Kanthararom School [ Home ]

อบรมศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (22-23/02/2553)
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร โรงเรียนในฝัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้องโสตฯ รร.กันทรารมณ์ ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้เข้ารับการอบรม คือ คณะครู-อาจารย์ จากโครงการโรงเรียนในฝัน ในจังหวัดศรีสะเกษ รุ่น 1 ถึง รุ่น 3 จำนวน 51 ท่าน

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย