แบบทดสอบวิชาธรรมะ
1. คำว่า“รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว”เป็นคุณของข้อใด? [gg11]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระธรรม
ค.พระสงฆ์
ง.พระราชา

2. ฆราวาสต้องยึดธรรมข้อใดเป็นหลักปฏิบัติ? [gg46]
ก.สัจจะทมะขันติจาคะ
ข.สัทธาสีลจาคะปัญญา
ค.ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา
ง.เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา

3. คำว่า“วาสนา”ในภาษิตว่า“มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยา…ทำให้อายุยืน”หมายถึงอะไร? [gg24]
ก.อยู่ในประเทศอันสมควร
ข.คบสัตบุรุษ
ค.ตั้งตนไว้ชอบ
ง.การได้ทำบุญไว้ในปางก่อน

4. “ทำดีพูดดีคิดดี”เป็นลักษณะของใคร? [gg20]
ก.สัตบุรุษ
ข.พระภิกษุ
ค.บิดามารดา
ง.ครูอาจารย์

5. ตัณหาเป็นตัวชักพาให้เกิดอะไรขึ้น? [gg31]
ก.ความรัก
ข.ความสุข
ค.ความโกรธ
ง.ความทุกข์

6. การฟังธรรมจัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุ๓ข้อใด? [gg22]
ก.ทานมัย
ข.สีลมัย
ค.ภาวนามัย
ง.ถูกทุกข้อ

7. ผู้ค้ายาเสพติดเพราะจิตประกอบด้วยอกุศลมูลใด? [gg18]
ก.โลภะโทสะ
ข.โลภะโมหะ
ค.โทสะโมหะ
ง.ราคะโทสะ

8. ผู้ใดชื่อว่ามีอุฏฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่น? [gg42]
ก.ขยันเรียนขยันทำงาน
ข.ขยันเก็บขยันใช้
ค.ขยันหาขยันดูแล
ง.ขยันพูดขยันคิด

9. พฤติกรรมยกพวกตีกันฆ่าฟันจองเวรกันมีอกุศลอะไรเป็นมูล? [gg17]
ก.โลภะ
ข.โทสะ
ค.โมหะ
ง.โทสะและโมหะ

10. “มีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์……”เรียกว่าอะไร? [gg39]
ก.โลกธรรม
ข.สัปปุริสธรรม
ค.วุฒิธรรม
ง.อิทธิบาทธรรม

11. คุณสมบัติพิเศษของอริยทรัพย์คือข้อใด? [gg36]
ก.ทำให้ประพฤติดี
ข.โจรลักไม่ได้ยิ่งใช้ยิ่งมี
ค.ทำให้กลัวบาป
ง.ทำให้เรียนเก่งดีมีสุข

12. ความงามในข้อใดนับว่าสำคัญที่สุด? [gg06]
ก.งามเสื้อผ้าอาภรณ์
ข.งามรูปร่างหน้าตา
ค.งามกิริยามารยาท
ง.งามคุณธรรม

13. สินค้าคุณภาพดีให้ดูยี่ห้อจะดูคนดีให้ดูที่อะไร? [gg09]
ก.ทำบุญเป็นนิจ
ข.ติดต่อสังคมดี
ค.ทำหน้าที่ได้ถูกต้อง
ง.สนองตอบแทนบุญคุณ

14. “ยามตายจะได้ฝากผียามดีจะได้ฝากท้องยามขัดข้องจะได้ช่วยแก้ไข”เป็นความหวังของใคร? [gg07]
ก.บิดามารดา
ข.ครูอาจารย์
ค.บุตรธิดา
ง.มิตรสหาย

15. “ช้าๆได้พร้า๒เล่มงาม”จัดเข้าในสัปปุริสธรรมข้อใด? [gg38]
ก.ธัมมัญญุตา
ข.อัตถัญญุตา
ค.มัตตัญญุตา
ง.กาลัญญุตา

16. ผู้มีความรอบคอบทำงานมีประสิทธิภาพเพราะมีธรรมอะไร? [gg01]
ก.ธรรมมีอุปการะมาก
ข.ธรรมเป็นโลกบาล
ค.ธรรมอันทำให้งาม
ง.ธรรมเป็นเครื่องเจริญ

17. วาจาใดเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทและแตกสามัคคี? [gg15]
ก.พูดเท็จ
ข.พูดส่อเสียด
ค.พูดคำหยาบ
ง.พูดเพ้อเจ้อ

18. “ฟังไม่ได้ศัพท์จับเอาไปกระเดียด”เป็นพฤติกรรมของคนเชื่อง่ายเพราะขาดธรรมอะไร? [gg25]
ก.คบสัตบุรุษ
ข.ฟังธรรมของสัตบุรุษ
ค.ตริตรองพิจารณาโดยแยบคาย
ง.ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

19. ลักษณะของเพื่อนที่ชักชวนไปในทางฉิบหายตรงกับข้อใด? [gg44]
ก.มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
ข.ปากปราศรัยใจเชือดคอ
ค.มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่
ง.เช้าฮาเย็นเฮค่ำเซดึกสร่างสว่างซ้ำ

20. จากข้อ๓๙เมื่อธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วควรทำในใจอย่างไร? [gg40]
ก.ชื่นชมให้สมที่รอคอย
ข.พิจารณาว่าไม่เที่ยง
ค.พิจารณาว่าเป็นทุกข์
ง.ไม่ยินดียินร้าย

21. “อยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึง”จัดเข้าในธรรมหมวดใด? [gg34]
ก.อภิณหปัจจเวกขณ์๕
ข.คารวะ๖
ค.สาราณิยธรรม๖
ง.พรหมวิหาร๔

22. ธรรมในข้อใดควรพิจารณาเนืองๆ? [gg33]
ก.หนีแก่ไม่ได้หนีไข้ไม่พ้น
ข.ทุกคนต้องตายต้องห่างไกลของรัก
ค.ต้องยึดหลักกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ง.ถูกทุกข้อ

23. การเขียนหนังสือหลอกลวงให้คนเข้าใจผิดจัดเป็นทุจริตข้อใด? [gg14]
ก.กายทุจริต
ข.วจีทุจริต
ค.มโนทุจริต
ง.ข้อ

24. ความเจริญแห่งชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยอาการอย่างไร? [gg23]
ก.เรียนเก่งจบชั้นสูงๆ
ข.ประพฤติปฏิบัติดี
ค.เจริญภาวนา
ง.เสริมดวงชะตา

25. คนมีโอตตัปปะย่อมเกิดความรู้สึกอย่างไร? [gg04]
ก.กลัวจะถูกลงโทษ
ข.กลัวเสียชื่อ
ค.กลัวตกนรก
ง.ถูกทุกข้อ

26. มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางตรงกับอริยสัจ๔ข้อใด? [gg32]
ก.ทุกข์
ข.สมุทัย
ค.นิโรธ
ง.มรรค

27. “จ่ายหมดจะลำบากจ่ายมากจะยากนาน”ตรงกับข้อใด? [gg37]
ก.อัตถัญญุตา
ข.อัตตัญญุตา
ค.มัตตัญญุตา
ง.กาลัญญุตา

28. การไม่ถือมงคลตื่นข่าวมีลักษณะเช่นไร? [gg48]
ก.เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล
ข.เชื่อมงคลไม่เชื่อกรรม
ค.เชื่อกรรมเชื่อมงคล
ง.ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล

29. พระพุทธเจ้าตรัสกะองคุลิมาลว่า“เราหยุดแล้วท่านสิยังไม่หยุด”หมายถึงหยุดอะไร? [gg12]
ก.หยุดทำบาป
ข.หยุดฆ่าคน
ค.หยุดโกรธ
ง.หยุดเดิน

30. “ใครแช่งใครด่าใครว่าเราเหมือนภูเขาถูกไข่ไม่ไหวหวั่น”สอนให้มีธรรมอะไร? [gg05]
ก.ขันติ
ข.สติ
ค.หิริ
ง.สัมปชัญญะ

31. เมื่อเดินทางผิดคิดกลับเดินทางใหม่สงเคราะห์เข้าในโอวาทใด? [gg13]
ก.ละชั่ว
ข.ทำดี
ค.ทำจิตให้ผ่องใส
ง.ข้อ

32. “ยามอยู่ก็อุปัฏฐากล้มหายตายจากก็ช่วยทำศพให้”เป็นลักษณะของบุคคลใด? [gg19]
ก.กตัญญู
ข.กตเวที
ค.กตัญญูกตเวที
ง.บุพพการี

33. ความเคารพในการศึกษาควรทำอย่างไร? [gg35]
ก.กราบไหว้ตำราเรียน
ข.เชื่อตำราอย่างเด็ดเดี่ยว
ค.ปลูกอิทธิบาทในการศึกษา
ง.ปลูกวุฒิธรรมในการศึกษา

34. เพื่อนที่ยอมร่วมหัวจมท้ายแม้ยามมีภัยจัดเป็นมิตรแท้ข้อใด? [gg43]
ก.มิตรมีอุปการะ
ข.มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค.มิตรแนะประโยชน์
ง.มิตรมีความรักใคร่

35. ความมีระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมจัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด? [gg21]
ก.ทานมัย
ข.สีลมัย
ค.ภาวนามัย
ง.ข้อ

36. ทำอย่างไรจึงจะตั้งตัวได้ในสังคมปัจจุบันนี้? [gg41]
ก.งดดื่มสุราเมรัย
ข.งดเที่ยวกลางคืน
ค.คบกัลยาณมิตร
ง.บำเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ

37. การก่อการร้ายเป็นเหตุให้โลกเดือดร้อนเพราะขาดคุณธรรมใด? [gg03]
ก.สติ-สัมปชัญญะ
ข.หิริ-โอตตัปปะ
ค.ขันติ-โสรัจจะ
ง.ฉันทะ-วิริยะ

38. ชาวพุทธพึงยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก? [gg10]
ก.พระไตรปิฎก
ข.พระรัตนตรัย
ค.ไตรสิกขา
ง.โอวาทปาฏิโมกข์

39. คนมักโกรธขี้โมโหฉุนเฉียวมีพฤติกรรมทางวาจาอย่างไร? [gg16]
ก.วาจาเท็จ
ข.วาจาส่อเสียด
ค.วาจาหยาบ
ง.วาจาเพ้อเจ้อ

40. “อย่าเอาวัดทำวิกอย่าเอาโบสถ์ทำบ่อน”หมายความว่าอะไร? [gg47]
ก.อย่าเล่นการพนันในวัด
ข.อย่าทำอนาจารในวัด
ค.อย่าดื่มสุราในวัด
ง.อย่าทำอบายมุขในวัด

41. การตั้งตนไว้ชอบหมายถึงข้อใด? [gg26]
ก.อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
ข.คบคนดี
ค.ทำบุญมากๆ
ง.ละชั่วประพฤติดี

42. ความรักของบิดามารดาตรงกับข้อใด? [gg08]
ก.รักแบบบูชา
ข.รักแบบเสน่หา
ค.รักแบบเอ็นดู
ง.รักยิ่งกว่าชีวิต

43. ชีวิตก้าวหน้าเพราะดำรงตนอย่างไร? [gg28]
ก.คบสัตบุรุษ
ข.หยุดทำชั่ว
ค.วางตัวตามคำสอน
ง.ถูกทุกข้อ

44. “นิยมยกย่องปกป้องเชิดชูไม่เจ้าชู้นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้เครื่องประดับ”คือหน้าที่ของใคร? [gg49]
ก.สามี
ข.ภรรยา
ค.บ่าว
ง.มิตร

45. “กายเมตตาวาจาไมตรีฤดีมุ่งมิตรไม่ปิดทวารให้ทานเสมอ”เป็นคุณสมบัติของใคร? [gg50]
ก.มิตร
ข.เจ้านาย
ค.กุลบุตร
ง.สมณพราหมณ์

46. ผู้ปฏิบัติตามธรรมใดจึงจะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นไว้ได้? [gg45]
ก.พรหมวิหาร
ข.ฆราวาสธรรม
ค.วุฒิธรรม
ง.สังคหวัตถุ

47. “มียศอย่าประมาทมีอำนาจอย่ามัวเมา”สอนให้มีธรรมอะไร? [gg02]
ก.ขันติ
ข.สติ
ค.โสรัจจะ
ง.สัมปชัญญะ

48. ปฏิบัติซื่อถือเที่ยงตรงเช่นเปาบุ้นจิ้นเพราะยึดธรรมข้อใด? [gg27]
ก.เว้นทุจริต๓
ข.เว้นอคติ๔
ค.มีจักร๔
ง.มีพรหมวิหาร๔

49. ความจนในข้อใดก่อทุกข์ให้ผู้อื่น? [gg30]
ก.จนเพราะไม่มี
ข.จนเพราะไม่พอ
ค.จนเพราะแล้งน้ำใจ
ง.จนเพราะขาดแคลนน้ำ

50. คุณธรรมให้สำเร็จตามประสงค์เรียกว่าอะไร? [gg29]
ก.วุฒิ๔
ข.จักร๔
ค.อธิษฐานธรรม๔
ง.อิทธิบาท๔