Kanthararom School [ Home ]

การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ (20/12/2559)
              เทศบาลตำบลกันทรารมย์ จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาล เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลาดสด เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เยาวชน ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ จำนวน 324 คน ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

Page 1 [ Page 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพโดยครูไตรรัตน์