
ข.นันทกุมาร
ค.พระมหาบุรุษ
ง.ปุณณมาณพ