รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (23/02/2561)
ติว O-NET ม.6 (05-09/02/2561, 12-13/02/2561, 15-16/02/2561, 19-22/02/2561)
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน (20/02/2561)
ทัศนศึกษา ม.4/10 (17/02/2561)
เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ (15/02/2561)
K.R. Open House และตลาดนัดชุมนุม 2560 ภาพชุดที่ 1 (14/02/2561)
K.R. Open House และตลาดนัดชุมนุม 2560 ภาพชุดที่ 2 (14/02/2561)
เข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ภาพชุดที่ 1 (09-10/02/2561)
เข้าค่ายกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.2 ภาพชุดที่ 2 (09-10/02/2561)
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ยุวกาชาด (09/02/2561)
การนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตกันทรารมย์ (07/02/2561)
พิธีทำบุญตักบาตร (30/01/2561)
Big Cleaning Day (26/01/2561)
กิจกรรมรักการอ่าน (25-30/01/2561)
ติว O-NET ม.3 (22-26/01/2561, 29-31/01/2561, 01-02/02/2561)
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ นักเรียน ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ (17/01/2561)
กิจกรรมวันครู อำเภอกันทรารมย์ (15-16/01/2561)
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกันทรารมณ์ (6-7/01/2561)
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดมหน้าเสาธง โรงเรียนกันทรารมณ์ ภาพชุดที่ 2 (6-7/01/2561)

รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2560
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (27-29/12/2560)
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาพชุดที่ 2 (27/12/2560)
ซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน (26/12/2560)
ร่วมแสดงความยินดี คุณครูปัญญา พิมพ์หมื่น (26/12/2560)
กิจกรรมวันวันคริสต์มาส 2017 (25/12/2560)
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรกิจกรรมวันคริสต์มาส 2017 (25/12/2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (23-24/12/2560)
K.R. IDOL เก่งและดี ประจำปี 2560 (15/12/2560)
พิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬา 2560 (15/12/2560)
วันวชิราวุธ ประจำปี 2560 (25/11/2560)
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560 (02/12/2560)
พิธีปฏิญานตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 (29/11/2560)
การตรวจสมรรถภาพทางกายนักเรียน (27/11/2560)
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน (25/11/2560)
ค่ายภาษาต่างประเทศ 2017 (25/11/2560)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูในสถานศึกษา (25/11/2560)
แนะแนวการศึกษาต่อ (22/11/2560)
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับภาค และการประกวดแต่งคำประพันธ์ (11/11/2560)
การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 สพม.28 (05/11/2560)
สอบธรรมสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนกันทรารมณ์ (09/11/2560)
การแข่งขันคณิตศาสตร์ จังหวัดศรีสะเกษ สพม.28 (03/11/2560)
กิจกรรมวันลอยกระทง ฟ้อนกระทงสายถวายพุทธบูชา คุ้มวัดกันทรารมย์ (03/11/2560)
การแข่งขันหุ่นยนต์ จังหวัดศรีสะเกษ สพม.28 (02/11/2560)
ทำบุญตักบาตร (25/10/2560)
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนกันทรารมณ์ เข้ารับพระราชทานสิ่งของจิตอาสา พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (25-29/10/2560)
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนกันทรารมณ์ ซ้อมรำ ถวายฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (24/10/2560)
วันปิยมหาราช (23/10/2560)
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม (30/09/2560)
วันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย (28/09/2560)
งานคุรุมุทิตา กันทรารมย์ 60 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ (27/09/2560)
งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ (ช่วงเช้า) (22/09/2560)
งานมุฑิตาจิต ผู้บริหารและครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนกันทรารมณ์ (22/09/2560)
งานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ (ช่วงเช้า) (22/09/2560)
กิจกรรมวันสันติภาพสากล (21/09/2560)
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ (20/09/2560)
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (15/09/2560)
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 (14-20/09/2560)
การประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28 (13/09/2560)
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.28 หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ (28/08/2560)
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา สหวิทยาเขตกันทรารมย์ (23/08/2560)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2560 (22/08/2560)
K.R. Got Talent (22/08/2560)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 (11/08/2560)
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (28-29/07/2560)
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (26-27/07/2560)
MATH & CAMP 2017 (22-23/07/2560)
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education (15-16/07/2560)
อบรมแกนนำเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา YC (7-8/07/2560)
อบรมการใช้โปรแกรม GSP นักเรียนระดับชั้น ม.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (7-8/07/2560)
การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 7 (7-15/07/2560)
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนกัรทรารมณ์ (05/07/2560)
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนกันทรารมณ์ (05/07/2560)
กิจกรรมแปรงฟันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรณคตสมเด็จย่า (04/07/2560)
โครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อและประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายแม่ (04/07/2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัย (29/06/2560)
วันภาษาไทยแห่งชาติ (29/06/2560)
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ (26/06/2560)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/06/2560)
พิธีไหว้ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ (15/06/2560)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25 (9-11/06/2560)
พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการแข่งขันมวยสากลยุวชน (7-11/06/2560)
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ กับผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ (31/05/2560)
เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (31/05/2560)
พิธีสวมปอกแขน คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 (17/05/2560)
เรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ (12/05/2560)
มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 (19/04/2560)
รางวัลชนะเลิศโครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559 (18-20/03/2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) (14/03/2560)
English Program Educational and Integrated Tour ภาพชุดที่ 1 (8-10/03/2560)
English Program Educational and Integrated Tour ภาพชุดที่ 2 (8-10/03/2560)
English Program Educational and Integrated Tour ภาพชุดที่ 3 (8-10/03/2560)
ทัศนศึกษา ม.6/4 ปีการศึกษา 2559 (05/03/2560)
Good bye senior 2017 นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 (03/03/2560)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (25/02/2560)
K.R. Open House 2017 (22/02/2560)
การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (สพม.28) (21/02/2560)
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 (20/02/2560)
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 ภาพชุดที่ 2 (20/02/2560)
การอบรมปฏิบัติธรรมครอบครับอบอุ่นด้วยพระธรรม วัดกันทรารมย์ (17/02/2560)
โครงการรสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ เทศบาลกันทรารมย์ (15/02/2560)
เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด (10-11/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (17/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (16/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (15/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (14/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (09/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (08/02/2560)
กิจกรรมเข้าค่าย ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.2 ชุดที่ 1 (10-11/02/2560)
กิจกรรมเข้าค่าย ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.2 ชุดที่ 2 (10-11/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (07/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (06/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (03/02/2560)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Edmodo สำหรับครูผู้สอน (DLIT) การใช้โปรแกรม Microsoft Access และการใช้โปรแกรม illustrator สำหรับนักเรียน (02/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (02/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (01/02/2560)
ติว O-NET ม.6 (31/01/2560)
ติว O-NET ม.6 (30/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (27/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (26/01/2560)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดกันทรารมย์ (25/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (25/01/2560)
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ระดับสหวิทยาเขต (24/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (24/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (23/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (20/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (19/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (18/01/2560)
วันครู 2560 (16/01/2560)
ร่วมแสดงความยินดีคุณครูพัชนีย์ เชื้อชม (13/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (13/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (12/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (11/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (10/01/2560)
ติว O-NET ม.3 (09/01/2560)
ร่วมแสดงความยินดีคุณครูศมา ชินชัย (06/01/2560)
ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการกิษรา เทสันตะ (05/01/2560)

รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2559
พี่พบน้อง 2559 (26/12/2559)
ค่ายเยาวชนรักคณิตศาสตร์ Math & Camp K.R. 2016 (24/12/2559)
ค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) (24-25/11/2559)
Merry Christmas and Happy New Year 2017 (23/12/2559)
การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (20/12/2559)
เทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์ (09/12/2559)
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ นักเรียน ม.6 (01/12/2559)
รวมพลังแห่งความภักดี (01/12/2559)
ค่าย TU for U (25-27/11/2559)
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (22/11/2559)
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (04/11/2559)
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (23/10/2559)
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21/10/2559)
งานมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2559 (ชุดที่ 1) (23/09/2559)
งานมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2559 (ชุดที่ 2) (23/09/2559)
พิธีมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2559 (ชุดที่ 1) (23/09/2559)
พิธีมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2559 (ชุดที่ 2) (23/09/2559)
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2559 (20/09/2559)
การนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.28 (15/09/2559)
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (16/09/2559)
กิจกรรมคุณธรรมนำชีวี ทำบุญ ถวายสังฆทาน วัดอีปาด ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (03/09/2559)
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (23/08/2559)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 (12/08/2559)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559 (30/07/2559)
พิธีเปิดกีฬา สพม.28 (27/06/2559-03/07/2559)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนกันทรารมณ์ (24/06/2559)
เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด (24/06/2559)
การอบรมโปรแกรม GSP พื้นฐาน นักเรียน ม.1 โรงเรียนกันทรารมณ์ (27-28/06/2559)
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (22/06/2559)
โครงการเยาวชนรักษ์พลังงาน (20/06/2559)
โครงการยุวชนประกันภัย (20/06/2559)
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.28 (16/06/2559)
พิธีไหว้ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ (09/06/2559)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 โรงเรียนกันทรารมณ์ (17-19/06/2559)
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกรีฑา (01/06/2559)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.5 โรงเรียนกันทรารมณ์ (30/05/59-01/06/59)
พิธีมอบรางวัลตลาดนัดชุมนุม (25/05/2559)
โครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (12-13/05/2559)
สรุปงานโรงเรียนกันทรารมณ์ (31/03/2559)
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาพชุดที่ 1/2 (28-30/03/2559)
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาพชุดที่ 2/2 (28-30/03/2559)
K.R. Open House 2016 (26/02/2559)
K.R. Open House 2016 ภาพชุดที่ 2 (26/02/2559)
Congratulations นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 (26/02/2559)
Congratulations นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 ภาพชุดที่ 2 (26/02/2559)
การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.28 (25/02/2559)
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 ปีการศึกษา 2558 (12/02/2559)
พิธีปฏิญาณตนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 ปีการศึกษา 2558 (10/02/2558)
ติว O-NET ม.6 (18-22 ม.ค.59, 25-29 ม.ค.59, 1-5 ก.พ.59)
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (27/01/2559)
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน (23/01/2559)
พิธีเปิดกีฬาวันครู (15/01/2559)
พิธีทำบุญตักบาตรประจำปีการศึกษา 2558 (14/01/2559)

รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2558
กิจกรรมพี่พบน้อง งานแนะแนวและศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ (28/12/2558)
กิจกรรมวัน Christmas 2015 (25/12/2558)
ร่วมแสดงความยินดี รองวันเพ็ญ วงษ์จันทร์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลฯ (17/12/2558)
วันพ่อแห่งชาติ (05/12/2558)
การอบรมการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัยเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (04/11/2558)
ค่ายคุณธรรม ม.2 (26-28/11/2558)
กิจกรรมวันลอยกระทง (25/11/2558)
พิธีราชสดุดีวันวชิราวุธ โรงเรียนกันทรารมณ์ (25/11/2558)
แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ นักเรียน ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ (18/11/2558)
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (สพม.28) (17/11/2558)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Office365 นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ (16/11/2558)
การอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT (26-27/10/2558)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET สู่มาตรฐานสากล (19/10/2558)
พิธีเปิดทองอุไรเกมส์ ครั้งที่ 59 (20-22/10/2558)
พิธีมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณปี 2558 (25/09/2558)
โครงการคุณธรรมนำชีวี (วัดบ้านอีปาด) (19/09/2558)
นิเทศ กำกับ และติดตาม การจัดการศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ (สพม.28) (16/09/2558)
วันเยาวชนแห่งชาติ (02/09/2558)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 (18/08/2558)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12/08/2558) ชุดที่ 1
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12/08/2558) ชุดที่ 2
เปิดประตูสู่อาเซียน (7-8/08/2558)
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (30/07/2558)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรฯ สพม.28 ครั้งที่ 5 (03/07/2558)
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (01/07/2558)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558 (26/06/2558)
โครงการพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2558 (29-31/05/2558) ภาพชุดที่ 1
โครงการพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2558 (29-31/05/2558) ภาพชุดที่ 2
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 (11/06/2558)
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" (27/05/2558)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Docs ในการจัดการเรียนการสอน (11-12/05/2558)
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (25/05/2558)
วันแห่งความภูมิใจ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2557 (18/02/2558)
K.R. Open House 2015 (13/02/2558)
กิจกรรมทำบุญตักบาตร (10/02/2558)
ทัศนศึกษา ม.4/3, ม.4/4 และ ม.4/11 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (30/01/2558 - 01/02/2558)
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (28/01/2558)
ติวเข้ม O-NET ม.3 (26/01/2558)
พิธีเปิดกองกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนกันทรารมณ์ (24/01/2558)
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 โรงเรียนกันทรารมณ์ (24/01/2558)
พิธีรอบกองไฟ บำเพ็ญประโยชน์ ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ (24/01/2558)
กิจกรรมวันครู 2558 (16/01/2558)
กีฬาวันครูอำเภอกันทรารมย์ (15/01/2558)
ยินดีต้อนรับคุณครูวีระชัย พละศักดิ์ และ ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์ สู่รั้วเขียวเหลือง (12/01/2558)
ติวเข้ม O-NET ม.6 (07/01/2558)

รวมภาพกิจกรรม โรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2557
กิจกรรมวันวันคริสต์มาส 2557 (30/12/2557)
พิธีเปิดกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557 (26/12/2557)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557 (05/12/2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สหวิทยาเขตกันทรารมย์ (22/11/2557)
ติวเข้ม GAT-PAT ม.6 (27/10/2557)
พี่พบน้อง (27/10/2557)
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัล SCQA (02/10/2557)
วันเกษียณอายุราชการปี 2557 (19/09/2557)
คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (17/09/2557)
ทำบุญถวายสังฆทาน วัดบ้านอีปาด (30/08/2557)
เสริมความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 (28/08/2557)
รางวัลการประกวด Flash Animation และ M-Book (14/08/2557)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12/08/2557)
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (08/08/2557)
วันภาษาไทยแห่งชาติ (29/07/2557)
การอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ ICT คลังทฤษฎี (10/07/2557)
การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูมัธยม ศูนย์ ERIC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (14-16/05/2557)
ค่ายภาษาอังกฤษ (07-09/07/2557)
มอบทุนการศึกษา (03/07/2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวัดผลประเมินผลตามแนวทาง PISA" (28/06/2557)
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ (26/06/2557)
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ชุดที่ 2 (26/06/2557)
พิธีไหว้ครู 2557 (12/06/2557)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ชุดที่ 1 (30/05/2557-01/06/2557)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ชุดที่ 2 (30/05/2557-01/06/2557)
Bang School Tour (30/05/2557)
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ประจำปีการศึกษา 2557 (28/05/2557)
ติว GAT เชื่อมโยง โดยคุณครูทิวลิป (28/05/2557)
โรงเรียนกันทรารมณ์รับการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพม.28) (06/03/2557)
ค่ายหนังสือเล่มเล็ก (22-23/02/2557)
ทัศนศึกษา ม.6/14 ปีการศึกษา 2556 (01/03/2557)
Good Bye Senior (28/02/2557)
แนะแนวคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (26/02/2557)
วันแห่งความภูมิใจชาวกันทรารมณ์ (21/02/2557)
ตลาดนัดชุมนุม ปีการศึกษา 2556 (18/02/2557)
ติว O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (10-13/02/2557)
พิธีติดเข็มกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 ปีการศึกษา 2556 (05/02/2557)
กิจกรรมเดินทางไกลผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 ปีการศึกษา 2556 (31/01/2557)
คุณธรรมนำชีวี ของดีกันทรารมย์ ชื่นชมวัฒนธรรมนานาชาติ ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ (17-19/01/2557)
English & Scrabble Camp (11/01/2557)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2556
พิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ (27/12/2556)
กิจกรรมวัน Christmas 2013 (20/12/2556)
พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง (26/11/2556)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (21/11/2556)
ตรวจติดตามโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย (13/11/2556)
เตรียมความพร้อมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย (11/11/2556)
ติว O-NET ม.3 (29/10/2556)
ติว GAT PAT O-NET ม.6 (28/10/2556)
โครงการพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2556 (18/10/2556)
โครงการพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2556 (18/10/2556) ชุดที่ 2
สู่เส้นชัยสาย 61 (27/09/2556)
วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ (26/09/2556)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2556 (25/09/2556)
การประเมินสถานศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (21/09/2556)
การติดตามโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย (13/08/2556)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2556 (12/08/2556)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพม.เขต 28 ครั้งที่ 3 (27/07/2556-04/08/2556)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน (21-25/08/2556)
การประชุมปฏิบัติการ สร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามรูปแบบของข้อสอบ O-NET (15/07/2556)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด (09/07/2556)
การประชุมสัมมนาทบทวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (05/07/2556)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 56 (26/06/2556)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26/06/2556)
โครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" (24/06/2556)
ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" (18/06/2556)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2556 (17-18/06/2555)
วันไหว้ครู 56 (13/06/2556)
โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย (12/06/2556)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ปีการศึกษา 2556 (03/06/2556)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2556 (23/05/2556)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (18/05/2556)
มอบนโยบายเขต สพม.28 ประจำปีการศึกษา 2556 (10/05/2556)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 (23-25/05/2556)
การประชุมสัมมนาสรุปงานประจำปีการศึกษา 2555 (25-27/03/2556)
เติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 17 ชุดที่ 1 (24-30/03/2556)
เติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 17 ชุดที่ 2 (24-30/03/2556)
ศึกษาดูงานโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (21/03/2556
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (18/03/2556)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนกันทรารมณ์ (13-15/03/2556)
Good Bye Senior ม.6 ปีการศึกษา 2555 (28/02/2556)
วันแห่งความภาคภูมิใจ ม.6/1 ปีการศึกษา 2555 (13/02/2556)
วันแห่งความภาคภูมิใจ ม.6 ปีการศึกษา 2555 (13/02/2556)
ค่ายรักการอ่าน (26-27/01/2556)
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2555 (25/01/2556)
เรียนเสริมระดับ ม.6 (24/01/2556)
พิธีเปิดกีฬาวันครู อำเภอกันทรารมย์ ชุดที่ 1 (15/01/2556)
พิธีเปิดกีฬาวันครู อำเภอกันทรารมย์ ชุดที่ 2 (15/01/2556)
พิธีเปิดกีฬาวันครู อำเภอกันทรารมย์ ชุดที่ 3 (15-16/01/2556)
กิจกรรมวันครู 2556 (16/01/2556)
พิธีทำบุญตักบาตรประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ ม.ปลาย (07/01/2556)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2555
สวัสดีปีใหม่ 2556 (28/12/2555)
พิธีเปิดกีฬาภายใน 2555 ชุดที่ 1 (28/12/2555)
พิธีเปิดกีฬาภายใน 2555 ชุดที่ 2 (28/12/2555)
พิธีเปิดกีฬาภายใน 2555 ชุดที่ 3 (28/12/2555)
อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบออนไลน์ โรงเรียนกันทรารมณ์ ภาคเรียนที่ 2/2556 (25/12/2555)
Merry Christmas and Happy New Year 2013 (25/12/2555)
การอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง (14-15/12/2555)
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 (13/12/2555)
ค่ายจามจุรี-ศรีสะเกษ ครั้งที่ 4 (08-10/12/2555)
วันพ่อแห่งชาติ (05/12/2555)
โครงการวัยรุ่นไทย ใสสะอาด (16/11/2555)
วันปิยะมหาราช (23/10/2555)
โครงการพี่พบน้อง (งานแนะแนว 19/10/2555)
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2555 (16-28/10/2555)
ท่านมาเราดีใจ ท่านไปเราคิดถึง (12/10/2555)
การอบรมศูนย์ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ ICT โรงเรียนในฝัน จังหวัดศรีสะเกษ (22-23/09/2555)
เกษียณอายุราชการ คุณครูมะลิ มุขขันธ์ (24/09/2555)
พิธีทำบุญตักบาตรอาคารเรียนใหม่ อาคาร 5 (23/08/2555)
สัปดาห์อาเซียน (22/08/2555)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2555 (12/08/2555)
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2555 (02/08/2555)
พีธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพม.28 (25/07/2555)
โครงการสอนเสริม ม.6 เตรียมตัวสอบ GAT/PAT (13/07/2555)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างธนาคารออมสินและโรงเรียนกันทรารมณ์ (11/07/2555)
สัปดาห์วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555 (26/06/2555)
การประชุมปฏิบัติการผู้นำเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน (16/06/2555)
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 (14/06/2555)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้ประชาคมอาเซียน สู่การจัดการเรียนการสอน" (09/06/2555)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2555 (01/06/2555)
ค่ายสานฝันสู่มหาวิทยาลัยครั้งที่ 20 (25-27/05/2555)
รางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโลก (13-18/05/2555)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 (08/03/2555)
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 84 พรรษาและฉลอง 55 ปี โรงเรียนกันทรารมณ์ (3-4/03/2555)
แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2554 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (24/02/2555)
English Camp และ Scrabble Camp (11-12/02/2555)
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 (02/02/2555)
รางวัลเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (11/01/2555)
พิธีเปิดกีฬาวันครู (15/01/2555)
มอบรางวัลตั้งชื่อน้ำดื่มชลทิพย์ (05/01/2555)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2554
กิจกรรม Christmas 2011 (30/12/2554)
สอบธรรมสนามหลวง สนามสอบโรงเรียนกันทรารมณ์ ประจำปี 2554 (16/12/2554)
พิธีเปิดกีฬาสี โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2554 ชุดที่ 1 (15/12/2554)
พิธีเปิดกีฬาสี โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2554 ชุดที่ 2 (15/12/2554)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม (6-7/12/2554)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี 54 (05/12/2554)
กิจกรรมวันลอยกระทงปี 54 (10/11/2554)
Conference On Earth Science and Climate Change Research (September 23-30,2011)
พิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ดร.เดชชัย ดวงแสง (02/11/2554)
โครงการสอนเสริมนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2554 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (01/11/2554)
การอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาซีขั้นพื้นฐาน ศูนย์ ICT (29-30/09/2554)
การอบรมสร้างสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Flash ศูนย์ ICT (26/09/2554)
นักเรียนแสดงมุฑิตาจิตแสดงความยินดีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คนใหม่ (26/10/2554)
งานเกษียณอายุราชการและย้ายตำแหน่งใหม่ (30/09/2554)
งานแสดงความยินดีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (27/09/2554)
แสดงมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการและย้ายตำแหน่ง (16/09/2554)
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2554 โรงเรียนกันทรารมณ์ (20/09/2554)
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2554 (16/09/2554)
รางวัลโล่พระราชทาน ชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับประเทศ (09/08/2554)
พิธีมอบรางวัลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ กีฬา และกรีฑา (23/08/2554)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2554 (12/08/2554)
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (9-11/08/2554)
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอกันทรารมย์ (15/07/2554)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (24/06/2554)
ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ICT Camp 2553 (27/05/2554)
ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ตามรอยคู่ฟ้าศึกษาอุทยานแห่งชาติ (02/12/2553)
พิธีไหว้ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ชุดที่ 1 (09/06/2554)
พิธีไหว้ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ชุดที่ 2 (09/06/2554)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19 (21-23/05/2554)
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31/05/2554)
รายละเอียดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (24/05/2554)
รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (19/05/2554)
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 โรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2554 (9-12/05/2554)
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี 2554 โรงเรียนกันทรารมณ์ (03/05/2554)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษ ปีการศึกษา 2553 (16/03/2554)
งานบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมบิดา ผอ.ฤทธา นันทพันธ์ (13/03/2554)
เข้าค่ายวิชาการนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554 (05/03/2554)
การประชุมสัมมนาสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 (23-24/03/2554)
Good bye Senior (25/02/2554)
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2553 (22/02/2554)
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2553 ภาพชุดที่ 1 (22/02/2554)
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2553 ภาพชุดที่ 2 (22/02/2554)
กิจกรรมวันมาฆบูชา (17/02/2554)
ผลการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและมินิมาราธอน (16/02/2554)
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลี (Korea) (31/01/2554)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอกันทรารมย์ ชุดที่ 1 (14/01/2554)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอกันทรารมย์ ชุดที่ 2 (14/01/2554)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2553
พิธีเปิดกีฬาภายในปี 53 ชุดที่ 1 (28/12/2553)
พิธีเปิดกีฬาภายในปี 53 ชุดที่ 2 (28/12/2553)
กิจกรรมวันวันคริสต์มาส (22/12/2553)
โครงการพี่พบน้อง (15/10/2553)
MOU มหาวิทยาลัยพะเยา (18/11/2553)
Ice Station Campus to School (08/12/2553)
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2553 (05/12/2553)
นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ จังหวัดศรีสะเกษ (27/11/2553)
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2553 สนามสอบโรงเรียนกันทรารมณ์ (26/11/2553)
ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ปี 2553
รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553
รวมภาพรับน้อง นักศึกษาวิชาทหาร รร.กันทรารมณ์ (05/10/2553)
แสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2553 ชุด 1 (01/10/2553)
แสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการปี 2553 ชุด 2 (01/10/2553)
การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.กันทรารมณ์ (30/09/2553)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยม รร.กันทรารมณ์ (29/09/2553)
ผลการประกวดสารคดีสั้น "จิตสำนึกรักเมืองไทย" (10/08/2553)
ผลการแข่งขันบันไดสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ (16/07/2553)
ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 2553 (18/08/2553)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 53 (12/08/2553)
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. (30/07/2553)
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ประเภทโครงงาน (30/07/2553)
แห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอกันทรารมย์ (26/07/2553)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ชุดที่ 1 (25/06/2553)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ชุดที่ 2 (25/06/2553)
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. โอลิมปิคปี 2553 ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษ (12-13/06/2553)
พิธีไหว้ครู 53 ภาพชุดที่ 1 (10/06/2553)
พิธีไหว้ครู 53 ภาพชุดที่ 2 (10/06/2553)
กิจกรรม Big Cleaning Day (07/06/2553)
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (27/05/2553)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 18 (21-23/05/2553)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (27/05/2553)
นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (21/05/2553)
สรุปงานประจำปีการศึกษา 2552 (29-30/03/2553)
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 (25/03/2553)
อบรมศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน การใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ Pro/DESKTOP (15-16/03/2553)
งาน Good bye...Senior (26/02/2553)
รางวัลเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (24/02/2553)
พิธีมอบของที่ระลึกคุณครูย้าย และคุณครูฝึกประสบการณ์ (23/02/2553)
ส่งมอบงานประธานนักเรียน (23/02/2553)
อบรมศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (22-23/02/2553)
ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2552 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (19/02/2553) ชุดที่ 1
ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2552 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (19/02/2553) ชุดที่ 2
Kiss School Tour #67 (22/01/2553)
ตรวจเยี่ยมและประเมินผลกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (19/01/2553)
กิจกรรมวันครู 2553 (16/01/2553)
แนะแนวการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (26/01/2553)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2552
กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2009 (24/12/2552)
โครงการพี่พบน้อง งานแนะแนว (15/12/2552)
รางวัลการจัดกิจกรรมประกันภัย (25/11/2552)
กีฬาภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ (14-16/12/2552)
วันพ่อแห่งชาติ 2552 (05/12/2552)
นักเรียนทุน สวทช. และนักเรียน AFS (23/11/2552)
สอบธรรมสนามหลวง (09/11/2552)
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ร.ร.กันทรารมณ์ (05/11/2552)
รางวัล ICT Contest 52 (23-28 สิงหาคม 2552)
การอบรมครูวิทยกรแกนนำ หลักสูตร Getting Started ตามโครงการ Intel Teach (18-20/09/2552)
อบรมการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Flash ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน จังหวัดศรีสะเกษ (12-13/09/2552)
อบรมการใช้โปรแกรม Pro/ENGINEER ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน จังหวัดศรีสะเกษ (09-11/09/2552)
รางวัลครูวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ (26/08/2552)
รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ทำมือ (26/08/2552)
วันแม่แห่งชาติ 2552 (12/08/2552)
เรียนเสริมเตรียมสอบ O-NET และ GAT/PAT ม.6 สหวิทยาเขตกันทรารมณ์ (27-29/07/2552)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2552 ชุดที่ 1 (26/06/2552)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2552 ชุดที่ 2 (26/06/2552)
พิธีไหว้ครูปี 2552 (11/06/2552)
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2552 (07/06/2552)
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31/05/2552)
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลแลนจ์เดย์" (27/05/2552) ชุด 1
มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลแลนจ์เดย์" (27/05/2552) ชุด 2
ค่ายสานฝันสู่มหาวิทยาลัยรุ่นที่ 17 โดยศิษย์เก่า ก.ร. ปี 49 (22-24/05/2552)
ต้อนรับครูใหม่ (15/05/2552)
กล่าวคำอำลา อ.วีรยุทธ อ.ชุติมา และ อ.เบญจรงค์ (15/05/2552)
อบรมการสร้าง Animation นักเรียน (6-8/04/2552)
อบรมแผนป้องกันอัคคีภัย (24/02/2552)
ขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2551 (27/02/2552)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2552 (27/02/2552)
งาน Good bye... Senior (27/02/2552)
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 2551 (19-20/02/2552)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนกันทรารมณ์ (18/02/2552)
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (17/02/2552)
ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยจากไฟไหม้ (11/02/2552)
ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา (10/02/2552)
Young ICT ร.ร.กันทรารมณ์ ศึกษาดูงานด้าน Animation ที่ประเทศเกาหลี (05/02/2552)
แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ม.6 (29/01/2552)
ประกวดการจัดทำสื่อการเรียนการสอน (06/01/2552)
กิจกรรมปีใหม่ ม.4/4 (06/01/2552)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2551
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลูกเขียวเหลือง (30/12/2551)
พิธิเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 2551 (29/12/2551) ชุดที่ 1
พิธิเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน 2551 (29/12/2551) ชุดที่ 2
Merry Christmas 2008 (25/12/2551)
ด้วยรักและผูกพัน (08/12/2551)
ค่าภาษาอังกฤษและ Scrabble (06/12/2551)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (05/12/2551)
กิจกรรมวันลอยกระทง (12/11/2551)
ปฐมนิเทศนักธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 (25/10/2551)
งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ (30/09/2551)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนการคิด (20/09/2551)
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2551 (19/09/2551)
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนกันทรารมณ์ (29/08/2551)
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (29/08/2551)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันทักษะกีฬาและวิชาการประจำปีการศึกษา 2551 (28/08/2551)
พิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2551 (21/08/2551)
การอบรม Classroom Action Research สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (16/08/2551)
ค่ายคุณธรรมนำชีวิตระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2551 (15-17/08/2551)
วันแม่แห่งชาติ (12/08/2551)
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำอำเภอกันทรารมย์ (17/06/2551)
พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอกันทรารมย์ (17/07/2551)
พิธีถวายเทียนเข้าพรรษาประจำคณะสี (16/07/2551)
พิธีมอบรางวัลสอบความเป็นเลิศครั้งที่ 1 (30/06/2551)
วันสุนทรภู่ 51 (26/06/2551)
โครงการสานสัมพันธ์ร่วมใจให้นักเรียนจบพร้อมรุ่น (20/06/2551)
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียน (20/06/2551)
พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2551 (19/06/2551)
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน (14/06/2551)
พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2551 (13/06/2551)
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (30/05/2551)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ สานฝันสู่มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16 โดยศิษย์เก่า ก.ร. ปี 2548 ชุดที่ 1 (16-19 พ.ค.2551)
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์ สานฝันสู่มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16 โดยศิษย์เก่า ก.ร. ปี 2548 ชุดที่ 2 (16-19 พ.ค.2551)
เด็กชายจักรภพ ทัพภูมี นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ 1 ใน 15 คน ของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ไปเยือนประเทศอังกฤษเป็นเวลา 10 วัน (23/05/2551)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (16/05/2551)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2551 (08/05/2551)
อบรมการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Flash (01-02/05/2551)
งานคืนสู่เหย้าชาวเขียวเหลือง (12/04/2551)
สรุปงานประจำปี โรงเรียนกันทรารมณ์ (28/03/2551)
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ โรงเรียนกันทรารมณ์ (20/03/2551)
การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สพท.ศก.1 ครั้งที่ 3/2551 (14/03/2551)
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2551 (14-18/03/2551)
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2550 (13/03/2551)
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2551 (08/03/2551)
พิธีมอบของที่ระลึก อ.Jessica เดินทางกลับอเมริกา (04/03/2551)
Good bye...Senior งานอำลา ม.6 ปีการศึกษา 2550 (25/02/2551)
แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (18/02/2551)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์โรงเรียนกันทรารมณ์ (15/02/2551)
พิธีมอบเหรียญกีฬานักเรียน (14/02/2551)
พิธีเปิดห้อง Fieness (11/02/2551)
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ (09/02/2551)
พิธีทำบุญตักบาตรประจำปีการศึกษา 2550 (08/02/2551)
พิธีทำบุญตักบาตรประจำปีการศึกษา 2550 (01/02/2551)
ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม To be number one (31/01/2551)
การศึกษาดูงาน ณ ร.ร.บ้านค่าย จ.ระยอง (24-26/01/2551)
การแข่งขันกีฬายูโด จัดโดย ร.ร.กันทรารมณ์ (22/01/2551)
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (School Link) (21/01/2551)
วันครู 2551 (16/01/2551)
สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ปี 2551 (02/01/2551)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2550
กีฬาภายใน 2550 ชุดที่ 3 (28/12/2550)
พิธีเปิดกีฬาภายใน 2550 ชุดที่ 1 (26/12/2550)
พิธีเปิดกีฬาภายใน 2550 ชุดที่ 2 (26/12/2550)
กิจกรรมวัน Christmas (21/12/2550)
แสดงความยินดี อ.ดวงดาว จำปาสา (20/12/2550)
มอบถ้วยแข่งขันกีฬา CEO กลางกันทรารมย์ (18/12/2550)
แนะแนวศึกษาต่อ ม.6 (18/12/2550)
พิธีเปิดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า (15/12/2550)
เดินรณรงค์เลือกตั้ง 2550 และเปิดกีฬา CEO กลางกันทรารมย์ (14/12/2550)
วันพ่อแห่งชาติ 2550 (05/12/2550)
พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2550 (29/11/2550)
ขบวนแห่ลอยกระทง 2550 (24/11/2550)
พิธีทำบุญตักบาตรโรงเรียน (06/11/2550)
โครงงาน เครื่องรดน้ำอัตโนมัติด้วย i-Box รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคครั้งที่ 5 ประจำปี 2550
วันปิยมหาราช 2550 (23/10/2550)
ปฐมนิเทศและรับประกาศนียบัตรธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2550 (06/10/2550)
งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ คุณครูยุพดี พละศักดิ์ (28/09/2550)
นายไมตรี อินทุสุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมโรงเรียนกันทรารมณ์ (26/09/2550)
เกษียณอายุราชการ คุณครูยุพดี พละศักดิ์ (25/09/2550)
การอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT ร.ร.ในฝัน จังหวัดศรีสะเกษ (22-23/09/2550)
วันเยาวชนแห่งชาติ (วงเฟรม) (20/09/2550)
Symposium นวัตกรรมการศึกษา 2007 ชุด 2 (01/09/2550)
Symposium นวัตกรรมการศึกษา 2007 ชุด 1 (01/09/2550)
อบรมศูนย์วิทยาศาสตร์ (23-25/08/2550)
อบรมศูนย์ ICT การสร้างบทเรียนผ่านระบบ e-Learning ด้วย Moodle (20-22/08/2550)
อบรมศูนย์ภาษาไทย โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน (15-17/08/2550)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์ และ ICT โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน (14/08/2550)
วันแม่แห่งชาติ 2550 ชุดที่ 1 (12/08/2550)
วันแม่แห่งชาติ 2550 ชุดที่ 2 (12/08/2550)
พิธีไหว้ครู 2550 (14/06/2550)
ขยายผลการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ (31/05/2550)
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (30/05/2550)
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (28/05/2550)
อบรมครูภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (26-27/05/2550)
มอบดอกไม้ชุดครูฝึก (25/05/2550)
ออกกำลังกาย ตรวจทรงผม (22/05/2550)
การเดินแถวเเข้าเรียน (18/05/2550)
อบรมจราจร (17/05/2550)
การเดินแถวเปลี่ยนคาบเรียน (17/05/2550)
ฝึกระเบียบแถว (16/05/2550)
ประชุมเตรียมการฝึกระเบียบวินัย (12/05/2550)
งานศิษย์เก่า ก.ร. คืนสู่เหย้า (12/04/2550)
สรุปงานประจำปี (28-29/03/2550)
รายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2550 (27/03/2550)
อบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (22-23/03/2550)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2549 (15/03/2550)
ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2550 (10/03/2550)
Good Bye Senior (21/02/2550)
แสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (16/02/2550)
มอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะ (16/02/2550)
พิธีมอบสระว่ายน้ำ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ (09/02/2550)
ค่ายลูกเสือ (1-3/02/2550)
ค่ายบำเพ็ญอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (1-2/02/2550)
วันครู 16 มกราคม 2550 (16/01/2550)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2546
วันครู 2546 (15/01/46)
กันทรารมย์ นิทรรศ 45 (14/01/2546)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2545
เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง และงานปีใหม่ (27/12/2545)
กีฬาสีปี 45 (27/12/2545)
วันคริสต์มาส 2545 (24/12/2545)
ต้อนรับ ผอ.ฤทธา นันทพันธ์ (14/12/2545)
พ่อดีเด่น 2554 (09/12/2545)
นิทรรศการนักเรียน ม.4 (04/12/2545)
ริบบิ้นสีขาว รณรงค์ยุติความรุนแรงแก่เด็กและสตรี (29/11/2545)
คณะลูกเสือโลก (26/11/2545)
ค่ายคณิตศาสตร์ 45 (22/11/2545)
ลอยกระทงกันทรารมย์ 45 (19/11/2545)
การอบรมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (13-15/11/2545)
สัปดาห์ห้องสมุด 45 (03/09/2545)
กิจกรรมวันแม่ ปี 2545 (16/08/2545)
วันสุนทรภู่ และพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2545 (26/06/2545)
พิธีไหว้ครู 2545 (13/06/2545)
ค่ายคุณธรรมนำชีวิตต้านยาเสพติด นักเรียน ม.1 และ ม.4 (06-12/06/2545)
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (29/01/2545)
ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อธิบดีกรมสามัญศึกษา เยี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์ (29/01/2545)
การอบรมครูแกนนำและครูเครือข่าย สหวิทยาเขตกันทรารมย์ (21/01/2545)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2544
การอบรมพัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติ (18/12/2544)
พ่อดีเด่นโรงเรียนกันทรารมณ์ 44 (11/12/44)
กีฬาภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ 44 (07/12/2544)
กันทรารมณ์นิทรรศ 44 (03/12/2544)
วิชาการพบผู้ปกครองนักเรียน ม.6 (22/11/2544)
วันสบายๆ ของนักเรียน (06/11/2544)
ลอยกระทงกันทรารมย์ (31/10/2544)
ขึ้นอาคารใหม่ อาคาร 2 (22/10/2544)
การอบรมครูเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ทางไกลผ่านดาวเทียม (15-19/10/2544)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (06/10/2544)
กรอกคะแนนวัดผลวิชาการ (26/09/2544)
ค่าย วิทย์ คณิต อังกฤษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (21-23/09/2544)
แม่ดีเด่นโรงเรียนกันทรารมณ์ 44 (16/08/2544)
น้ำท่วมโรงเรียนกันทรารมณ์ (10/08/2544)
งานสัปดาห์ห้องสมุด การประกวดมิสนิวส์เปเปอร์ 44 (07/08/2544)
สอนเสริมนักเรียนสหวิทยาเขต (30/07/44)
การแข่งขันเกม 24 แต้ม (24/07/2544)
อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (21/07/2544)
น้ำท่วมโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2544 (20/07/2544)
แห่เทียนเข้าพรรษา (05/07/2544)
ประมวลผลแบบสอบถามนักเรียน (30/06/2544)
กิจกรรม 5 ส (28/06/2544)
พิธีไหว้ครู 2544 (28/06/2544)
ใกล้ชิด (27/06/2544)
วันสุนทรภู่ 44 (26/06/2544)
การสัมมนาคณะกรรมการนักเรียนและคณะนักเรียนที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือโรงเรียน (23/06/2544)
การแข่งขันกีฬาตัวแทนอำเภอ (17/06/2544)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการเรียนรู้ (14-16/06/2544)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรต่อต้านยาเสพติด (10/06/2544)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Resource Center (08/06/2544)
การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา (01/06/2544)
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31/05/2544)
ค่าย Entrance ชุดที่ 1 (16/05/2544)
ค่าย Entrance ชุดที่ 2 (18/05/2544)
ปัจฉิมนิเทศปี 43 (26/03/2544)
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 (04/05/2544)
แนะแนวการศึกษา (24/01/2544)

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนกันทรารมณ์ ปี 2543
กันทรารมณ์นิทรรศ 43 (25/12/2543)
ประชุมครูหน้าเสาธง (22/11/2543)
ลอยกระทงปี 2543 (11/11/2543)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบโครงงาน สหวิทยาเขตกันทรารมย์ (10/11/2543)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Power Point ครูวิทย์ คณิต อังกฤษ สหวิทยาเขตกันทรารมณ์ (28-28/10/2543)
พัฒนาสวนหย่อมในโรงเรียน (21/10/2543)