แบบทดสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม
1. ข้อใด เป็นลักษณะอาการของศีลข้อที่ ๒ ? [gg16]
ก. โหดร้าย
ข. ไม่ได้สติ
ค. มือไว
ง. ขี้ปด

2. การประกาศสงครามกับคนทุจริตคอรัปชั่น แสดงจุดยืนเรื่องใด ? [gg50]
ก. ความประหยัด
ข. ความทุจริต
ค. ความเห็นแก่กัน
ง. ความสุจริต

3. ทุกข์เกิดจากทรัพย์ที่ได้มาด้วยการทำโจรกรรม ตรงกับข้อใด ? [gg23]
ก. ต้องซ่อนบริโภคใช้สอย
ข. เกิดความร้อนใจแก่ผู้ได้
ค. ระวังไม่ให้ใครรู้เห็น
ง. ถูกทุกข้อ

4. มีคนส่งสุรามาให้ดื่ม แต่ไม่ยอมดื่ม เพราะเห็นว่าการดื่มสุรา เป็นการผิดศีล จัดเป็น วิรัติใด ? [gg38]
ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ

5. ศีลข้อ ๑ บัญญัติไว้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมใด ? [gg15]
ก. เมตตา กรุณา
ข. ความมีสติตั้งมั่น
ค. ความซื่อสัตย์
ง. ความกตัญญู

6. ผู้เกียจคร้านไม่รับผิดชอบในการทำงาน ได้ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ? [gg42]
ก. วัตถุ
ข. กิจการ
ค. บุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

7. คำว่า “ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ ” กล่าวหมายเอาคนเช่นไร ? [gg32]
ก. คนส่อเสียด
ข. คนโกหก
ค. คนตลก
ง. คนเพ้อเจ้อ

8. ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ใช้มีดฟันจนแขนขาด เรียกว่าอะไร ? [gg12]
ก. ทำให้พิการ
ข. ทำให้เสียโฉม
ค. ทำให้ลำบาก
ง. ทำให้เสียชีวิต

9. สามีภรรยารักษาศีลข้อใด จึงเกิดความไว้วางใจกันและกัน ? [gg26]
ก. ศีลข้อ ๑
ข. ศีลข้อ ๒
ค. ศีลข้อ ๓
ง. ศีลข้อ ๕

10. แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ควรใช้หลักธรรมข้อใด ? [gg47]
ก. ความเสียสละ
ข. ความปรารถนาดี
ค. ความมีสติรอบคอบ
ง. ความซื่อสัตย์ต่อกัน

11. การใช้น้ำกรดสาดหน้าจนเกิดแผลเป็น เรียกว่าอะไร ? [gg11]
ก. พิการ
ข. เสียโฉม
ค. บาดเจ็บ
ง. ทรมาน

12. ข้อใด ถูกห้ามด้วยศีลข้อที่ ๑ ? [gg08]
ก. กักขังสัตว์ให้หมดอิสรภาพ
ข. ลักลอบส่งสัตว์ไปต่างประเทศ
ค. บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ง. ทุบกระจกตู้ยามของตำรวจ

13. กิจกรรมใด จัดขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดศีลข้อที่ ๕ ? [gg33]
ก. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ข. บวชเพื่อแม่
ค. ฉีดวัคซีนไก่ชน
ง. เทเหล้าเผาบุหรี่

14. ผู้มักจะเดือดร้อนเพราะมีอุปนิสัยโหดร้าย ต้องรักษาศีลข้อใด ? [gg14]
ก. ศีลข้อ ๑
ข. ศีลข้อ ๒
ค. ศีลข้อ ๓
ง. ศีลข้อ ๔

15. ศีลข้อที่ ๓ บัญญัติไว้เพื่อมุ่งหวังเรื่องใดมากที่สุด ? [gg25]
ก. เมตตาสงสาร
ข. การงานบริสุทธิ์
ค. พูดแต่ความจริง
ง. ไม่ทอดทิ้งคู่ครอง

16. รับปากพ่อแม่ว่าจะช่วยทำงานบ้านทุกวัน ภายหลังกลับบิดพลิ้ว ไม่ทำตามนั้น เรียกว่าอะไร ? [gg31]
ก. คืนคำ
ข. ผิดสัญญา
ค. ทนสาบาน
ง. เสียสัตย์

17. การรักษาศีล มีประโยชน์แก่ใคร ? [gg04]
ก. ตนเอง
ข. ครอบครัว
ค. ประเทศชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

18. ข้อใด เป็นเหตุเสื่อมเสียจากการไม่สำรวมในกาม ? [gg44]
ก. เสียทรัพย์
ข. เกิดโรคติดต่อ
ค. เกิดการวิวาท
ง. ถูกทุกข้อ

19. เพราะเหตุไร ศีลจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติ ? [gg05]
ก. เพราะเป็นข้อบังคับของมนุษย์
ข. เพราะเป็นพื้นฐานของมนุษย์
ค. เพราะเป็นสิ่งที่ทำตามกันมา
ง. เพราะเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

20. คนที่ชอบพูดแต่เรื่องเหลวไหลไร้สาระ จัดว่าผิดศีลข้อมุสาวาทลักษณะใด ? [gg27]
ก. พูดปด
ข. พูดเพ้อเจ้อ
ค. พูดส่อเสียด
ง. พูดคำหยาบ

21. การกระทำในข้อใด เป็นทรกรรมในเรื่องปาณาติบาต ? [gg13]
ก. ทำร้ายร่างกายภรรยา
ข. นำไก่ชนมาตีกัน
ค. กักขังใช้แรงงานเด็ก
ง. ฆ่าไก่ที่เป็นหวัดนก

22. ข้อใด ไม่เข้าลักษณะการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ? [gg17]
ก. กู้เงินกองทุนหมู่บ้านทำขนมขาย
ข. คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น
ค. ทำลำใยอบแห้งส่งต่างประเทศ
ง. ทำงานเก็บกวาดขยะตามท้องถนน

23. การกระทำใด เป็นฉายาโจรกรรมข้อว่า “ ผลาญ ” ? [gg21]
ก. แก๊งมอเตอร์ไซค์ทุบกระจกตู้ยามตำรวจ
ข. เอาเงินพ่อแม่ไปใช้โดยไม่ขออนุญาต
ค. เรียกเก็บส่วยจากพ่อค้าไม้เถื่อน
ง. นักเรียนเทคนิคยกพวกตีกัน

24. การใช้อาวุธปืนบังคับเจ้าหน้าที่โจรกรรมเงินในธนาคารไป เรียกว่าอะไร ? [gg19]
ก. กรรโชก
ข. ขืนใจ
ค. ปล้น
ง. ทำร้าย

25. ศีล ๕ จัดไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ? [gg02]
ก. พระภิกษุ
ข. สามเณร
ค. คนทั่วไป
ง. อุบาสกอุบาสิกา

26. การทำลายประโยชน์คนอื่นด้วยคำพูด เกี่ยวข้องกับศีลข้อใด ? [gg28]
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท

27. การกระทำใด ได้ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในวัตถุ ? [gg41]
ก. กินเหล้าเมายาขณะทำงาน
ข. ไม่ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ค. กักขังบังคับใช้แรงงานเด็ก
ง. ขายลอตเตอรี่เกินราคา

28. การกระทำใด เกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๑ ? [gg07]
ก. เก็บส่วยรถบรรทุก
ข. ฆ่านักท่องเที่ยว
ค. เล่นหวยบนดิน
ง. งดเหล้าเข้าพรรษา

29. ความเบียดเบียนกันในโลก เฉพาะทางกายทวารคืออะไร ? [gg06]
ก. ชีวิตร่างกาย
ข. ทรัพย์สมบัติ
ค. ประเวณี
ง. ถูกทุกข้อ

30. หากจะเปรียบศีล ๕ กับส่วนประกอบของบ้าน คือข้อใด ? [gg03]
ก. หลังคา
ข. เสา
ค. ประตู
ง. หน้าต่าง

31. กิจกรรมใด จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุ ? [gg35]
ก. ดับไฟใต้
ข. งดเหล้าเข้าพรรษา
ค. ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
ง. ปิดสถานบันเทิงก่อนเวลา

32. ข้อใด หมายถึงศีล ? [gg01]
ก. กฎหมาย
ข. พระราชบัญญัติ
ค. พิธีกรรม
ง. บัญญัติอันชอบธรรม

33. นโยบายใด สนับสนุนกัลยาณธรรมข้อสัมมาอาชีวะ ? [gg43]
ก. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ข. ส่งเสริมสินค้าโอท็อป
ค. จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
ง. ถูกทุกข้อ

34. สมุจเฉทวิรัติ ใครถือปฏิบัติไม่ได้ ? [gg36]
ก. ปุถุชน
ข. พระโสดาบัน
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์

35. การปลดผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีอคติ เป็นคุณธรรมข้อใด ? [gg46]
ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความซื่อตรง
ค. ความกตัญญู
ง. ความสวามิภักดิ์

36. การโฆษณาคุณภาพสินค้าเกินความจริง เพื่อต้องการอะไร ? [gg30]
ก. เพื่อจะประชด
ข. เพื่อจะยกย่อง
ค. เพื่อหวังจะโกง
ง. เพื่อจะยุให้แตกกัน

37. ฆ่าใคร ถือว่าไม่เป็นบาป ? [gg10]
ก. คนต่างชาติ
ข. คนต่างศาสนา
ค. สัตว์เป็นโรคติดต่อ
ง. ไม่มีข้อถูก

38. ข้อใด เป็นลักษณะแห่งการพูดเท็จ ? [gg29]
ก. เห็นบอกว่าไม่เห็น
ข. ได้ยินบอกว่าไม่ได้ยิน
ค. รู้บอกว่าไม่รู้
ง. ถูกทุกข้อ

39. ประพฤติเช่นไร เรียกว่ามีความกตัญญู ? [gg48]
ก. ไม่ฆ่าน้อง
ข. ไม่ฟ้องนาย
ค. ไม่ขายเพื่อน
ง. ไม่ลักเงินพ่อแม่

40. รับศีล ๕ จากพระสงฆ์มาแล้ว จึงไม่พูดโกหก เพราะกลัวศีลขาด จัดเป็นวิรัติใด ? [gg37]
ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ

41. ข้อใด เป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต ? [gg09]
ก. คนฆ่า
ข. คนถูกฆ่า
ค. การฆ่า
ง. เจตนาฆ่า

42. คำใด ไม่จัดเข้าในโจรกรรม ? [gg20]
ก. ฉ้อ
ข. หยิบฉวย
ค. ฉก
ง. ฉวยโอกาส

43. การบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เป็นการลักทรัพย์ประเภทใด ? [gg24]
ก. สังหาริมทรัพย์
ข. สวิญญาณกทรัพย์
ค. อสังหาริมทรัพย์
ง. ถูกทุกข้อ

44. การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะมีคุณธรรมใด ? [gg39]
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

45. นายจ้างกักขังหน่วงเหนี่ยว ใช้แรงงานเด็กตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้ชื่อว่าประพฤติ ไม่เป็นธรรมในข้อใด ? [gg40]
ก. กิจการ
ข. วัตถุ
ค. บุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

46. สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้คนอื่น ตรงกับข้อใด ? [gg22]
ก. ไม่มีเจ้าหนี้มาคอยรบกวนทวงให้รำคาญใจ
ข. ไม่ต้องคอยหลบหน้าซ่อนตัวกลัวเจ้าหนี้เห็น
ค. ไม่ต้องคอยหลบหน้าซ่อนตัวกลัวเขาจับได้
ง. ถูกทุกข้อ

47. พฤติกรรมเช่นไร เรียกว่าขาดความซื่อตรง ? [gg49]
ก. นินทานาย
ข. ขายเพื่อน
ค. เลื่อนนัด
ง. ผัดวันประกันพรุ่ง

48. เจ้าหน้าที่โจรกรรมเงินในตู้กดเงินของธนาคารไป เรียกว่าอะไร ? [gg18]
ก. ยักยอก
ข. ตระบัด
ค. ลักลอบ
ง. สมโจร

49. ข้อใด แสดงถึงวัยรุ่นไทยขาดความสำรวมในกาม ? [gg45]
ก. ซิ่งรถมอเตอร์ไซค์กวนเมือง
ข. ปัญหาโรคเอดส์ในโรงเรียน
ค. ติดเกมคอมพิวเตอร์
ง. เล่นอินเตอร์เน็ตทุกวัน

50. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เรื่องใด ? [gg34]
ก. ยาเสพติด
ข. โรคเอดส์
ค. ไข้หวัดนก
ง. ถูกทุกข้อ