แบบทดสอบวิชาอุโสถศีล
1. ข้อใด เป็นวิธีการรักษาอุโบสถสมัยพุทธกาล ? [gg08]
ก. รักษาศีล ๘
ข. อดอาหาร
ค. รับสรณคมน์
ง. ถูกทุกข้อ

2. ปกติอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ? [gg13]
ก. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
ข. คราวละ ๓ วัน
ค. ตลอด ๓ เดือน
ง. ตลอด ๔ เดือน

3. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบทำให้ศีลข้อมุสาวาทขาด ? [gg26]
ก. เรื่องไม่จริง
ข. รู้ว่าเรื่องไม่จริง
ค. จิตคิดจะพูดให้ผิด
ง. คนอื่นเข้าใจ

4. ผู้สมาทานปฏิชาครอุโบสถ ต้องรักษาศีลอะไร ? [gg39]
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๓๑๑

5. การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในพิธีใด ? [gg02]
ก. บุญพิธี
ข. กุศลพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกะ

6. เมื่อถึงวันอุโบสถ ใครสมาทานรักษาศีลอุโบสถ ? [gg17]
ก. ภิกษุ
ข. สามเณร
ค. อุบาสก อุบาสิกา
ง. คนทั่วไป

7. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบทำให้ศีลข้อปาณาติบาตขาด ? [gg23]
ก. สัตว์มีชีวิต
ข. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
ค. จิตคิดจะฆ่า
ง. สัตว์ตายด้วยความคิดนั้น

8. คำพูดเช่นใด ห้ามผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลพูด ? [gg44]
ก. คำหยาบ
ข. คำเพ้อเจ้อ
ค. คำส่อเสียด
ง. ถูกทุกข้อ

9. การแสดงธรรมกัณฑ์อุโบสถ ตรงกับการเทศน์ในข้อใด ? [gg22]
ก. เทศน์มหาชาติ
ข. เทศน์ตามกาลนิยม
ค. เทศน์งานมงคล
ง. เทศน์งานอวมงคล

10. ข้อใด ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถไม่พึงกระทำ ? [gg18]
ก. นับอายุและวัย
ข. สนทนาถึงลูกถึงคน
ค. ฟังธรรม
ง. เล่าเรื่องพุทธประวัติ

11. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลเช่นไร ได้ผลน้อยที่สุด ? [gg34]
ก. ต้องการชื่อเสียง
ข. ต้องการผลบุญ
ค. ต้องการความสงบ
ง. ถูกทุกข้อ

12. อุโบสถใด ให้ผู้สมาทานรักษาได้รับผลมากที่สุด ? [gg33]
ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. นิคัณฐอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. ไม่มีข้อถูก

13. ในปัญจุโปสถชาดก ฤาษีเห็นว่า อะไรเป็นคุณใหญ่ ในโลกนี้ ? [gg29]
ก. ชาติตระกูล
ข. ศีล
ค. เมตตา
ง. ขันติ

14. เมื่อรักษาอุโบสถศีลครบวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้ว พึงปฏิบัติอย่างไร ? [gg49]
ก. กล่าวคำลาพระรัตนตรัย
ข. กล่าวคำลาศีล
ค. กล่าวคำลาสิกขา
ง. การสมาทานสิ้นสุดเอง

15. อุโบสถศีล มี ๘ …… ? [gg05]
ก. ข้อ
ข. หมวด
ค. สิกขา
ง. สิกขาบท

16. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ? [gg12]
ก. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
ข. คราวละ ๓ วัน
ค. ตลอด ๓ เดือน
ง. ตลอด ๔ เดือน

17. คำว่า อพรหมจรรย์ หมายถึงข้อใด ? [gg25]
ก. การเสพอสัทธรรม
ข. การเสพยาบ้า
ค. การเสพบัณฑิต
ง. การเสพคนพาล

18. คำว่า พุท?ธํ สรณํ คจ?ฉามิ เป็นคำอะไร ? [gg20]
ก. คำบูชาพระรัตนตรัย
ข. คำประกาศอุโบสถ
ค. คำรับสรณคมน์
ง. คำอาราธนาศีล

