Kanthararom School [ Home ]

การอบรมการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัยเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (04/11/2558)
              สหวิทยาเขตกันทรารมย์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้ความรู้ด้านการประกันภัย แก่นักเรียนและครูในสหวิทยาเขตกันทรารมย์ และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัย ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนกันทรารมณ์

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพโดยครูไตรรัตน์