มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

โปรแกรมแสดงการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งลดรูปเหลือเพียงส่วนสำคัญเพื่อความชัดเจน แทนที่จะเป็นขดลวดเคลื่อนที่ที่ควรจะมีเส้นลวดพันรอบแกนเหล็กอยู่หลายรอบก็เหลือเพียงวงลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงวงเดียว โดยไม่เห็นแกนของวงลวด

ลูกศรสีแดงแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้า(จากบวกไปลบ) เส้นแรงสนามแม่เหล็ก (ชี้จากขั้วเหนือสีแดงไปยังขั้วใต้สีเขียว)แสดงเป็นสีน้ำเงิน ลูกศรสีดำแสดงแรงลอเรนซ์ที่กระทำกับตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

แรงลอเรนซ์มีทิศทางตั้งฉากกับทิศของกระแสไฟฟ้าและเส้นแรงสนามแม่เหล็ก ซึ่งเป็นไปตามกฎสามนิ้วของมือขวาที่รู้จักกันดีคือ :

นิ้วโป้ง : ทิศของกระแสไฟฟ้า
นิ้วชี้ : ทิศสนามแม่เหล็ก
นิ้วกลาง : ทิศของแรงลอเรนซ์


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/electricmotor.htm
© Walter Fendt, November 29, 1997
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน


MMPh (Multimedia Physics)

This applet is part of the Contemporary College Physics Simulation Library.