19. การรักษาอุโบสถศีล มีประโยชน์อย่างไร ? [gg50]
ก. ละความชั่วได้
ข. เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิ
ค. เป็นที่ตั้งแห่งปัญญา
ง. ถูกทุกข้อ

20. พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ในอุโบสถสูตรว่า สิ่งที่จะชำระจิตใจที่เศร้าหมองด้วยอำนาจ กิเลสให้บริสุทธิ์ได้นั้น คืออะไร ? [gg35]
ก. ถวายสังฆทาน
ข. รดน้ำมนต์
ค. ไหว้พระ ๙ วัด
ง. นึกถึงศีล

21. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงรับประทานอาหารให้เสร็จเวลาใด ? [gg43]
ก. ก่อนเพล
ข. ก่อนเที่ยง
ค. เที่ยงครึ่ง
ง. ก่อนบ่ายโมง

22. ข้อใด ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลบริโภคในเวลาวิกาลไม่ได้ ? [gg27]
ก. น้ำซุป
ข. เนยข้น
ค. น้ำผึ้ง
ง. น้ำอ้อย

23. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบทำให้ศีลข้ออทินนาทานขาด ? [gg24]
ก. ทรัพย์มีเจ้าของ
ข. รู้ว่าทรัพย์มีเจ้าของ
ค. จิตคิดจะลักทรัพย์นั้น
ง. ลักมาได้เพราะคนอื่นช่วย

24. คำว่า “ สรณคมน์ ” คืออะไร ? [gg40]
ก. รัตนะ ๓
ข. โอวาท ๓
ค. อริยสัจ ๔
ง. ศีล ๘

25. อุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? [gg32]
ก. ปฏิชาครอุโบสถ
ข. นิคัณฐอุโบสถ
ค. โคปาลกอุโบสถ
ง. ปาฏิหาริยอุโบสถ

26. เพราะเหตุใด ผู้รักษาอุโบสถศีล จึงต้องงดการประดับร่างกาย ? [gg46]
ก. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
ข. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความกังวล
ค. เพราะเป็นข้าศึกแก่กุศล
ง. เพราะเป็นข้าศึกแก่อกุศล

27. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล มีอาการเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ตรงกับข้อใด ? [gg38]
ก. พูดเรื่องกิน
ข. พูดเรื่องลูกหลาน
ค. มีแต่ความอยากได้
ง. ถูกทุกข้อ

28. ข้อใด ไม่มีความจำเป็นในการรักษาอุโบสถศีล ? [gg21]
ก. รับสรณคมน์
ข. สมาทานศีล ๘
ค. สมาทานรักษาเองก็ได้
ง. ต้องสมาทานรักษาที่วัด

29. อาการเช่นไร เรียกว่า การรักษาศีล ? [gg09]
ก. การละเมิดข้อห้าม
ข. การไม่พูดคุยกัน
ค. การเว้นจากข้อห้าม
ง. ถูกทุกข้อ

30. ข้อใด เป็นวิธีการรักษาอุโบสถนอกพุทธกาล ? [gg07]
ก. รักษาศีล ๕
ข. อดอาหาร
ค. สมาทานศีล ๘
ง. รับสรณคมน์

31. ผู้รักษาอุโบสถศีลไม่รู้ว่าน้ำมีตัวสัตว์ ดื่มเข้าไป ศีลขาดหรือไม่ ? [gg48]
ก. ขาด เพราะสัตว์มีชีวิต
ข. ขาด เพราะสัตว์ตาย
ค. ไม่ขาด เพราะไม่รู้ว่ามีตัวสัตว์
ง. ไม่ขาด เพราะต้องรักษาชีวิต

32. คำว่า “ วางทอนไม้ ” ในอุโบสถสูตร มีความหมายว่าอย่างไร ? [gg47]
ก. งดฆ่าสัตว์
ข. งดลักทรัพย์
ค. งดจี้ปล้น
ง. งดคบคนพาล

33. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ? [gg06]
ก. ให้ทาน
ข. ฟังเทศน์
ค. นั่งสมาธิ
ง. ถูกทุกข้อ

34. ข้อใด ไม่ใช่อุโบสถศีล ? [gg31]
ก. ไม่ใช้เครื่องหอม
ข. ไม่ดูการละเล่น
ค. ไม่จับเงินทอง
ง. ไม่ใช้เครื่องลาดวิจิตร

35. พระอรหันต์ได้ชื่อว่ามีถ้อยคำมั่นคง ไม่ลวงโลก เพราะศีลข้อใด ? [gg37]
ก. เว้นอาหารในเวลาวิกาล
ข. ประพฤติพรหมจรรย์
ค. เว้นจากการพูดเท็จ
ง. เว้นจากการดื่มน้ำเมา

36. อุโบสถใด ที่นิยมสมาทานรักษาในวันพระข้างขึ้น ข้างแรม ? [gg10]
ก. ปกติอุโบสถ
ข. อริยอุโบสถ
ค. นิคัณฐอุโบสถ
ง. สังฆอุโบสถ

37. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาช่วงฤดูใด ? [gg11]
ก. ฤดูร้อน
ข. ฤดูฝน
ค. ฤดูหนาว
ง. ฤดูใบไม้ผลิ

38. ข้อใด กล่าวถึงพิธีรักษาอุโบสถได้ถูกต้อง ? [gg04]
ก. ประกาศอุโบสถแล้ว อาราธนาศีล
ข. อาราธนาศีลแล้ว ประกาศอุโบสถ
ค. อาราธนาศีลแล้ว อธิษฐานอุโบสถ
ง. อธิษฐานอุโบสถแล้ว ประกาศอุโบสถ

39. ในปัญจุโปสถชาดก ใครรักษาอุโบสถเพื่อข่มความโกรธ ? [gg15]
ก. ฤาษี
ข. งู
ค. หมี
ง. สุนัขจิ้งจอก

40. คำประกาศอุโบสถ กำหนดให้ทำต่อจากขั้นตอนใด ? [gg19]
ก. บูชาพระรัตนตรัย
ข. รับสรณคมน์
ข. อาราธนาศีล
ง. สมาทานศีล

41. คำว่า “ อุโบสถศีล ” หมายถึงศีลอะไร ? [gg01]
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗

42. ข้อใด ไม่ตรงกับวันในปฏิชาครอุโบสถ ? [gg14]
ก. วันรับ
ข. วันส่ง
ค. วันรักษา
ง. วันลา

43. อัชฌาจารณียวัตถุ (วัตถุที่จะพึงประพฤติล่วง) เป็นองค์ของอุโบสถศีลข้อใด ? [gg30]
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. อพรหมจรรย์
ง. มุสาวาท

44. ในปัญจุโปสถชาดก ใครรักษาอุโบสถเพื่อข่มความโลภ ? [gg16]
ก. ฤาษี
ข. นกพิราบ
ค. หมี
ง. สุนัขจิ้งจอก

45. ข้อใด ไม่ผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ? [gg28]
ก. ทาน้ำหอมดับกลิ่นตัว
ข. ทาน้ำมันให้ผมอยู่ทรง
ค. ทาแป้งรักษาโรคคัน
ง. ทาแป้งดับความร้อน

46. ใครกราบทูลพระผู้มีพระภาค ให้ทรงบัญญัติอุโบสถ ? [gg03]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. พระเจ้าอชาตศัตรู

47. คำว่า “ สีเลน สุคตึ ยน?ติ ” เป็นคำอะไร ? [gg41]
ก. คำอาราธนาศีล
ข. คำลาศีล
ค. คำสมาทานศีล
ง. คำบอกอานิสงส์ศีล

48. เพราะเหตุใด ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล จึงต้องงดดื่มสุรา ? [gg45]
ก. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
ข. เพราะเป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์
ค. เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความกังวล
ง. เพราะเป็นเหตุให้คนอื่นไม่เชื่อถือ

49. เมื่อพระสงฆ์ว่า “ ติสรณคมนํ นิฏฺฐิตํ ” ผู้สมาทานอุโบสถศีลพึงรับพร้อมกัน ว่าอย่างไร ? [gg42]
ก. อาม ภน?เต
ข. สาธุ ภน?เต
ค. มยํ ภน?เต
ง. อิมานิ มยํ ภน?เต

50. ข้อใด ไม่ใช่การรักษาอุโบสถศีลตามพระอรหันต์ ? [gg36]
ก. ละปาณาติบาต
ข. ละอทินนาทาน
ค. ละอพรหมจรรย์
ง. ละทุกข์