แบบทดสอบวิชาพุทธประวัติ
1. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมระลึกถึงใคร? [gg43]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระธรรม
ค.พระสงฆ์
ง.พระรัตนตรัย

2. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานครั้งแรกในขณะที่พระราชบิดาทรงพาไปร่วมพิธีอะไร? [gg12]
ก.พิธีมงคลสมรส
ข.พิธีโสกันต์
ค.พิธีแรกนาขวัญ
ง.พิธีเกี่ยวข้าว

3. พระอานนท์ถามพระเถระรูปใดจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว? [gg37]
ก.พระมหากัสสปะ
ข.พระอนุรุทธะ
ค.พระอุบาลี
ง.พระสุภัททะ

4. พระสูตรใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชฏิล๓พี่น้อง? [gg29]
ก.สักกปัญหสูตร
ข.อาทิตตปริยายสูตร
ค.อนัตตลักขณสูตร
ง.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

5. การร้อยกรองพระธรรมวินัยจัดเป็นหมวดหมู่เรียกว่าอะไร? [gg40]
ก.สังคายนา
ข.สังคหะ
ค.สังวัธยาย
ง.สันนิบาต

6. วันใดเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ? [gg08]
ก.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
ข.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
ค.วันขึ้น๘ค่ำเดือน๖ก่อนพ.ศ.๘๐ปี
ง.วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๘ก่อนพ.ศ.๘๐ปี

7. การอาราธนาพระปริตรให้ทำต่อจากอะไร? [gg47]
ก.จุดเทียนธูป
ข.บูชาพระรัตนตรัย
ค.อาราธนาศีล
ง.รับศีล

8. บุตรที่เกิดจากพ่อเป็นพราหมณ์แม่เป็นศูทรเรียกว่าอะไร? [gg03]
ก.จัณฑาล
ข.แพศย์
ค.พราหมณ์
ง.ศูทร

9. งานอวมงคลคืองานเช่นไร? [gg45]
ก.งานโกนจุก
ข.งานมงคลสมรส
ค.งานทำบุญบวชนาค
ง.งานทำบุญฉลองอัฐิ

10. ธรรมอะไรที่พระองค์ทรงแสดงแก่ยสกุลบุตรเป็นเบื้องต้น? [gg28]
ก.เวทนาปริคคหสูตร
ข.ไตรลักษณ์
ค.อนุปุพพีกถา
ง.อริยสัจ๔

11. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด? [gg13]
ก.พระนางมัลลิกา
ข.พระนางพิมพา
ค.พระนางโรหิณี
ง.พระนางรูปนันทา

12. พระพุทธเจ้าทรงชนะมารพร้อมทั้งเสนามารด้วยอะไร? [gg23]
ก.ศีล
ข.สมาธิ
ค.สัจจะ
ง.บารมี

13. ใครเป็นพระอัครสาวกซ้าย-ขวาของพระพุทธเจ้า? [gg30]
ก.พระอนุรุทธะ-พระอานนท์
ข.พระอุบาลี-พระโมคคัลลานะ
ค.พระโกณฑัญญะ-พระอัสสชิ
ง.พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร

14. การทำบุญในวันคล้ายวันเกิดจัดเข้าในหมวดพิธีใด? [gg42]
ก.กุศลพิธี
ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี
ง.ปกิณกพิธี

15. เมืองใดที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาถึง๒๕ปี? [gg34]
ก.พาราณสี
ข.เวสาลี
ค.สาวัตถี
ง.กุสินารา

16. การกรวดน้ำจะต้องทำในเวลาใด? [gg50]
ก.เมื่อพระสงฆ์ว่ายถา
ข.เมื่อพระสงฆ์รับสัพพีติโย
ค.เมื่อพระสงฆ์ขัดสัคเค
ง.เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาเสร็จแล้ว

17. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร? [gg32]
ก.พระพุทธเจ้า
ข.พระสารีบุตร
ค.พระอัสสชิ
ง.พระมหากัสสปะ

18. พระนามว่า"สิทธัตถะ"มีความหมายว่าอย่างไร? [gg09]
ก.ผู้มีพระรูปงาม
ข.ผู้มีวาสนาบารมี
ค.ผู้มีความต้องการสำเร็จ
ง.ผู้มีศักดิ์ใหญ่

19. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ? [gg06]
ก.พระเจ้าสุทโธทนะ
ข.พระเจ้าสุกโกทนะ
ค.พระเจ้าอัญชนะ
ง.พระเจ้าโธโตทนะ

20. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้วทรงประทับแรมที่ไหน? [gg18]
ก.ป่ามหาวัน
ข.เวฬุวัน
ค.ลัฏฐิวัน
ง.อนุปิยอัมพวัน

21. พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร? [gg01]
ก.ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า
ข.ความเป็นไปของพระสาวก
ค.ความเป็นไปของนักบวช
ง.ความเป็นไปของพุทธบริษัท๔

22. ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี? [gg41]
ก.ช่วยเหลือคนตาบอด
ข.ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ค.รักษาอุโบสถศีล
ง.ถวายสังฆทาน

23. ทุกกรกิริยาที่ทรงบำเพ็ญวาระแรกคืออะไร? [gg21]
ก.ทรงอดอาหารเสวยแต่น้อย
ข.ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์
ค.ทรงกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
ง.ทรงทำพระวรกายให้เหี่ยวแห้ง

24. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอะไร? [gg22]
ก.ปฏิสัมภิทา๔
ข.มรรค๘
ค.อริยสัจ๔
ง.อริยวงศ์๔

25. พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังธรรมอะไร? [gg27]
ก.เวทนาปริคคหสูตร
ข.อาทิตตปริยายสูตร
ค.อนัตตลักขณสูตร
ง.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

26. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอยู่กี่พรรษาจึงปรินิพพาน? [gg38]
ก.๒๙พรรษา
ข.๔๕พรรษา
ค.๖๕พรรษา
ง.๘๐พรรษา

27. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร? [gg35]
ก.สามเณรราหุล
ข.สามเณรบัณฑิต
ค.สามเณรสังกิจจะ
ง.สามเณรสุมนะ

28. การถวายสังฆทานหมายถึงข้อใด? [gg44]
ก.ถวายถังสังฆทานเจาะจงเจ้าอาวาส
ข.ถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่รู้จักกัน
ค.ทำบุญเลี้ยงพระโดยไม่เจาะจง
ง.ถวายยาระบุชื่อภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง

29. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด? [gg36]
ก.เมืองปาวา
ข.เมืองพาราณสี
ค.เมืองปาฏลีบุตร
ง.เมืองกุสินารา

30. ตปุสสะกับภัลลิกะ๒พาณิชพบพระพุทธเจ้าที่ใด? [gg25]
ก.ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ข.ต้นมุจลินท์
ค.ต้นราชายตนะ
ง.ต้นไทร

31. หลังจากเสด็จออกบรรพชาแล้วทรงเข้าศึกษาในสำนักของใคร? [gg19]
ก.กาฬเทวิลดาบส
ข.ครูวิศวามิตร
ค.อาฬารดาบส
ง.อสิตดาบส

32. การเสด็จออกผนวชของเจ้าชายสิทธัตถะเรียกว่าอะไร? [gg16]
ก.มหาภิเนษกรมณ์
ข.มหาอธิษฐาน
ค.มหาบารมี
ง.มหาทาน

33. กษัตริย์พระองค์ใดเป็นผู้สร้างเมืองกบิลพัสดุ์? [gg04]
ก.พระเจ้าโอกกากราช
ข.พระโอรสของพระเจ้าโอกกากราช
ค.พระเจ้าสีหหนุ
ง.พระเจ้าสุทโธทนะ

34. ชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นพวกใดบ้าง? [gg02]
ก.กษัตริย์พราหมณ์
ข.พราหมณ์ฮินดู
ค.อริยวงศ์โกลิยวงศ์
ง.อริยกะมิลักขะ

35. พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอภิธรรมปิฎกตลอด๗วันที่ไหน? [gg26]
ก.อนิมมิสเจดีย์
ข.รัตนฆรเจดีย์
ค.ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ง.รัตนจงกรมเจดีย์

36. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์รูปไหนต้องให้ศีล? [gg48]
ก.พระรูปที่๑
ข.พระรูปที่๒
ค.พระรูปที่๓
ง.พระรูปไหนก็ได้

37. ข้อใดไม่จัดเข้าในเทวทูต๔? [gg14]
ก.คนเกิด
ข.คนแก่
ค.คนเจ็บ
ง.คนตาย

38. พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีไหว้ทิศทั้ง๖แก่ใคร? [gg33]
ก.สุภมาณพ
ข.สิงคาลมาณพ
ค.นันทมาณพ
ง.โกลิตมาณพ

39. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชเมื่อพระชนมายุเท่าไร? [gg15]
ก.๑๖ปี
ข.๒๕ปี
ค.๒๖ปี
ง.๒๙ปี

40. ข้อใดไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน๔ตำบล? [gg39]
ก.สถานที่ประสูติ
ข.สถานที่ตรัสรู้
ค.สถานที่ปลงอายุสังขาร
ง.สถานที่ปรินิพพาน

41. สิ่งใดไม่ต้องจัดเตรียมไว้ในงานอวมงคล? [gg46]
ก.พระพุทธรูป
ข.ขันน้ำมนต์
ค.สายสิญจน์
ง.ที่กรวดน้ำ

42. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาที่ไหน? [gg20]
ก.สวนลุมพินี
ข.สวนตาลหนุ่ม
ค.อุรุเวลาเสนานิคม
ง.ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

43. เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะจุติมายังโลกนี้เดิมประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นใด? [gg05]
ก.จาตุมมหาราช
ข.ยามา
ค.ดุสิต
ง.ดาวดึงส์

44. เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวชด้วยวิธีใด? [gg17]
ก.เอหิภิกขุ
ข.ไตรสรณคมน์
ค.อธิษฐานเพศ
ง.ญัตติจตุตถกรรม

45. พระที่นิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์รูปไหนต้องรับสัพพี? [gg49]
ก.พระรูปที่๑
ข.พระรูปที่๒
ค.พระรูปที่๓
ง.พระรูปไหนก็ได้

46. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ? [gg11]
ก.อสิตดาบส
ข.อุททกดาบส
ค.โกณฑัญญะ
ง.วิศวามิตร

47. เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแล้วใครเป็นผู้ดูแลพระกุมาร? [gg10]
ก.พระนางปชาบดี
ข.พระนางกาญจนา
ค.พระนางรูปนันทา
ง.พระนางอมิตา

48. ญาณใดสามารถหยั่งรู้การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์? [gg24]
ก.อาสวักขยญาณ
ข.จุตูปปาตญาณ
ค.อนาคตังสญาณ
ง.บารมีญาณ

49. ใครเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา? [gg31]
ก.พระเจ้าเชตุ
ข.พระเจ้าพิมพิสาร
ค.นางวิสาขา
ง.อนาถปิณฑิกเศรษฐี

50. สวนลุมพินีวันปัจจุบันอยู่ในประเทศใด? [gg07]
ก.ศรีลังกา
ข.อินเดีย
ค.เนปาล
ง.ปากีสถาน