ความดันในของเหลวที่หยุดนิ่ง

โปรแกรมนี้แสดงการวัดความดันในของเหลวที่หยุดนิ่งด้วยอุปกรณ์มาโนมิเตอร์หลอดรูปตัวยู ทางด้านบนของกล่องสีแดงมีเยื่อบางๆซึ่งเปลี่ยนรูปไปตามความดันได้เล็กน้อย เมื่อความดันของอากาศในหลอดที่เชื่อมต่ออยู่ (สีชมพู) เพิ่มขึ้นของเหลวทางด้านซ้ายของหลอดรูปตัว U จะจมลงขณะที่ทางด้านขวาจะสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงระดับของเหลวจึงใช้วัดความดันได้

ข้อสังเกต 1: ของเหลวในหลอดรูปตัว U และในอ่างเป็นของเหลวชนิดเดียวกัน
ข้อสังเกต 2: เราวัดได้เพียงความดันของของเหลวที่หยุดนิ่ง ไม่ใช่ความดันของอากาศ

ปัญหาของการทดลองนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับความลึก เราสามารถเลื่อนมาโนมิเตอร์ขึ้นหรือลงได้โดยใช้เมาส์ลาก ทางด้านขวาจะเห็นรายการของเหลวชนิดต่างๆให้เลือก นอกจากนี้ยังสามารถใส่ค่าความหนาแน่นและความลึกในกรอบข้อความได้โดยตรงอีกด้วย ค่าความดันที่วัดได้จะแสดงอยู่ทางด้านขวาล่างของจอภาพ (ในหน่วย hPa).
(1 hPa = 1 Hektopascal = 100 Pa = 100 N/m2)

ความดันของน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 hPaต่อทุกๆเซนติเมตรของความลึกที่เพิ่มขึ้น

สมการแสดงความสัมพันธ์ทั่วไปของปริมาณต่างๆ:

p   =   g r h


p ... ความดันของของเหลว

g ... ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง

r ... ความหนาแน่นของของเหลว

h ... ความลึก


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/hydrostpr.htm
© Walter Fendt, February 3, 1999
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน