แบบทดสอบวิชาพุทธประวัติ
1. พราหมณ์ที่ชอบตวาดว่า หึ หึ ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ใด ? [gg16]
ก. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ข. ต้นมุจจลินท์
ค. ต้นอชปาลนิโครธ
ง. ต้นราชายตนะ

2. “ ท่านจะพึงแสวงหาหญิงนั้นดีกว่า หรือจะพึงแสวงหาตนดีกว่า ” พระพุทธองค์ตรัสแก่ใคร ? [gg22]
ก. ยสกุลบุตร
ข. นทีกัสสปะ
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. ภัททวัคคีย์

3. พระสาวกองค์ใด ถือว่าเป็นยอดกตัญญู ? [gg26]
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอัสสชิ
ง. พระสารีบุตร

4. ใครเป็นผู้ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ ? [gg12]
ก. โสตถิยพราหมณ์
ข. สุนิธพราหมณ์
ค. เวรัญชพราหมณ์
ง. โกสิยพราหมณ์

5. พระสาวกองค์ที่ ๖ บรรลุธรรมสูงสุด ด้วยพระธรรมเทศนาใด ? [gg19]
ก. อนัตตลักขณสูตร
ข. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ

6. ใครทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ? [gg29]
ก. ฉันนอำมาตย์
ข. โลลุทายี
ค. กาฬุทายี
ง. ราหุลกุมาร

7. คำว่า “ ปลงอายุสังขาร ” หมายถึงอะไร ? [gg32]
ก. ทรงตั้งพระทัยจะปรินิพพาน
ข. ทรงรู้พระองค์เองว่าสิ้นอายุ
ค. ทรงตั้งพระทัยต่ออายุสังขาร
ง. ทรงตัดพระทัยการครองเรือน

8. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ? [gg44]
ก. วันประสูติ
ข. วันแสดงปฐมเทศนา
ค. วันปรินิพพาน
ง. วันพระเจ้าเปิดโลก

9. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร ? [gg50]
ก. อุทิศส่วนบุญ
ข. แสดงความเคารพ
ค. ตั้งจิตอธิษฐาน
ง. เพื่อให้เทวดารับรู้

10. ใครไปส่งข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานแก่เจ้ามัลลกษัตริย์ ? [gg35]
ก. พระอานนท์
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระนันทะ
ง. พระฉันนะ

11. อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ? [gg04]
ก. วันประสูติ
ข. วันปรินิพพาน
ค. วันแสดงธรรมครั้งแรก
ง. วันปลงอายุสังขาร

12. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ? [gg18]
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์

13. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ? [gg31]
ก. นายสุภัททะ
ข. นายจุนทะ
ค. นางวิสาขา
ง. นางสุชาดา

14. ผู้ใดถวายผ้าสิงคิวรรณแด่พระพุทธเจ้า ? [gg39]
ก. มัลลกษัตริย์ชื่อปุกกุสะ
ข. วิสาขา มหาอุบาสิกา
ค. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ง. พระนางปชาบดีโคตมี

15. พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ ๔๕ ที่ไหน ? [gg36]
ก. นาลันทา
ข. เวฬุวคาม
ค. เวฬุวัน
ง. กัลลวาลมุตตคาม

16. ประเทศใด ไม่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ? [gg01]
ก. อินเดีย
ข. ปากีสถาน
ค. อินโดนีเซีย
ง. เนปาล

17. พระสาวกที่ออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ? [gg21]
ก. ๕ องค์
ข. ๑๐ องค์
ค. ๖๐ องค์
ง. ๖๑ องค์

18. กัปปิยการก หมายถึงใคร ? [gg49]
ก. เจ้าภาพ
ข. พระสงฆ์
ค. ผู้ปฏิบัติพระ
ง. เจ้าอาวาส

19. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงข้อใด ? [gg41]
ก. การตั้งใจทำบุญ
ข. สิ่งของสำหรับทำบุญ
ค. สถานที่ทำบุญ
ง. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ

20. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ? [gg20]
ก. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ข. ตปุสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. บิดาของพระยสะ

21. พระอัครสาวกทั้งคู่ เคยบวชเป็นอะไรมาก่อน ? [gg27]
ก. ปริพาชก
ข. ดาบส
ค. อาชีวก
ง. ชฎิล

22. ใครปรารถนาขอเห็นพระอรหันต์ เป็นคนแรก ? [gg23]
ก. พระเจ้าสุทโธทนะ
ข. พระนางปชาบดี
ค. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ง. พระเจ้าพิมพิสาร

23. พระพุทธรูป จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ? [gg38]
ก. ธาตุเจดีย์
ข. ธรรมเจดีย์
ค. อุทเทสิกเจดีย์
ง. บริโภคเจดีย์

24. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ? [gg30]
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
ง. ธนัญชัยเศรษฐี

25. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ? [gg33]
ก. ธาตุเจดีย์
ข. อนิมมิสเจดีย์
ค. ปาวาลเจดีย์
ง. รัตนฆรเจดีย์

26. เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชา ณ ริมฝั่งแม่น้ำอะไร ? [gg08]
ก. แม่น้ำอโนมา
ข. แม่น้ำเนรัญชรา
ค. แม่น้ำคงคา
ง. แม่น้ำสินธุ

27. ข้อใด ไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล ? [gg48]
ก. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ข. งานอุปสมบท
ค. งานทำบุญสัตตมวาร
ง. งานทำบุญอายุ

28. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ? [gg34]
ก. พระอานนท์
ข. พระอนุรุทธะ
ค. พระสุภัททะ วุฑฒบรรพชิต
ง. พระสุภัททะ ปริพาชก

29. ข้อใด กล่าวถูกต้องในการเสด็จออกบรรพชา ? [gg09]
ก. ทรงม้าฉันนะ มีนายกัณฐกะติดตาม
ข. ทรงม้าอัสดร มีนายฉันนะติดตาม
ค. ทรงม้าอาชาไนย มีนายฉันนะติดตาม
ง. ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะติดตาม

30. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในงานบุญพิธี ? [gg47]
ก. การถือศีลอุโบสถ
ข. งานทำบุญอัฐิ
ค. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ง. งานมงคลสมรส

31. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช ใครนำบริขารมาถวาย ? [gg07]
ก. สหัมบดีพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. โกสีย์เทวราช
ง. สักกเทวราช

32. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมอะไร ? [gg25]
ก. พระอภิธรรม
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. อริยธรรม
ง. วิมุตติธรรม

33. พระพุทธองค์ประสูติก่อนพุทธศกกี่ปี ? [gg03]
ก. ๑ ปี
ข. ๘๐ ปี
ค. ๙๐ ปี
ง. ๑๐๐ ปี

34. วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันใด ? [gg43]
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูขา

35. พระบรมสารีริกธาตุ ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ? [gg40]
ก. ๖ ส่วน
ข. ๗ ส่วน
ค. ๘ ส่วน
ง. ๙ ส่วน

36. คำว่า “ เทววาจิกอุบาสก ” หมายความว่าอย่างไร ? [gg15]
ก. ผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
ข. ผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะ
ค. ผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ เป็นสรณะ
ง. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

37. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ? [gg05]
ก. ๓ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๗ วัน
ง. ๑๕ วัน

38. ก่อนที่สิทธัตถราชกุมารจะจุติมายังโลกนี้ อยู่ในสวรรค์ชั้นไหน ? [gg02]
ก. จาตุมมหาราช
ข. ยามา
ค. ดาวดึงส์
ง. ดุสิต

39. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ? [gg37]
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระไตรปิฎก
ง. พระธรรมวินัย

40. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ? [gg42]
ก. กุศลพิธี
ข. ทานพิธี
ค. บุญพิธี
ง. ปกิณกพิธี

41. ปัญจวัคคีย์ออกบวชตามเจ้าชายสิทธัตถะ ด้วยเหตุผลอะไร ? [gg10]
ก. บวชด้วยความเคารพนับถือ
ข. บวชด้วยความเชื่อตามตำรา
ค. บวชเพราะพระอาจารย์สั่งไว้
ง. บวชด้วยหวังจะบรรลุตามบ้าง

42. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสในวันตรัสรู้ ? [gg11]
ก. นางสุจิตรา
ข. นางสุชาดา
ค. นางสุธัมมา
ง. นางสุนันทา

43. พระพุทธเจ้าตรัสกะพระสาวกรูปใด ไม่ให้ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล ? [gg28]
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหาโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอุรุเวลกัสสปะ

44. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ? [gg13]
ก. ๒๙ พรรษา
ข. ๓๕ พรรษา
ค. ๓๖ พรรษา
ง. ๔๕ พรรษา

45. บุญพิธีแยกออกเป็นกี่ประเภท ? [gg46]
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท

46. เทวทูตใด ที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้ว ทรงดำริออกผนวช ? [gg06]
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ

47. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ? [gg14]
ก. สมมติสัจจะ
ข. ธรรมสัจจะ
ค. อริยสัจจะ
ง. ปรมัตถสัจจะ

48. วัดแห่งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินมคธสร้างถวายในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอะไร ? [gg24]
ก. เวฬุวัน
ข. ลัฏฐิวัน
ค. บุพพาราม
ง. เชตวัน

49. ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง อยู่ในพระสูตรไหน ? [gg17]
ก. เวทนาปริคคหสูตร
ข. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. อนัตตลักขณสูตร

50. กิริยาเช่นไร เรียกว่า อภิวาท ? [gg45]
ก. การไหว้
ข. การกราบพระ
ค. การน้อมศีรษะ
ง. การประนมมือ