แบบทดสอบวิชาพุทธประวัติ
1. คำว่า“สิทธัตถะ”แปลว่าอะไร? [gg04]
ก.สำเร็จสมปรารถนา
ข.มีบุญมาก
ค.มีรูปงาม
ง.มีปัญญามาก

2. พระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาเพราะเหตุใด? [gg12]
ก.ทรงเบื่อหน่าย
ข.ทรงท้อแท้
ค.ทรงคลายความเพียร
ง.ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้

3. ทีฆนขปริพาชกทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยอะไร? [gg25]
ก.ดวงตะวันส่องโลก
ข.ดวงจันทร์วันเพ็ญ
ค.บุคคลหงายของที่คว่ำ
ง.ธรรมโอสถ

4. พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะมีพระนามว่าอะไร? [gg02]
ก.พระนางพิมพา
ข.พระนางปมิตา
ค.พระนางสิริมหามายา
ง.พระนางอมิตา

5. อริยสัจแปลว่าอะไร? [gg19]
ก.ความจริงอันประเสริฐ
ข.ทางแห่งความดับทุกข์
ค.ทางสายกลาง
ง.คุณเครื่องของความสำเร็จ

6. “เนยยะ”จัดเป็นบุคคลจำพวกใด? [gg17]
ก.มีปัญญาเฉียบแหลม
ข.มีปัญญาปานกลาง
ค.มีปัญญาพอแนะนำได้
ง.ด้อยปัญญา

7. พระพุทธเจ้าทรงชนะมารได้ด้วยธรรมอะไร? [gg14]
ก.อริยสัจ๔
ข.ปฏิจจสมุปบาท
ค.อริยมรรค
ง.บารมี๑๐

8. แบบอย่างหรือแบบแผนที่พึงปฏิบัติทางพระศาสนาเรียกว่าอะไร? [gg41]
ก.ศาสนพิธี
ข.บุญพิธี
ค.พิธีกรรม
ง.กุศลพิธี

9. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้ายที่ไหน? [gg34]
ก.นาลันทา
ข.เวฬุวคาม
ค.อนุปิยอัมพวัน
ง.กัลลวาลมุตตคาม

10. พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้วประทับแรมชั่วคราวที่ไหน? [gg11]
ก.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ข.อนุปิยอัมพวัน
ค.สวนลุมพินีวัน
ง.เวฬุวัน

11. ใครเป็นพยานการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า? [gg18]
ก.พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข.พระวัปปะ
ค.พระภัททิยะ
ง.พระอัสสชิ

12. วันมาฆบูชาคือวันอะไร? [gg45]
ก.วันตรัสรู้
ข.วันถวายพระเพลิง
ค.วันแสดงปฐมเทศนา
ง.วันแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

13. อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าคือใคร? [gg22]
ก.พระอานนท์
ข.พระมหาโมคคัลลานะ
ค.พระมหากัสสปะ
ง.พระสารีบุตร

14. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอะไร? [gg27]
ก.วัดเชตวัน
ข.วัดเวฬุวัน
ค.วัดอัมพวัน
ง.วัดบุพพาราม

15. ผู้กล่าวสุนทรพจน์ห้ามศึกสงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุคือใคร? [gg39]
ก.ภารทวาชพราหมณ์
ข.วัสสการพราหมณ์
ค.ราธพราหมณ์
ง.โทณพราหมณ์

16. การประณมมือตรงกับคำบาลีในข้อใด? [gg48]
ก.วันทา
ข.อัญชลี
ค.อภิวาท
ง.นมัสการ

17. ปิปผลิมาณพบวชแล้วภายหลังนิยมเรียกท่านว่าอย่างไร? [gg31]
ก.สุภัททะ
ข.อุปติสสะ
ค.มหากัสสปะ
ง.สารีบุตร

18. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเรียกชื่อว่าอะไร? [gg38]
ก.สาลวโนทยาน
ข.อนิมิสเจดีย์
ค.มกุฏพันธนเจดีย์
ง.รัตนฆรเจดีย์

19. อนาถปิณฑิกเศรษฐีได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ไหน? [gg32]
ก.พาราณสี
ข.สาวัตถี
ค.ราชคฤห์
ง.เวสาลี

20. คำว่า“สัมมาสัมโพธิญาณ”หมายความว่าอย่างไร? [gg15]
ก.ญาณเป็นเครื่องตรัสรู้โดยชอบ
ข.ญาณเป็นเหตุให้ถึงความชอบ
ค.ญาณเป็นมงคลส่วนที่ชอบ
ง.ญาณเป็นเครื่องสนับสนุนโดยชอบ

21. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกที่ไหน? [gg07]
ก.ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ข.ใต้ต้นไทร
ค.ใต้ต้นชมพูพฤกษ์
ง.ใต้ต้นจิก

22. “การไม่ว่ากล่าวไม่โอวาทไม่สั่งสอน”เรียกว่าอะไร? [gg37]
ก.ขับไล่
ข.คว่ำบาตร
ค.หงายบาตร
ง.ลงพรหมทัณฑ์

23. ใครถวายหญ้าแก่พระมหาบุรุษ? [gg13]
ก.โกณฑัญญพราหมณ์
ข.โสตถิยพราหมณ์
ค.นางสุชาดา
ง.นางวิสาขา

24. ข้อใดไม่ใช่ชฎิล๓พี่น้อง? [gg23]
ก.อุรุเวลกัสสปะ
ข.มหากัสสปะ
ค.คยากัสสปะ
ง.นทีกัสสปะ

25. การถวายสังฆทานหมายถึงข้อใด? [gg49]
ก.ถวายทานเจาะจงเจ้าอาวาส
ข.ถวายภัตตาหารพระที่รู้จักกัน
ค.ทำบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
ง.ถวายยาแก่ภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง

26. ปฐมเทศนาชื่อว่าอะไร? [gg20]
ก.อนัตตลักขณสูตร
ข.อาทิตตปริยายสูตร
ค.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง.เวทนาปริคคหสูตร

27. ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี? [gg43]
ก.ถวายเทียนพรรษา
ข.ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค.รักษาอุโบสถศีล
ง.ถวายสังฆทาน

28. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชที่ริมฝั่งแม่น้ำใด? [gg09]
ก.แม่น้ำอโนมา
ข.แม่น้ำคงคา
ค.แม่น้ำเนรัญชรา
ง.แม่น้ำโรหิณี

29. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วันจึงขนานพระนาม? [gg06]
ก.๓วัน
ข.๕วัน
ค.๗วัน
ง.๙วัน

30. พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะมีพระนามว่าอะไร? [gg03]
ก.พระเจ้าสุกโกทนะ
ข.พระเจ้าสุทโธทนะ
ค.พระเจ้าอมิโตทนะ
ง.พระเจ้าโธโตทนะ

31. ใครเปล่งอุทานว่า“ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ”? [gg21]
ก.ยสกุลบุตร
ข.โกลิตมาณพ
ค.อุปติสสมาณพ
ง.ปิปผลิมาณพ

32. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงกับวันอะไร? [gg44]
ก.วันมาฆบูชา
ข.วันอาสาฬหบูชา
ค.วันวิสาขบูชา
ง.วันอัฏฐมีบูชา

33. พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระศาสนาครั้งแรกที่ไหน? [gg26]
ก.แคว้นคันธาระ
ข.แคว้นมัลละ
ค.แคว้นมคธ
ง.แคว้นโกศล

34. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชเมื่อมีพระชนมายุเท่าใด? [gg10]
ก.๑๖พรรษา
ข.๒๙พรรษา
ค.๓๐พรรษา
ง.๓๕พรรษา

35. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่ใคร? [gg24]
ก.ชฎิล
ข.ภัททวัคคีย์
ค.ปัญจวัคคีย์
ง.ยสกุลบุตร

36. โอวาทครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอะไร? [gg35]
ก.ความตาย
ข.ความเพียร
ค.ความไม่ประมาท
ง.ความสามัคคี

37. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจนานเท่าไร? [gg33]
ก.๔๕พรรษา
ข.๔๖พรรษา
ค.๕๐พรรษา
ง.๘๐พรรษา

38. การกรวดน้ำในพิธีทำบุญต้องทำในเวลาใด? [gg50]
ก.เมื่อพระว่ายถาวาริวหา...
ข.เมื่อพระรับสัพพีติโย...
ค.เมื่อพระขัดสัคเ
ค...

39. ใครติดตามเจ้าชายสิทธัตถะในวันเสด็จออกผนวช? [gg08]
ก.พระอานนท์
ข.นายฉันนะ
ค.พระอัสสชิ
ง.นายจุนทะ

40. เวทนาปริคคหสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร? [gg28]
ก.สุภัททปริพาชก
ข.อุปกาชีวก
ค.ทีฆนขปริพาชก
ง.ราธพราหมณ์

41. “นิโครธ”เป็นชื่อของต้นไม้อะไร? [gg16]
ก.ต้นจิก
ข.ต้นไทร
ค.ต้นโพธิ์
ง.ต้นรัง

42. การรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่เรียกว่าอะไร? [gg40]
ก.สัมมนา
ข.สันทนา
ค.สังคายนา
ง.สังคหะ

43. เมื่อประสูติแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จดำเนินได้กี่ก้าว? [gg05]
ก.๓ก้าว
ข.๕ก้าว
ค.๗ก้าว
ง.๙ก้าว

44. ข้อใดจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุ? [gg42]
ก.ทานศีลภาวนา
ข.ศีลสมาธิปัญญา
ค.ศีลสมาธิภาวนา
ง.อโลภะอโทสะอโมหะ

45. วันปวารณาออกพรรษาตรงกับวันใด? [gg47]
ก.ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐
ข.แรม๑๕ค่ำเดือน๑๐
ค.ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑
ง.แรม๑๕ค่ำเดือน๑๑

46. อาทิตตปริยายสูตรว่าด้วยเรื่องอะไร? [gg29]
ก.กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะ
ข.สิ่งทั้งปวงเป็นของไม่ดี
ค.รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส
ง.ไฟคือราคะโทสะโมหะ

47. พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร? [gg01]
ก.พระเจ้าชยเสนะ
ข.พระเจ้าสีหหนุ
ค.พระเจ้าอัญชนะ
ง.พระเจ้าสุปปพุทธะ

48. ใครไปส่งข่าวการปรินิพพานให้มัลลกษัตริย์ทรงทราบ? [gg36]
ก.พระอนุรุทธะ
ข.พระอานนท์
ค.พระนันทะ
ง.พระฉันนะ

49. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ที่ไหน? [gg30]
ก.เชตวัน
ข.เวฬุวัน
ค.อัมพวัน
ง.ลัฏฐิวัน

50. วันอัฏฐมีบูชาตรงกับวันใด? [gg46]
ก.วันแรม๘ค่ำเดือน๖
ข.วันขึ้น๘ค่ำเดือน๖
ค.วันแรม๑๕ค่ำเดือน๖
ง.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