แบบทดสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม
1. แสนเสน่ห์ตั้งใจเลิกดื่มสุรา เมื่อเข้าพรรษา จัดเป็นวิรัติใด ? [gg34]
ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ

2. พระองค์ทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๒ เพื่อพระประสงค์ใด ? [gg14]
ก. เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกัน
ข. เพื่อให้เป็นคนซื่อสัตย์
ค. เพื่อป้องกันความแตกร้าว
ง. เพื่อให้เลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ

3. สำนวนว่า “ ควายขวิดลูก ไม่ถูกปลายเขา ” ตรงกับข้อใด ? [gg36]
ก. เมตตา กรุณา
ข. ขันติ โสรัจจะ
ค. กตัญญูกตเวที
ง. ความซื่อสัตย์

4. วาจาเช่นไร ทำให้คนแตกสามัคคี ? [gg30]
ก. พูดเท็จ
ข. พูดส่อเสียด
ค. พูดคำหยาบ
ง. พูดเพ้อเจ้อ

5. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของศีล ? [gg01]
ก. ความสำรวม
ข. ความสงบ
ค. เจตนางดเว้น
ง. ความไม่ล่วงละเมิด

6. สามีภรรยาที่ครองคู่จนตลอดชีวิต ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน ไม่นอกใจกัน เพราะตั้งตนอยู่ในกัลยาณธรรมข้อใด ? [gg39]
ก. เมตตาสงสาร
ข. ความกตัญญู
ค. อาชีพสุจริต
ง. สำรวมในกาม

7. เบญจศีล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ? [gg03]
ก. นิจศีล
ข. อนิจศีล
ค. อุโบสถศีล
ง. ถูกทุกข้อ

8. สทารสันโดษ เป็นคุณสำหรับประดับชายประเภทใด ? [gg38]
ก. อายุต่ำกว่า ๑๘
ข. แต่งงานแล้ว
ค. โสด
ง. สูงอายุ

9. พ่อค้าขายปุ๋ยปลอมไม่มีคุณภาพ ให้แก่ชาวนา ได้ชื่อว่า ประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ? [gg43]
ก. ชาวนา
ข. วัตถุ
ค. กิจการ
ง. หน้าที่

10. คนมีพฤติกรรม “ ปั้นน้ำเป็นตัว ” จะต้องแก้ด้วยการปฏิบัติตามกัลยาณธรรมข้อใด ? [gg45]
ก. ความปรารถนาดีต่อกัน
ข. การเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ
ค. ความซื่อสัตย์ต่อกัน
ง. ความมีสติรอบคอบ

11. อะไรเป็นเครื่องสนับสนุนศีล ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ? [gg06]
ก. วิรัติ
ข. สุจริต
ค. ทาน
ง. ภาวนา

12. ผู้ทรงศีลไม่ฆ่าสัตว์ แต่ปราศจากกรุณา ได้ชื่อว่าเป็นคนเช่นไร ? [gg50]
ก. คนลวงโลก
ข. มีศีล แต่ขาดคุณธรรม
ค. คนไม่มีศีลธรรม
ง. ถูกทุกข้อ

13. คนที่มีอายุสั้น เพราะวิบากกรรมในข้อใด ? [gg11]
ก. มักโกรธ
ข. มักฆ่าสัตว์
ค. มักดื่มสุรา
ง. มักก่อวิวาท

14. การฆ่าเช่นไร เรียกว่า ฆ่าโดยจงใจ ? [gg09]
ก. ฆ่าเพราะบันดาลโทสะ
ข. วางแผนฆ่าเจ้าของทรัพย์
ค. ฆ่าเพราะจะป้องกันตัว
ง. วางแผนฆ่าแต่ยิงผิดตัว

15. กรณีคืนบาป พรหมพิราม สะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดศีลข้อใด ? [gg23]
ก. ศีลข้อ ๑
ข. ศีลข้อ ๒
ค. ศีลข้อ ๓
ง. ศีลข้อ ๕

16. คนเริ่มทำความดี ควรมีศีลเป็นหลัก เพราะเหตุใด ? [gg05]
ก. เพราะควรรักษาศีลก่อนให้ทาน
ข. เพราะศีลเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์
ค. เพราะศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชรา
ง. เพราะศีลเป็นบรรทัดให้คนประพฤติดี

17. “ รักตัวเอง รักครอบครัว อย่ามีภรรยาน้อย ” คำขวัญนี้สนับสนุนให้ผู้ชายทุกคน รักษาศีลข้อใด ? [gg24]
ก. ศีลข้อ ๒
ข. ศีลข้อ ๓
ค. ศีลข้อ ๔
ง. ศีลข้อ ๕

18. การกระทำในข้อใด เกี่ยวกับศีลข้อที่ ๑ ? [gg07]
ก. การเก็บส่วย
ข. การฆ่าตัดตอน
ค. การเล่นหวย
ง. การฆ่ากิเลส

19. คำว่า ทรกรรม ในศีลข้อที่ ๑ สำหรับใช้กับใคร ? [gg10]
ก. คนทั่วไป
ข. คนพิการ
ค. สัตว์ทั่วไป
ง. คนและสัตว์

20. ลูกจ้างทำงานด้วยความตั้งใจ ไม่หลบเลี่ยงจากการงาน ได้ชื่อว่า ประพฤติเป็นธรรม ในอะไร ? [gg42]
ก. นายจ้าง
ข. บริษัท
ค. เวลา
ง. หน้าที่

21. “ มีเพื่อนดีเพียงหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา ” ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ? [gg47]
ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความซื่อตรง
ค. ความสวามิภักดิ์
ง. ความกตัญญู

22. คำว่า ทรัพย์ ในศีลข้อที่ ๒ หมายถึงทรัพย์ชนิดใด ? [gg13]
ก. ทรัพย์ที่อยู่ในบ้าน
ข. ทรัพย์ที่อยู่ในป่า
ค. ทรัพย์ที่ทำตกหาย
ง. ถูกทุกข้อ

23. คนที่สังคมเรียกว่า ร่ำรวยผิดปกติ เพราะสาเหตุใด ? [gg18]
ก. ค้ายาบ้า
ข. เก็บส่วยรายวัน
ค. เลี้ยงชีพในทางผิด
ง. ถูกทุกข้อ

24. มนุษยธรรม ตรงกับศีลในข้อใด ? [gg04]
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗

25. การแสดงความเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เกิดขึ้นทางใดบ้าง ? [gg28]
ก. ทางวาจาอย่างเดียว
ข. ทางวาจา ทางใจ
ค. ทางกาย ทางวาจา
ง. ทางกาย วาจา ใจ

26. ศีลข้อใด ทำให้ผู้รักษามีความซื่อตรง ? [gg25]
ก. เว้นลักทรัพย์
ข. เว้นประพฤติผิดในกาม
ค. เว้นพูดเท็จ
ง. เว้นดื่มสุราเมรัย

27. ความมีเมตตาจิต ปรารถนาดีต่อกัน เป็นหน้าที่ของใคร ? [gg12]
ก. คนถือศีล ๕
ข. คนถือศีล ๘
ค. พระภิกษุสงฆ์
ง. คนทั่วไป

28. การไม่ประพฤติผิดในกาม จัดเป็นสุจริตใด ? [gg22]
ก. กายสุจริต
ข. วจีสุจริต
ค. มโนสุจริต
ง. ถูกทุกข้อ

29. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน หมายถึงทรัพย์ในข้อใด ? [gg16]
ก. สังหาริมทรัพย์
ข. อสังหาริมทรัพย์
ค. อวิญญาณกทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ

30. ข้อใด เป็นเหตุเสื่อมเสียจากการเที่ยวสถานอาบ อบ นวด ? [gg44]
ก. เสียทรัพย์
ข. เกิดโรคติดต่อ
ค. เกิดการวิวาท
ง. ถูกทุกข้อ

31. การสั่นศีรษะปฏิเสธ ให้เขาเข้าใจผิด จัดเป็นมุสาวาท หรือไม่ ? [gg29]
ก. ไม่เป็น เพราะไม่ได้เปล่งวาจา
ข. ไม่เป็น เพราะไม่ครบองค์มุสาวาท
ค. เป็น เพราะมุ่งเจตนาอย่างเดียว
ง. เป็น เพราะคนอื่นรู้เรื่องนั้น

32. สำนวนว่า “ อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับหมู่มิตรให้ระวังวาจา ” สอนให้มีสติรอบคอบในเรื่องใด ? [gg40]
ก. อาหาร
ข. การงาน
ค. การประพฤติตัว
ง. ธรรม

33. ข้อใด จัดเป็นโจรกรรมที่เรียกว่า ลักลอบ ? [gg17]
ก. กู้เงินกองทุนหมู่บ้านแล้วหลบหนี
ข. แอบนำสินค้าเถื่อนเข้าประเทศ
ค. อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
ง. ถูกทุกข้อ

34. อาการเช่นไร เรียกว่า ฆ่าให้ลำบาก ? [gg08]
ก. ฆ่าคนที่หาความผิดมิได้
ข. ฆ่าคนที่มีบุญคุณต่อตนเอง
ค. ถูกบังคับให้ฆ่าคนจนกว่าจะตาย
ง. ทุบตีให้บอบช้ำจนกว่าจะตาย

35. หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล สนับสนุนกัลยาณธรรมข้อใด ? [gg37]
ก. สัมมาสติ
ข. สัมมาสมาธิ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. สัมมาวาจา

36. จะหลีกเลี่ยงการละเมิดศีลข้อที่ ๓ ได้ เพราะมีอะไรสนับสนุน ? [gg41]
ก. ความซื่อตรง
ข. ความสำรวมในกาม
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีสติรอบคอบ

37. คำว่า เบญจศีล เป็นศีลสำหรับใคร ? [gg02]
ก. พระภิกษุ
ข. สามเณร
ค. คนทั่วไป
ง. คนถืออุโบสถศีล

38. คนชอบขโมยของตอนกลางคืน ควรแก้ด้วยคุณธรรมข้อใด ? [gg15]
ก. มีอาชีพชอบ
ข. มีการงานชอบ
ค. มีความเห็นชอบ
ง. มีความพยายามชอบ

39. ข้อใด กล่าวถูกต้องตามความหมาย ? [gg49]
ก. ผู้มีศีล ๕ ได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรม
ข. เบญจศีล มีวิรัติเป็นเครื่องคู่กัน
ค. กัลยาณธรรม คือการละเว้นข้อห้าม
ง. วิรัติ คือเจตนางดเว้นจากความชั่ว

40. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับศีลข้อ ๓ ? [gg20]
ก. ความไว้วางใจกัน
ข. ความไม่แตกร้าว
ค. ความปรารถนาดีต่อกัน
ง. ความพอใจในคู่ครอง

41. วิรัติของพระอริยเจ้า ตรงกับข้อใด ? [gg35]
ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ

42. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณธรรมข้อใด ? [gg33]
ก. ศรัทธา
ข. สติ
ค. ขันติ
ง. เมตตา

43. ตัวอย่างในข้อใด จัดเป็นโจรกรรมที่เรียกว่า ฉก ? [gg19]
ก. วิ่งราวโทรศัพท์มือถือ
ข. เก็บส่วยวินมอเตอร์ไซค์
ค. ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน
ง. ทำปุ๋ยปลอมแจกให้ชาวนา

44. สำนวนว่า “ กำแพงมีหู ประตูมีช่อง ” มุ่งเน้นสอนให้ปฏิบัติตามหลักกัลยาณธรรม อย่างไร ? [gg46]
ก. รู้จักระวังการกระทำ
ข. รู้จักระวังคำพูด
ค. รู้จักระวังความคิด
ง. ถูกทุกข้อ

45. การหลอกลวงเรียกเก็บเงิน ในทางมิชอบ ตรงกับข้อใด ? [gg21]
ก. โจรกรรม
ข.อนุโลมโจรกรรม
ค. ฉายาโจรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ

46. พูดเท็จแก่ใคร มีโทษหนัก ? [gg27]
ก. ปู่ ย่า
ข. พ่อ แม่
ค. ลุง ป้า
ง. น้า อา

47. มรรคมีองค์ ๘ ข้อใด จัดเข้าในกัลยาณธรรม ? [gg48]
ก. สัมมากัมมันตะ
ข. สัมมาสังกัปปะ
ค. สัมมาวายามะ
ง. สัมมาอาชีวะ

48. ข้อใด เป็นลักษณะเด่นของคนที่ไม่ดื่มสุรา เมรัย ? [gg32]
ก. มีสติรอบคอบ
ข. มีความซื่อสัตย์
ค. มีความขยัน
ง. มีสมาธิแน่วแน่

49. การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ก่อน ๔ ทุ่ม เพื่อป้องกันการทำผิดศีลข้อใด ? [gg31]
ก. ศีลข้อ ๒
ข. ศีลข้อ ๓
ค. ศีลข้อ ๔
ง. ศีลข้อ ๕

50. จงใจพูดให้ผู้อื่นเข้าใจผิด แต่เขาไม่ได้ยิน ผิดศีลข้อ ๔ หรือไม่ ? [gg26]
ก. ผิด เพราะมีเจตนาพูดเท็จ
ข. ผิด เพราะพยายามพูดเท็จ
ค. ไม่ผิด เพราะเรื่องนั้นจริง
ง. ไม่ผิด เพราะไม่ครบองค์มุสาวาท