Kanthararom School [ Home ]

การอบรมการสร้างแบบฝึกและแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Flash
ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน จ.ศรีสะเกษ (12-13 กันยายน 2552)

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย