กระบวนการเฉพาะของก๊าซในอุดมคติ

ใช้โปรแกรมตรวจสอบกฎต่อไปนี้:

Isobaric process: ความดันคงที่ V/T คงที่
Isochoric process: ปริมาตรคงที่ p/T คงที่
Isothermal process: อุณหภูมิคงที่ pV คงที่

กฎทั้ง 3 ข้อนี้เป็นกรณีพิเศษของกฎของก๊าซในอุดมคติ:

pV/T เป็นค่าคงที่


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/gaslaw.htm
© Walter Fendt, December 25, 1999
Last modification: December 27, 2000
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน