แบบทดสอบวิชาอุโสถศีล
1. ในปัญจอุโปสถชาดก ใครรักษาอุโบสถเพื่อระงับความเสียใจ ? [gg16]
ก. ฤษี
ข. นกพิราบ
ค. หมี
ง. สุนัขจิ้งจอก

2. กิจกรรมใด ไม่เหมาะสมแก่ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ? [gg44]
ก. ไหว้พระสวดมนต์
ข. ท่องบ่นภาวนา
ค. อ่านตำราหมอดู
ง. เรียนรู้พระสูตร

3. แว่นที่มัวหมองทำให้ใสได้โดยทำความสะอาด แต่ใจที่เศร้าหมองนั้น ต้องทำอย่างไร ? [gg48]
ก. อย่าใจร้อน
ข. อย่านอนใจ
ค. ให้นึกถึงศีล
ง. ให้กินข้าวได้

4. การถือศีลอุโบสถ เป็นกิจกรรมพิเศษอย่างหนึ่งของใคร ? [gg10]
ก. พระภิกษุ
ข. คนถูกคุณไสย
ค. หมอดู
ง. อุบาสก อุบาสิกา

5. คำว่า “ สรณะ ” หมายถึงอะไร ? [gg04]
ก. ไตรลักษณ์
ข. ไตรสิกขา
ค. ไตรรัตน์
ง. ไตรมาส

6. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของคำว่า “ พุทธะ ” ? [gg08]
ก. ผู้รู้
ข. ผู้ตื่น
ค. ผู้เบิกบาน
ง. ผู้รู้ตาม

7. ผู้ไม่สามารถเข้าจำอุโบสถศีลได้ ทำอย่างไรจึงจะได้รับผลบุญเช่นเดียวกับผู้สมาทาน รักษา ? [gg50]
ก. ช่วยดูดวงทางวิปัสสนา
ข. เล่าเรื่องนางสีดาให้ฟัง
ค. นั่งสนทนาธรรมตามกาล
ง. อ่านนวนิยายประโลมโลก

8. “ ข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ ” เป็นคำกล่าวอยู่ใน ขั้นตอนใด ? [gg20]
ก. บูชาพระรัตนตรัย
ข. ประกาศอุโบสถ
ค. รับสรณคมน์
ง. อาราธนาศีล

9. การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในพิธีใด ? [gg02]
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณกะ

10. การเข้าหาพระรัตนตรัยอย่างไร จึงถูกต้อง ? [gg09]
ก. สวดมนต์ภาวนา
ข. แสวงหาโชคลาภ
ค. กราบขอพร
ง. วิงวอนขอหวย

11. ข้อใด ไม่ตรงกับวันในปฏิชาครอุโบสถ ? [gg14]
ก. วันรับ
ข. วันส่ง
ค. วันลา
ง. วันรักษา

12. คำว่า “ สรณคมน์ ” หมายถึงอะไร ? [gg05]
ก. การยึดเอาเป็นที่พึ่ง
ข. การสักยันต์ป้องกันตัว
ค. การถือศีลกินเจ
ง. การมอบตนเป็นสาวก

13. ผู้สมาทานปกติอุโบสถ ต้องรักษาศีลอะไร ? [gg39]
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗

14. การรับว่าจะตั้งใจปฏิบัติตามศีลที่พระให้นั้น เรียกว่าอะไร ? [gg21]
ก. อธิษฐานศีล
ข. อาราธนาศีล
ค. สมาทานศีล
ง. ถือศีลอด

15. คำว่า “ ไม่ลวงโลก ” ในอุโปสถสูตร หมายถึงศีลข้อใด ? [gg43]
ก. งดฆ่าสัตว์
ข. งดลักทรัพย์
ค. งดพูดเท็จ
ง. งดดื่มน้ำเมา

16. ข้อใด ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถพึงกระทำ ? [gg18]
ก. เล่าชาดก
ข. แต่งหน้า
ค. ฟังละครวิทยุ
ง. เปิดกรุของเก่า

17. การถือศีลอุโบสถ เพื่อประโยชน์อะไร ? [gg01]
ก. เพื่อหยุดพักผ่อนของฆราวาส
ข. เพื่อทำกิจกรรมทางพระศาสนา
ค. เพื่อสวดปาติโมกข์ทุกวันพระ
ง. เพื่อพระสงฆ์ทำอุโบสถกรรม

18. ข้อใด ไม่ใช่ศีลอุโบสถ ? [gg40]
ก. ไม่ใช้น้ำหอม
ข. ไม่จับเงินทอง
ค. ไม่ดูละครโขนหนัง
ง. ไม่นั่งที่นั่งสูงใหญ่

19. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ไม่พึงนอนอย่างไร ? [gg35]
ก. นอนที่นอนสูง
ข. นอนกลางวัน
ค. นอนกลางดิน
ง. นอนกรน

20. การถือศีลอุโบสถในปัญจอุโปสถชาดก เพื่อข่มอะไร ? [gg12]
ก. ความโลภ
ข. ความโกรธ
ค. ความถือตัว
ง. ถูกทุกข้อ

21. อะไรเป็นสาเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ? [gg07]
ก. อาราธนาศีลไม่ได้
ข. สงสัยเรื่องบาปบุญ
ค. สมาทานศีลไม่ชัด
ง. ถูกทุกข้อ

22. คำประกาศอุโบสถ กำหนดให้ทำต่อจากขั้นตอนใด ? [gg19]
ก. บูชาพระรัตนตรัย
ข. รับสรณคมน์
ค. อาราธนาศีล
ง. สมาทานศีล

23. คำว่า “ ศีลช่วยทำให้รอด ” มีความหมายตรงกับข้อใด ? [gg49]
ก. ศีลสร้างสวรรค์แก่มนุษย์
ข. ศีลสร้างความปลอดภัยแก่มนุษย์
ค. ศีลสร้างความเสมอภาคแก่มนุษย์
ง. ศีลสร้างความรุ่งเรืองแก่มนุษย์

24. การถือศีลอุโบสถ ปล่อยวันคืนให้ผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ คิดอยากได้สิ่งโน้น สิ่งนี้ตลอดเวลา เป็นอุโบสถประเภทใด ? [gg36]
ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. อริยอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. ปกติอุโบสถ

25. การถืออุโบสถ มีมาแต่ครั้งใด ? [gg11]
ก. ก่อนพุทธกาล
ข. สมัยพุทธกาล
ค. หลังพุทธกาล
ง. หลักฐานไม่แน่ชัด

26. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรพูดจาปราศรัยอย่างไร ? [gg27]
ก. อย่าติฉิน
ข. อย่านินทา
ค. อย่าว่าร้าย
ง. ถูกทุกข้อ

27. แม้ทรัพย์ของตนเอง ก็ทำให้ผิดศีลข้อที่ ๒ ได้ ตรงกับข้อใด ? [gg24]
ก. ยืมของไม่ส่งคืน
ข. หลบเลี่ยงภาษี
ค. รับซื้อขายของโจร
ง. บุกรุกพื้นที่อุทยาน

28. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์ ? [gg06]
ก. ตาย
ข. ไปเข้ารีตถือศาสนาอื่น
ค. ลบหลู่พระภูมิเจ้าที่
ง. ลบหลู่ดูหมิ่นพระสงฆ์

29. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ควรสนทนากันด้วยเรื่องอะไร ? [gg29]
ก. เรื่องในบ้านตนเอง
ข. เรื่องในบ้านคนอื่น
ค. เรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารัก
ง. เรื่องเปรตผอมโซ

30. ทรัพย์ชนิดใด โจรลักไปไม่ได้ ? [gg25]
ก. อริยทรัพย์
ข. ทรัพย์แผ่นดิน
ค. สังหาริมทรัพย์
ง. อสังหาริมทรัพย์

31. ศีลอุโบสถที่สมาทานคราวเดียวพร้อมกัน หากข้อใดข้อหนึ่งขาด จะมีผลต่อข้ออื่น อย่างไร ? [gg46]
ก. ขาดบางข้อ
ข. ขาดทีละข้อ
ค. ขาดทั้งหมด
ง. ไม่ขาดทั้งหมด

32. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ? [gg15]
ก. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
ข. คราวละ ๓ วัน
ค. คราวละ ๔ เดือน
ง. คราวละ ๘ เดือน

33. ข้อใด ไม่ใช่กิจจำเป็นของผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ? [gg31]
ก. อดข้าวเย็น
ข. เดินจงกรม
ค. สวดมนต์
ง. ฟังปาติโมกข์

34. เข้าบ้านให้เข้าทางประตู จะเข้าสู่พระพุทธศาสนา ท่านว่าทางใด ? [gg03]
ก. ศีล
ข. กัมมัฏฐาน
ค. พระธรรมคำสอน
ง. พระรัตนตรัย

35. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ พึงรับประทานอาหารให้เสร็จเวลาใด ? [gg30]
ก. ก่อนเพล
ข. ก่อนเที่ยง
ค. เที่ยงครึ่ง
ง. บ่ายโมง

36. เมื่อรักษาศีลอุโบสถครบตามกำหนดแล้ว พึงปฏิบัติอย่างไร ? [gg47]
ก. กล่าวคำลาพระรัตนตรัย
ข. กล่าวคำลาศีล
ค. กล่าวคำลาสิกขา
ง. การสมาทานสิ้นสุดเอง

37. เครื่องดื่มชนิดใด ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลดื่มไม่ได้ ? [gg28]
ก. น้ำผึ้ง
ข. น้ำชา
ค. น้ำจัณฑ์
ง. กาแฟ

38. คนไม่รู้ภาษาบาลี แต่มีศรัทธาถือศีลอุโบสถ พึงสมาทานด้วยวิธีใด ? [gg22]
ก. กล่าวตามหัวหน้า
ข. กล่าวภาษาไทย
ค. อธิษฐานเอาเอง
ง. ถูกทุกข้อ

39. ข้อใด เป็นเหตุให้การถือศีลอุโบสถมีผลน้อย ? [gg41]
ก. จับเงินทอง
ข. ถือศีลที่บ้าน
ค. หงุดหงิดฟุ้งซ่าน
ง. สมาทานเอง

40. อุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? [gg37]
ก. ปฏิชาครอุโบสถ
ข. นิคัณฐอุโบสถ
ค. ปาฏิหาริยอุโบสถ
ง. ปกติอุโบสถ

41. ข้อใด อุโบสถศีลต่างจากศีล ๕ ? [gg23]
ก. กำหนดเวลารักษา
ข. ไม่กำหนดเวลารักษา
ค. เป็นพื้นฐานของมนุษย์
ง. ไม่ใช่พุทธบัญญัติ

42. เมื่อถึงวันอุโบสถ ใครพึงสมาทานรักษาศีลอุโบสถ ? [gg17]
ก. เจ้าอาวาส
ข. พระลูกวัด
ค. สามเณร
ง. สาธุชนทั่วไป

43. ปกติอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ? [gg13]
ก. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
ข. คราวละ ๓ วัน
ค. ตลอด ๓ เดือน
ง. ตลอด ๔ เดือน

44. อสัทธรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ คืออะไร ? [gg26]
ก. ความตาย
ข. การล่วงประเวณี
ค. ความแก่
ง. ความพลัดพราก

45. อุโบสถใด ผู้สมาทานรักษาได้รับผลบุญมากที่สุด ? [gg38]
ก. โคปาลกอุโบสถ
ข. นิคัณฐอุโบสถ
ค. อริยอุโบสถ
ง. ถูกทุกข้อ

46. การเล่นใด เป็นข้าศึกแก่กุศล ? [gg34]
ก. เล่นกล
ข. เล่นตลก
ค. เล่นแร่แปรธาตุ
ง. ถูกทุกข้อ

47. ผู้ถือศีลอุโบสถ พึงมีความเชื่ออย่างไร ? [gg42]
ก. เชื่อกรรม
ข. เชื่อบาปบุญ
ค. ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
ง. ถูกทุกข้อ

48. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ พึงปฏิบัติตนอย่างไร ? [gg45]
ก. งดเว้นการทำบาปกรรม
ข. ทำแต่บุญกุศล
ค. ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
ง. ถูกทุกข้อ

49. การดูเช่นไร ไม่เป็นข้าศึกแก่กุศล ? [gg33]
ก. ดูพระเครื่อง
ข. ดูดวงชะตา
ค. ดูเกมแก้จน
ง. ดูอาการ ๓๒

50. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ให้งดเว้นอะไร ? [gg32]
ก. อาหารค่ำ
ข. พูดคำหยาบ
ค. ร้องเพลง
ง. สูบบุหรี่