Kanthararom School [ Home ]

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2553
โรงเรียนกันทรารมณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ประเภททีม จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรม ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553

นักเรียนที่เป็นตัวแทน
นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี
นายอภิสิทธิ์ รังสิมาวงศ์
นายฉัตรชัย จันทะศิลา
ครูที่ปรึกษา นางจตุพร พรเกียรติคุณ

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย