Kanthararom School [ Home ]

อบรมศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน การใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ Pro/DESKTOP (15-16/03/2553)
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ Pro/DESKTOP ณ ห้องโสตฯ รร.กันทรารมณ์ ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2553 ผู้เข้ารับการอบรม คือ คณะครู-อาจารย์ จากโครงการโรงเรียนในฝัน ในจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 1 ถึง รุ่น 3 จำนวน 42 ท่าน

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย